Participacions significatives i autocartera

Les accions de CaixaBank estan representades per anotacions en compte i el responsable de fer-ne el registre és la Societat de Gestió de Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SA (IBERCLEAR). No obstant això, d’acord amb el principi de nominativitat de les accions de les entitats bancàries, CaixaBank s’ocupa del seu propi registre d’accionistes.

Al web de CaixaBank es pot consultar l’estructura accionarial, en concret, la distribució per trams de l’accionariat a la secció “Distribució de capital”, i també els accionistes significatius de la Societat (arran de les notificacions dels drets de vot de participacions significatives, disponibles al web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors –en endavant, CNMV– a l’epígraf “Participacions significatives i Autocartera”).

Així mateix, CaixaBank remet a la CNMV informació sobre les societats cotitzades en les quals té participacions significatives. Tota aquesta informació, de conformitat amb la normativa aplicable, es facilita tot seguit a través d’enllaços al web oficial de la CNMV.

Notificacions de drets de vot i instruments financers 

Societats cotitzades on participa 

Notificacions sobre accions pròpies (Autocartera)

Veure notificacions a la CNMV 

Al marge de l’establert en la normativa societària de CaixaBank en relació amb l’actuació sobre Autocartera i com a complement i desenvolupament de la mateixa, el Consell d’Administració ha aprovat la Norma Interna de Conducta per a les Operacions d’Autocartera de CaixaBank i del seu Grup de Societats amb la finalitat d’atorgar una adequada transparència a aquesta operativa.

Política general per les operacions d'Autocartera (document disponible en castellà)  (PDF, 346 kB)

El 3 de maig de 2024, la participació total de CaixaBank en Autocartera era de 100.235.512 accions ( 99.279.937 accions de forma directa i 955.575 accions de forma indirecta), representatives d’un total del 1,360% del seu capital social.

Veure operacions d'Autocartera destinades a liquiditat de l'últim mes  (PDF, 14 kB)