Desenvolupem una cultura ètica i transparent entre tots els nostres professionals.

La integritat dels nostres professionals i l'actuació basada en els més alts estàndards ètics i de transparència amb els nostres accionistes, clients, inversors i la societat en conjunt guien la nostra manera de relacionar-nos entre nosaltres i amb l'entorn en què operem.

El respecte als drets humans, que és part integral dels valors corporatius del Grup, marca la nostra manera d'actuar. A més, disposem del nostre propi Codi Ètic  per regular el nostre model de comportament en totes les nostres activitats i operacions.

Principis d'actuació

Compliment de lleis i normativa

Respecte

Integritat

Transparència

Excel·lència y professionalitat

Confidencialitat

Responsabilitat socialEl Codi Ètic és la norma de màxim nivell que atorga sentit a la resta de normatives i que guia la manera d'actuar de les persones que integrem CaixaBank: empleats, directius i membres dels Òrgans de Govern.

Aquest Codi té influència tant en les relacions internes de l'entitat com en les externes amb els clients, proveïdors i, en general, amb la societat. A través seu, ens alineem amb els estàndards més alts nacionals i internacionals i rebutgem totalment qualsevol mena de pràctica contrària a l'ètica i als principis generals d'actuació que el Codi recull.

Codi Ètic

Valors i principis ètics que inspiren les nostres activitats.


Partint dels principis i valors d'aquest Codi, a CaixaBank hem desenvolupat tot un seguit de Normes de Conducta que apliquen a totes les societats que formen part del Grup CaixaBank, entre les quals cal destacar:

Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat

Compromís de tot el Grup CaixaBank amb un model d'actuació eficient, sostenible i responsable i caracteritzat per una decidida vocació social.

Principis Drets Humans de CaixaBank 

Estableix el nostre compromís amb els estàndards més alts en drets humans.

Resum del procés de diligència deguda i avaluació en DH 2023

Documents anteriors:

Principis Generals de la Política Corporativa d'Anticorrupció 

Ens comprometem a treballar contra la corrupció en totes les seves formes.

Principis d'actuació de la Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat/ASG 

Principis que estableixen el govern i la gestió dels riscos de sostenibilitat, regulant la relació amb empreses i el finançament d'operacions, especialment als sectors més exposats, com energia, mineria, infraestructures, agricultura i defensa.

Política d’implicació en l’àmbit de la gestió discrecional de carteres

Recull els principis generals, criteris i procediments de participació en les decisions de companyies i emissors en què invertim, tenint en compte criteris ASG aplicables als mandats discrecionals encomanats pels nostres clients.

Marc corporatiu d'integració dels riscos ASG en els serveis d'inversió i gestió d'actius 

Orienta l'actuació del Grup en matèria d'integració de riscos ASG en la presa de decisions d'inversió i en l'assessorament.

Política de control i gestió del risc fiscal  - Disponible en castellà

On establim el nostre compromís amb tots els principis de responsabilitat fiscal.

Política de Seguretat i Salut Laboral

Ens comprometem a desenvolupar iniciatives i actuacions que afavoreixin unes condicions adequades de treball segures i saludables.

Política d’Organització Saludable

Estableix el nostre compromís per promocionar la salut, els hàbits i els estils de vida saludables que millorin la qualitat de vida de la nostra plantilla i el seu entorn familiar, els nostres clients, accionistes, inversors, proveïdors, la comunitat local i la societat en general.

Principis d’actuació de la Política Corporativa de Seguretat de la Informació 

Principis corporatius en els quals es basa la nostra actuació com a Grup en l'àmbit de la seguretat de la informació.

Principis generals de la Política corporativa de privacitat i protecció de dades

A CaixaBank ens guiem pel total respecte al dret fonamental de protecció de dades de caràcter personal i també a la preservació de la confidencialitat de la informació que se'ns confia.

Principis de Compres 

Marc de col·laboració amb els nostres proveïdors que cerca promoure vincles comercials estables i en coherència amb els nostres valors.

Codi de Conducta de Proveïdors 

Conté els valors i principis fonamentals que han de respectar els proveïdors de CaixaBank.

Política corporativa del sistema intern d’informació (disponible en castellà)

Document base que recull el marc normatiu, de funcionament i de gestió del sistema intern d’informació del Grup CaixaBank que té com a via principal el Canal de Denúncies.

Procediment de gestió d’informacions (disponible en castellà)

Estableix les previsions necessàries per a què el sistema intern d'informació i els canals interns d'informació existents compleixin amb els requisits establerts en la Llei 2/2023.

Tant el Codi Ètic com les Polítiques són objecte de revisió amb una periodicitat màxima biennal, amb possibilitat d’actualitzar-se en qualsevol moment si s’identifica la necessitat i està degudament motivat.


Fruit del compromís per fomentar una cultura responsable, a CaixaBank disposem de les següents certificacions:

UNE-ISO 37301:2021: Certificat del Sistema de Gestió de Compliance.

UNE 19601:2017: Certificat del Sistema de Gestió de Compliance Penal.

ISO 37001:2016: Certificat del Sistema de Gestió Antisuborn.

Per a més informació sobre unes altres polítiques i documents, consulta les seccions:

Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Reglament intern de conducta