Documentació per a l’Accionista

Títol
 Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 269 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
 Propostes d'acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 358 kB )

Download
 Comptes anuals 2022

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2022 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 10 MB )

Download
 Informe del Consell relatiu a les propostes de reelecció i nomenament de consellers i informe i propostes de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat sobre la reelecció i nomenament de consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 419 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comisió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 485 kB )

Download
 Recomanació pormenoritzada de la proposta d'aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 413 kB )

Download
 Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2022(Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 424 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 145 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 667 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 608 kB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 105 kB )

Download
Títol
 Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 293 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 111 kB )

Download
 Propostes d'acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 600 kB )

Download
 Comptes anuals 2021

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2021(Obre en una finestra nova)

( PDF , 21 MB )

Download
 Informe del Consell relatiu a les propostes de reelecció de consellers i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat sobre la reelecció de consellers (art.529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 293 kB )

Download
 Modificació d'Estatuts Socials

 Modificació del Reglament de la Junta General

 Informe del Consell sobre la reducció de capital mitjançant amortització d'accions pròpies que s'adquireixin amb aquesta finalitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 287 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneració del Consell d’Administració i informe de la Comissió de Retribucions (art 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 586 kB )

Download
 Recomanació pormenoritzada de la proposta d'aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 419 kB )

Download
 Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2021(Obre en una finestra nova)

( PDF , 19 MB )

Download
 Informe del Consell sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 422 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 179 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat(Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 499 kB )

Download
 Informes relatius a l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions

 Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 103 kB )

Download
Títol
 Convocatòria i Ordre del Dia(Obre en una finestra nova)

( PDF , 291 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
 Propostes d'acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 495 kB )

Download
 Comptes anuals 2020

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2020(Obre en una finestra nova)

( PDF , 6 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció de consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 296 kB )

Download
 Modificació d'Estatuts Socials

 Modificació del Reglament de la Junta General

 Informe del Consell relatiu a la delegación al Consell de la facultat d’emetre valors convertibles (Obre en una finestra nova)

( PDF , 280 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 568 kB )

Download
 Recomanació pormenoritzada de la proposta d' aplicació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats(Obre en una finestra nova)

( PDF , 461 kB )

Download
 Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2020(Obre en una finestra nova)

( PDF , 6 MB )

Download
 Informe del Consell sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 442 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l'auditor(Obre en una finestra nova)

( PDF , 224 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments(Obre en una finestra nova)

( PDF , 400 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions(Obre en una finestra nova)

( PDF , 385 kB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot(Obre en una finestra nova)

( PDF , 107 kB )

Download
Títol
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 321 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 113 kB )

Download
 Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 334 kB )

Download
 Projecte Comú de Fusió entre CaixaBank (absorbent) i Bankia (absorbida) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 763 kB )

Download
 Informes dels administradors sobre el Projecte Comú de Fusió (inclou com annex l'opinió d'experts financers-fairness opinion)

 Informe de l'expert independent sobre el Projecte Comú de Fusió (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 882 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Comptes annuals individuals i consolidades i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de Bankia juntament amb els corresponents informes d'auditoria

 Balanç de fusió de CaixaBank juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova)

( PDF , 11 MB )

Download
 Informe financer semestral de Bankia juntament amb el corresponent informe d'auditoria (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 3 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Estatuts Socials de CaixaBank vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova)

( PDF , 395 kB )

Download
 Estatuts Socials de Bankia vigents que consten en escriptura pública (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 1 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Estatuts Socials de CaixaBank després de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 406 kB )

Download
 Identitat dels Administradors de CaixaBank i de Bankia. Identitat dels qui vagin a ser proposats com a Administradors de CaixaBank com a conseqüència de la fusió (Obre en una finestra nova)

( PDF , 131 kB )

Download
 Informe del Consell i proposta i informe de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció i el nomenament de consellers en el marc de la fusió (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 394 kB )

Download
 Informes relatius a l’emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions

 Document emès de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/1129 (inclou informació financera pro forma i informe d'auditor) (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 6 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 93 kB )

Download
Títol
 Anunci complementari a la Convocatòria (celebració exclusivament telemàtica) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 457 kB )  -  Celebració exclusivament telemàtica

Download
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 516 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 282 kB )

Download
 Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 642 kB )

Download
 Comptes anuals 2019

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 14 MB )

Download
 Informe del Consell i proposta i informe de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció i el nomenament de consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 455 kB )

Download
 Informe del Consell relatiu a la delegació en el Consell de la facultat d’augmentar el capital social, amb facultat d’excloure el dret de subscripció preferent (article 297.1 b) LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 390 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 860 kB )

Download
 Modificació de la Junta General d’Accionistes

 Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 481 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 268 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 614 kB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 466 kB )

Download
Títol
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 186 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 275 kB )

Download
 Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 574 kB )

Download
 Comptes anuals 2019 (desconvocada)

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 14 MB )

Download
 Informe del Consell i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la reelecció de consellera (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 548 kB )

Download
 Informe del Consell relatiu a la delegació en el Consell de la facultat d’augmentar el capital social, amb facultat d’excloure el dret de subscripció preferent (article 297.1 b) LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 404 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneracions dels consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 305 kB )

Download
 Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 880 kB )

Download
 Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2019 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 481 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 268 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 506 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 614 kB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 466 kB )

Download
Títol
 Quorum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 842 kB )

Download
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 141 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 70 kB )

Download
 Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 281 kB )

Download
 Comptes anuals 2018

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
 Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 331 kB )

Download
 Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 600 kB )

Download
 Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 265 kB )

Download
 Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2018 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 808 kB )

Download
 Informe sobre la modificació del Reglament del Consell d’Administració (inclou text refós del Reglament del Consell d’Administració) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 714 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió d’Auditoria i Control (Obre en una finestra nova)

( PDF , 672 kB )

Download
 Informe sobre la independència de l’auditor (Obre en una finestra nova)

( PDF , 139 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Nomenaments (Obre en una finestra nova)

( PDF , 636 kB )

Download
 Informe de funcionament de la Comissió de Retribucions (Obre en una finestra nova)

( PDF , 557 kB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 463 kB )

Download
Títol
 Acords de la Junta (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 619 kB )  -  Disponible en castellà

Download
 Presentació del President i del Conseller Delegat (Obre en una finestra nova)

( PDF , 3 MB )

Download
 Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 776 kB )

Download
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 516 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 292 kB )

Download
 Propostes d’acord(Obre en una finestra nova)

( PDF , 760 kB )

Download
 Comptes anuals 2017

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2017(Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Informes del Consell d’Administració sobre determinats punts de l’Ordre del Dia

 Estatuts Socials i Reglament del Consell d’Administració

 Informe del Consell i informe i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC)(Obre en una finestra nova)

( PDF , 678 kB )

Download
 Proposta motivada de la modificació de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 829 kB )

Download
 Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2017 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 554 kB )

Download
 Informe dels administradors i dels auditors diferents del de la societat sobre emissió de valors convertibles (art. 511 LSC)

 Informes de funcionament de les Comissions del Consell d’Administració

 Informe Corporatiu Integrat 2017 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 5 MB )

Download
 Models de targetes d'assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 81 kB )

Download
Títol
 Acords de la Junta (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Presentació del President i del Conseller Delegat (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
 Quòrum i resultat de la votació (Obre en una finestra nova)

( PDF , 776 kB )

Download
 Convocatòria i Ordre del Dia (Obre en una finestra nova)

( PDF , 579 kB )

Download
 Accions i drets de vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 422 kB )

Download
 Propostes d’acord (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Comptes anuals 2016

 Informe Anual de Govern Corporatiu 2016 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 2 MB )

Download
 Informes del Consell d’Administració sobre determinats punts de l’Ordre del Dia

 Estatuts Socials i Reglament del Consell

 Informe del Consell i informes i proposta de la Comissió de Nomenaments sobre la ratificació i nomenament de Consellers (art. 529 decies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 813 kB )

Download
 Proposta motivada de la política de remuneracions dels Consellers i informe de la Comissió de Retribucions (art. 529 novodecies LSC) (Obre en una finestra nova)

( PDF , 1 MB )

Download
 Recomanació detallada de la proposta d'aprovació del nivell màxim de retribució variable de determinats empleats (Obre en una finestra nova)

( PDF , 647 kB )

Download
 Informe Anual sobre les Remuneracions dels Consellers 2016 (Obre en una finestra nova)

( PDF , 450 kB )

Download
 Balanços que han servit de base per a l’augment de capital amb càrrec a reserves executat en el marc del Programa Dividend / Acció

 Informes de funcionament de les Comissions del Consell d’Administració

 Informe Corporatiu Integrat 2016 (Obre en una finestra nova) - Disponible en castellà

( PDF , 8 MB )  -  Disponible en castellà

Download
 Models de targetes d’assistència, delegació i vot (Obre en una finestra nova)

( PDF , 207 kB )

Download