Estratègia mediambiental i climàtica

Accelerem la transició cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva

Per a CaixaBank és fonamental impulsar la transició sostenible acompanyant les empreses, els particulars i la societat en el seu conjunt cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible.

La protecció del medi ambient és una de les prioritats estratègiques per a l'entitat i per això comptem amb una Estratègia mediambiental i climàtica que té com a objectiu contribuir a aquesta transició mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles, la gestió del risc mediambiental i climàtic i la reducció de l'impacte directe de les nostres operacions.

Informe Climàtic

Inclou informació sobre la nostra estratègia global i governança pel que fa als riscos i les oportunitats relacionades amb el clima, així com dades sobre les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, tant operatives com de la cartera de finançament i inversió.

Accedeix a l’Informe Climàtic 2021 - juny 2022  

Línies d'acció

Estratègia Mediambiental:
Línies d'acció
1
2
3
Impulsar el negoci sostenible
Generar producció verda (climate-friendly)
Integrar els riscos ESG en la gestió del risc
Gestionar els riscos ESG i climàtics
Minimitzar l'impacte ambiental
Reduir la petjada de carboni amb iniciatives d'eficiència ambiental i compensar les emissions de CO2
4
Compromís públic
Declaració sobre canvi climàtic
5
Transparència
Reporting en els mercats

Com membre fundador de l'Aliança de la Banca per les emissions Netes Zero (Net Zero Banking Alliance, NZBA), promoguda per Nacions Unides, a CaixaBank estem compromesos a ser neutres en emissions de diòxid de carboni el 2050 i treballem per la transició de la cartera cap a un nivell d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle nul.

Per establir objectius intermedis de descarbonització per al 2030 de la nostra cartera creditícia hem prioritzat dos dels sectors més intensius en emissions de CO2: sector elèctric i petroli i gas, responsables globalment d'aproximadament un 70 % de les emissions de CO2 (segons «World CO2 emissions from IEA ETP 2020 scenario», 2019).

A CaixaBank ens comprometem a reduir les emissions de la nostra cartera creditícia en el sector elèctric un 30 %, de 136 kgCO2e/MWh —la xifra més baixa del sector bancari espanyol registrada el 2020— a 95 kgCO2e/MWh el 2030. Al mateix temps, reduirem la mètrica de finançament en petroli i gas un 23 %, de 26,9 MtCO2e el 2020 a 20,7 MtCO2e el 2030.

Sector Abast de les emissions Mètrica Escenari Any base (2020) Objetiu (2030) Objetiu intermedi (2030)
Sector elèctric 1 Intensitat física IEA Net Zero 2050 136 kgCO2e/MWh -30 % 95 kgCO2e/MWh
Petroli i gas 1,2,3 Total emissions finançades IEA Net Zero 2050 26,9 MtCO2e -23 % 20,7 MtCO2e

  • El càlcul s'ha fet segons la metodologia desenvolupada per PCAF i descrita en la norma «Global GHG Accounting and reporting Standard for the Financial Industry» per a cartera creditícia a grans empreses (no inclou préstecs a PIMES) i per a Project Finance, però considerant el finançament concedit en el numerador del càlcul del factor d'atribució.

  • Les dades de «Capital concedit» aglutinen la informació de la cartera creditícia de CaixaBank, S.A. i Bankia, S.A. a 31/12/2020. No s'hi inclou la cartera d'inversions (renda fixa i renda variable).

  • La informació d'emissions i de dades financeres de les companyies que formen part de la cartera del Banc corresponen al tancament de l'exercici 2020. Veure l'informe de verificació independent del càlcul.

  • No s'ha cobert el càlcul d'aquells actius dels quals no es disposava de dades financeres de les companyies, per bé que aquestes exclusions no suposen més d'un 0,5 % del capital concedit en tots dos sectors.


D'acord amb el nostre compromís en el marc d'NZBA, durant l'any 2023 i principis del 2024 CaixaBank té previst establir objectius addicionals d'alineament per a altres sectors intensius en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, tant en la seva cartera de finançament creditici com d'inversió i també per a les filials amb exposicions materials en els sectors prioritzats.

Declaració sobre canvi climàtic de CaixaBank

El nostre model

Gestió ambiental

Les entitats financeres tenim un paper clau per assolir els objectius dels Acords de París i elsObjectius de Desenvolupament Sostenible, i per això implementem el nostre compromís de manera directa, a través de les nostres pròpies operacions, i de forma indirecta, a través de les relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i tota la cadena de valor.

Som Líders en CDP Climate Change en reconeixement a la nostra contribució en la lluita contra el canvi climàtic a escala global. CaixaBank és l'únic banc espanyol que forma part de la A List.

A CaixaBank treballem amb l'objectiu de contribuir a la transició cap a una economia neutra en carboni mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles i el suport a la transició sostenible dels nostres clients.

Més a Negoci sostenible

El nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental es recull en els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat i el Codi Ètic i Principis d'Actuació, i es desenvolupa en la nostra estratègia de Sostenibilitat.

A més, des de CaixaBank hem reforçat el marc de govern de la sostenibilitat adaptant els òrgans de control, supervisió i implantació de l'estratègia amb una robusta governança en matèria de riscos de la sostenibilitat i la gestió del risc climàtic.

Els nostres principis i polítiques d'ètica i integritat

Així vetllem per l'estratègia

Gestió del Risc ASG