Materialitat i diàleg

Escoltar. Parlar. Fer. La comunicació i el diàleg són essencials si volem impulsar el progrés de les persones, dels col·lectius i dels territoris.

La nostra manera de relacionar-nos amb els nostres grups d'interès (clients, inversors, analistes, empleats, agents socials i proveïdors) comença sempre per escoltar-los, conèixer les seves opinions i necessitats, parlar amb ells i intentar fer que les coses passin. 

Amb l'objectiu d'identificar aquests assumptes financers, econòmics, socials i ambientals prioritaris per als nostres stakeholders, anualment fem un Estudi de Materialitat, les conclusions del qual s'usen com a guia de la Gestió de l'Estratègia de Sostenibilitat i del Pla Estratègic de l'Entitat i determinen el dimensionament correcte sobre la informació que s'ha de reportar.

Anàlisi de materialitat

L'Estudi de Materialitat l'elabora un expert independent d'acord amb les mètriques que estableix Impact Reporting & Investment Standard, i s'eleva per aprovar-lo al Comitè de Direcció i a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. Es basa en un procés exhaustiu i participatiu del qual formen part els principals grups d'interès (clients, empleats, accionistes i proveïdors), així com directius de CaixaBank, representants d'àrees clau de l'entitat i experts externs.


A través del diàleg amb els diversos públics, obtenim unes prioritats que creuem amb les pròpies de l'entitat gràcies a les quals obtenim l'Anàlisi  de Materialitat, que influirà en l'estratègia i reflectirà les sensibilitats i preocupacions dels grups d'interès i la societat i les tendències de l'entorn en què operem. 

El 2022 vam evolucionar la metodologia per passar d'un enfocament de rellevància a un enfocament d'impacte, amb l'objectiu d'avançar cap a la perspectiva de doble materialitat recollida als nous estàndards europeus i internacionals.

Coneix les fases de l’estudi

Hem consolidat els resultats globals de priorització per al negoci i per als grups d'interès de CaixaBank i BPI en una matriu de materialitat que integra la doble perspectiva d'impacte: impacte dels temes a la situació financera (outside-in) i als grups interès i el planeta (inside-out).

Dins dels grups d'interès externs que s'han tingut en compte per dur a terme la doble materialitat s'hi inclouen: clients, proveïdors i experts entrevistats. Els grups d'interès externs van considerar com a assumpte prioritari la comunicació clara i transparent, seguida, en ordre de prioritat, de la ciberseguretat i protecció de dades, i les solucions de finançament i inversió ambiental.

Coneix el detall de resultats dels grups d'interès externs

Coneix l'avaluació d'impactes dels grups d'interès externs

Descarrega la Matriu de Materialitat del Grup CaixaBank 2022

Els temes amb més valoració d'impacte estan relacionats amb la ciberseguretat i la protecció de dades, la transparència en la comunicació, la cultura de responsabilitat del Govern Corporatiu i la comercialització responsable, totes pertanyents a la categoria de “Governança”.

Tots els temes es mantenen en una valoració elevada (superior o igual a 72%). De tots, només tres se situen en un nivell dimpacte mitjà (aliances per promoure la sostenibilitat, educació financera i acció social i voluntariat).

En comparació amb la visió de rellevància del 2021 destaca l'augment de l'impacte de temes com ara: Solucions de finançament i inversió ambiental, Gestió ambiental i empremta de carboni operativa, Diversitat, igualtat i conciliació, Gestió de riscos derivats del canvi climàtic i la Comunicació clara i transparent.

Addicionalment, l'Estudi ha identificat àmbits no reflectits en els temes materials, ja que es consideren assumptes emergents com són la biodiversitat, l'ocupació i l'emprenedoria i la mobilitat sostenible.

Es tracta de la consolidació dels resultats globals de priorització per al negoci i per als grups d'interès, tant de CaixaBank com de BPI.

Canals de comunicació i diàleg 

Partint de les preocupacions dels nostres públics, i amb la intenció de cultivar relacions justes basades en el benefici de totes les parts i continuades en el temps, des de CaixaBank optem per l'ús d'un llenguatge clar i una forma de comunicació més pròxima, real i transparent a través dels diversos mitjans i canals que fem servir per comunicar-nos amb els nostres grups d'interès.

Clients

Des de CaixaBank pretenem impulsar la comunicació activa amb els clients i posar a la seva disposició els canals necessaris perquè puguin fer-nos arribar les seves consultes i reclamacions per tal d'oferir-los una resposta àgil, personalitzada i de qualitat. 

La veu del client es recull sobretot a través del Model de Mesurament de l'Experiència de Client, l'Índex Global de Reputació i l'Estudi de Materialitat

I a través del Contact Center Clients i el Servei d'Atenció al Client atenem les consultes i les reclamacions de l'usuari.

Accionistes i inversors institucionals

A CaixaBank treballem per correspondre a la confiança que els accionistes i inversors han dipositat en nosaltres i, en la mesura del possible, atendre les seves necessitats i expectatives. Per fer-ho, oferim eines i canals que facilitin la seva implicació i comunicació amb el Grup i també l'exercici dels seus drets com a propietaris.

CaixaBank, millor atenció a l'accionista per cotitzada als VII Premis Rankia.


Accionistes

Oferim informació clara, completa i veraç als mercats i als accionistes, que inclou aspectes financers i no financers del negoci i afavoreix la participació informada en les Juntes Generals d'Accionistes.

A més a més, desenvolupem diverses iniciatives de formació i informació als accionistes i també recollim la seva veu a través d'enquestes anuals d'opinió (Índex Global de Reputació i Estudi de Materialitat, entre d'altres).  

La informació per als accionistes s'estructura a través de la Newsletter mensual i de correus electrònics d'esdeveniments corporatius (abasta més de 200.000 accionistes), alertes SMS o altres materials de subscripció disponibles al web corporatiu.

També s'elaboren materials de divulgació d'educació financera i es fan cursos específics.

Espai de l'accionista

Informació economicofinancera

Inversors institucionals

CaixaBank duu a terme campanyes itinerants i trobades amb inversors institucionals. A més a més, s'ha habilitat  l'agenda de l'inversor per poder conèixer les dates corporatives rellevants de CaixaBank i les activitats d'interès per als accionistes i inversors

492

Reunions amb inversors institucionals de renda variable i renda fixa, nacionals i estrangers

17

Reunions amb inversors específiques sobre temes ASG

333

Informes d'analistes publicats sobre CaixaBank, incloent-hi sectorials amb anàlisi sobre CaixaBank

Proveïdors

La millora contínua de les relacions amb els proveïdors és clau per a la creació de valor a CaixaBank.

Per aquest motiu, pretenem establir relacions de qualitat amb proveïdors que comparteixin els mateixos principis ètics i de compromís social. 

L'objectiu, alineat amb l'estratègia de negoci, és obtenir de manera responsable i sostenible els béns i serveis necessaris en el termini, la quantitat i la qualitat requerits, al menor cost total i amb el mínim risc per al nostre negoci, d'acord amb uns criteris d'actuació homogenis per a tot el Grup.

La gestió de processos de compres a través de negociació electrònica mostra l'esforç de CaixaBank per garantir la traçabilitat i la integritat en el procés de contractació.

La negociació electrònica comença amb l'homologació de tots els proveïdors que participen en el procés i garanteix que la informació serà homogènia a tots els participants i la selecció es basarà en criteris objectius

Des del 2020 es tenen en consideració noves certificacions de proveïdors en el procés de registre i homologació en matèria de responsabilitat social corporativa: certificació OHSAS18001/ISO45000 i certificació o auditoria social SA8000/BSCI/Responsible Business Alliance. I els contractes amb proveïdors inclouen una clàusula específica de Drets Humans.

Més a Compres i Proveïdors

Empleats

La comunicació interna a CaixaBank es focalitza principalment a:

Difondre i acompanyar els reptes del Pla estratègic i les prioritats de negoci.

Transmetre els valors de l'Entitat com a element diferencial.

Reconèixer i reforçar les bones pràctiques professionals.

Potenciar la cultura corporativa i l'orgull de pertinença.

Els professionals de CaixaBank disposen de la nova intranet social interna PeopleNow, una eina que suposa una palanca de Transformació Digital i Cultural que potencia la participació dels empleats, permet millorar la seva experiència i evolucionar cap a una comunicació participativa, moderna, visual i multiplataforma (mobile-first).

Agrupa continguts de negoci, corporatius i socials en un espai intel·ligent i modern, en què cada professional té un perfil en el qual pot desenvolupar la seva marca personal i participar en comunitats segons la seva àrea d'influència, a més de subscriure's a canals informatius segons els seus interessos. 

L'any 2022, el focus d'actuació ha estat el pla de comunicació interna del nou Pla Estratègic 2022-2024.


A més a més, fem comitès externs amb representants dels treballadors, formacions presencials, estudis d'opinió bianual, enquestes de seguiment i disposem d'un programa d'integració de nous empleats, CaixaBank Experience, i d'un canal confidencial de consultes i denúncies del Codi Ètic.

Més a Les nostres persones

Diàleg amb Associacions, adhesions i aliances