Materialitat i diàleg

Escoltar. Parlar. Fer. La comunicació i el diàleg són essencials si volem impulsar el progrés de les persones, dels col·lectius i dels territoris.

La nostra manera de relacionar-nos amb els nostres grups d'interès (clients, inversors, analistes, empleats, agents socials i proveïdors) comença sempre per escoltar-los, conèixer les seves opinions i necessitats, parlar amb ells i intentar fer que les coses passin. 

Amb l'objectiu d'identificar aquests assumptes financers, econòmics, socials i ambientals prioritaris per als nostres stakeholders, anualment fem un Estudi de Materialitat, les conclusions del qual s'usen com a guia de la Gestió de l'Estratègia de Sostenibilitat i del Pla Estratègic de l'Entitat i determinen el dimensionament correcte sobre la informació que s'ha de reportar.

Anàlisi de materialitat

L'Estudi de Materialitat l'elabora un expert independent a partir d'un procés exhaustiu i participatiu del qual formen part els principals grups d'interès (clients, empleats i accionistes), tant de CaixaBank com de BPI, i també representants de l'entitat i experts externs.


A través del diàleg amb els diversos públics, obtenim unes prioritats que creuem amb les pròpies de l'entitat gràcies a les quals obtenim l'Anàlisi  de Materialitat, que influirà en l'estratègia i reflectirà les sensibilitats i preocupacions dels grups d'interès i la societat i les tendències de l'entorn en què operem. 

Descarrega la Matriu de Materialitat del Grup CaixaBank 2021

L'any 2021, els temes relatius a la conducta íntegra, el bon govern, la solidesa financera, la gestió dels riscos i la ciberseguretat es van mantenir com a prioritaris, mentre que els relacionats amb la innovació, la transformació digital i l'estratègia davant el canvi climàtic van guanyar rellevància.

Aquest exercici recull el principi de doble materialitat, reconeixent els assumptes rellevants des de la perspectiva del negoci, com la dels grups d'interès, i identificant alhora el seu impacte tant en les persones com en el medi ambient. 

Es tracta de la consolidació dels resultats globals de priorització per al negoci i per als grups d'interès, tant de CaixaBank com de BPI.

Canals de comunicació i diàleg 

Partint de les preocupacions dels nostres públics, i amb la intenció de cultivar relacions justes basades en el benefici de totes les parts i continuades en el temps, des de CaixaBank optem per l'ús d'un llenguatge clar i una forma de comunicació més pròxima, real i transparent a través dels diversos mitjans i canals que fem servir per comunicar-nos amb els nostres grups d'interès.

Clients

Des de CaixaBank pretenem impulsar la comunicació activa amb els clients i posar a la seva disposició els canals necessaris perquè puguin fer-nos arribar les seves consultes i reclamacions per tal d'oferir-los una resposta àgil, personalitzada i de qualitat. 

La veu del client es recull sobretot a través del Model de Mesurament de l'Experiència de Client, l'Índex Global de Reputació i l'Estudi de Materialitat

I a través del Contact Center Clients i el Servei d'Atenció al Client atenem les consultes i les reclamacions de l'usuari.

Accionistes i inversors institucionals

A CaixaBank treballem per correspondre a la confiança que els accionistes i inversors han dipositat en nosaltres i, en la mesura del possible, atendre les seves necessitats i expectatives. Per fer-ho, oferim eines i canals que facilitin la seva implicació i comunicació amb el Grup i també l'exercici dels seus drets com a propietaris.

CaixaBank, millor atenció a l'accionista per cotitzada 2020 als VI Premis Rankia.


Accionistes

Oferim informació clara, completa i veraç als mercats i als accionistes, que inclou aspectes financers i no financers del negoci i afavoreix la participació informada en les Juntes Generals d'Accionistes.

A més a més, desenvolupem diverses iniciatives de formació i informació als accionistes i també recollim la seva veu a través d'enquestes anuals d'opinió (Índex Global de Reputació i Estudi de Materialitat, entre d'altres).  

La informació per als accionistes s'estructura a través de la Newsletter mensual i de correus electrònics d'esdeveniments corporatius (abasta més de 230.000 accionistes), alertes SMS o altres materials de subscripció disponibles al web corporatiu.

També s'elaboren materials de divulgació d'educació financera i es fan cursos específics.

Espai de l'accionista

Informació economicofinancera

Inversors institucionals

CaixaBank duu a terme campanyes itinerants i trobades amb inversors institucionals. A més a més, s'ha habilitat  l'agenda de l'inversor per poder conèixer les dates corporatives rellevants de CaixaBank i les activitats d'interès per als accionistes i inversors

406

Reunions amb inversors institucionals de renda variable i renda fixa, nacionals i estrangers

17

Reunions amb inversors específiques sobre temes ASG

344

Informes d'analistes publicats sobre CaixaBank, incloent-hi sectorials amb anàlisi sobre CaixaBank

Premis Institutional Investor: els analistes financers van triar l'equip directiu de CaixaBank i també l'equip de relació amb els inversors com els millors de la banca europea l'any 2021.

Proveïdors

La millora contínua de les relacions amb els proveïdors és clau per a la creació de valor a CaixaBank.

Per aquest motiu, pretenem establir relacions de qualitat amb proveïdors que comparteixin els mateixos principis ètics i de compromís social. 

L'objectiu, alineat amb l'estratègia de negoci, és obtenir de manera responsable i sostenible els béns i serveis necessaris en el termini, la quantitat i la qualitat requerits, al menor cost total i amb el mínim risc per al nostre negoci, d'acord amb uns criteris d'actuació homogenis per a tot el Grup.

La gestió de processos de compres a través de negociació electrònica mostra l'esforç de CaixaBank per garantir la traçabilitat i la integritat en el procés de contractació.

La negociació electrònica comença amb l'homologació de tots els proveïdors que participen en el procés i garanteix que la informació serà homogènia a tots els participants i la selecció es basarà en criteris objectius

Des del 2020 es tenen en consideració noves certificacions de proveïdors en el procés de registre i homologació en matèria de responsabilitat social corporativa: certificació OHSAS18001/ISO45000 i certificació o auditoria social SA8000/BSCI/Responsible Business Alliance. I els contractes amb proveïdors inclouen una clàusula específica de Drets Humans.

Més a Compres i Proveïdors

Empleats

La comunicació interna a CaixaBank es focalitza principalment a:

Difondre i acompanyar els reptes del Pla estratègic i les prioritats de negoci.

Transmetre els valors de l'Entitat com a element diferencial.

Reconèixer i reforçar les bones pràctiques professionals.

Potenciar la cultura corporativa i l'orgull de pertinença.

Els professionals de CaixaBank disposen de la nova intranet social interna PeopleNow, una eina que suposa una palanca de Transformació Digital i Cultural que potencia la participació dels empleats, permet millorar la seva experiència i evolucionar cap a una comunicació participativa, moderna, visual i multiplataforma (mobile-first).

Agrupa continguts de negoci, corporatius i socials en un espai intel·ligent i modern, en què cada professional té un perfil en el qual pot desenvolupar la seva marca personal i participar en comunitats segons la seva àrea d'influència, a més de subscriure's a canals informatius segons els seus interessos. 

Durant el 2021 s'han publicat 5.280 notícies als canals corporatius, territorials i de segment de PeopleNow, que sumen un total de 6.350.355 accessos al llarg de tot l'any.


A més a més, fem comitès externs amb representants dels treballadors, formacions presencials, estudis d'opinió bianual, enquestes de seguiment i disposem d'un programa d'integració de nous empleats, CaixaBank Experience, i d'un canal confidencial de consultes i denúncies del Codi Ètic.

Més a Les nostres persones

Diàleg amb Associacions, adhesions i aliances