Materialitat i diàleg

Escoltar. Parlar. Fer. La comunicació i el diàleg són essencials si volem impulsar el progrés de les persones, dels col·lectius i dels territoris.

La nostra manera de relacionar-nos amb els nostres grups d'interès (clients, inversors, analistes, empleats, agents socials i proveïdors) comença sempre per escoltar-los, conèixer les seves opinions i necessitats, parlar amb ells i intentar fer que les coses passin. 

Amb l'objectiu d'identificar aquests assumptes financers, econòmics, socials i ambientals prioritaris per als nostres stakeholders, anualment fem un Estudi de Materialitat, les conclusions del qual s'usen com a guia de la Gestió de l'Estratègia de Sostenibilitat i del Pla Estratègic de l'Entitat i determinen el dimensionament correcte sobre la informació que s'ha de reportar.

Anàlisi de materialitat

L'Estudi de Materialitat l'elabora un expert independent d'acord amb les mètriques que estableix Impact Reporting & Investment Standard, i s'eleva per aprovar-lo al Comitè de Direcció i a la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. Es basa en un procés exhaustiu i participatiu del qual formen part els principals grups d'interès (clients, empleats, accionistes i proveïdors), així com directius de CaixaBank, representants d'àrees clau de l'entitat i experts externs.


A través del diàleg amb els diversos públics, obtenim unes prioritats que creuem amb les pròpies de l'entitat gràcies a les quals obtenim l'Anàlisi  de Materialitat, que influirà en l'estratègia i reflectirà les sensibilitats i preocupacions dels grups d'interès i la societat i les tendències de l'entorn en què operem. 

El 2022 vam evolucionar la metodologia per passar d'un enfocament de rellevància a un enfocament d'impacte, amb l'objectiu d'avançar cap a la perspectiva de doble materialitat recollida als nous estàndards europeus i internacionals.

Coneix les fases de l’estudi

Hem consolidat els resultats globals de priorització per al negoci i per als grups d'interès de CaixaBank i BPI en una matriu de materialitat que integra la doble perspectiva d'impacte: impacte dels temes a la situació financera (outside-in) i als grups interès i el planeta (inside-out).

Descarrega la Matriu de Materialitat del Grup CaixaBank 2022

Els temes amb més valoració d'impacte estan relacionats amb la ciberseguretat i la protecció de dades, la transparència en la comunicació, la cultura de responsabilitat del Govern Corporatiu i la comercialització responsable, totes pertanyents a la categoria de “Governança”.

Tots els temes es mantenen en una valoració elevada (superior o igual a 72%). De tots, només tres se situen en un nivell dimpacte mitjà (aliances per promoure la sostenibilitat, educació financera i acció social i voluntariat).

En comparació amb la visió de rellevància del 2021 destaca l'augment de l'impacte de temes com ara: Solucions de finançament i inversió ambiental, Gestió ambiental i empremta de carboni operativa, Diversitat, igualtat i conciliació, Gestió de riscos derivats del canvi climàtic i la Comunicació clara i transparent.

Addicionalment, l'Estudi ha identificat àmbits no reflectits en els temes materials, ja que es consideren assumptes emergents com són la biodiversitat, l'ocupació i l'emprenedoria i la mobilitat sostenible.

Es tracta de la consolidació dels resultats globals de priorització per al negoci i per als grups d'interès, tant de CaixaBank com de BPI.

Canals de comunicació i diàleg 

Partint de les preocupacions dels nostres públics, i amb la intenció de cultivar relacions justes basades en el benefici de totes les parts i continuades en el temps, des de CaixaBank optem per l'ús d'un llenguatge clar i una forma de comunicació més pròxima, real i transparent a través dels diversos mitjans i canals que fem servir per comunicar-nos amb els nostres grups d'interès.

Clients

Des de CaixaBank pretenem impulsar la comunicació activa amb els clients i posar a la seva disposició els canals necessaris perquè puguin fer-nos arribar les seves consultes i reclamacions per tal d'oferir-los una resposta àgil, personalitzada i de qualitat. 

La veu del client es recull sobretot a través del Model de Mesurament de l'Experiència de Client, l'Índex Global de Reputació i l'Estudi de Materialitat

I a través del Contact Center Clients i el Servei d'Atenció al Client atenem les consultes i les reclamacions de l'usuari.

Accionistes i inversors institucionals

A CaixaBank treballem per correspondre a la confiança que els accionistes i inversors han dipositat en nosaltres i, en la mesura del possible, atendre les seves necessitats i expectatives. Per fer-ho, oferim eines i canals que facilitin la seva implicació i comunicació amb el Grup i també l'exercici dels seus drets com a propietaris.

CaixaBank, millor atenció a l'accionista per cotitzada als VII Premis Rankia.


Accionistes

Oferim informació clara, completa i veraç als mercats i als accionistes, que inclou aspectes financers i no financers del negoci i afavoreix la participació informada en les Juntes Generals d'Accionistes.

A més a més, desenvolupem diverses iniciatives de formació i informació als accionistes i també recollim la seva veu a través d'enquestes anuals d'opinió (Índex Global de Reputació i Estudi de Materialitat, entre d'altres).  

La informació per als accionistes s'estructura a través de la Newsletter mensual i de correus electrònics d'esdeveniments corporatius (abasta més de 200.000 accionistes), alertes SMS o altres materials de subscripció disponibles al web corporatiu.

També s'elaboren materials de divulgació d'educació financera i es fan cursos específics.

Espai de l'accionista

Informació economicofinancera

Inversors institucionals

CaixaBank duu a terme campanyes itinerants i trobades amb inversors institucionals. A més a més, s'ha habilitat  l'agenda de l'inversor per poder conèixer les dates corporatives rellevants de CaixaBank i les activitats d'interès per als accionistes i inversors

492

Reunions amb inversors institucionals de renda variable i renda fixa, nacionals i estrangers

17

Reunions amb inversors específiques sobre temes ASG

333

Informes d'analistes publicats sobre CaixaBank, incloent-hi sectorials amb anàlisi sobre CaixaBank

Proveïdors

La millora contínua de les relacions amb els proveïdors és clau per a la creació de valor a CaixaBank.

Per aquest motiu, pretenem establir relacions de qualitat amb proveïdors que comparteixin els mateixos principis ètics i de compromís social. 

L'objectiu, alineat amb l'estratègia de negoci, és obtenir de manera responsable i sostenible els béns i serveis necessaris en el termini, la quantitat i la qualitat requerits, al menor cost total i amb el mínim risc per al nostre negoci, d'acord amb uns criteris d'actuació homogenis per a tot el Grup.

La gestió de processos de compres a través de negociació electrònica mostra l'esforç de CaixaBank per garantir la traçabilitat i la integritat en el procés de contractació.

La negociació electrònica comença amb l'homologació de tots els proveïdors que participen en el procés i garanteix que la informació serà homogènia a tots els participants i la selecció es basarà en criteris objectius

Des del 2020 es tenen en consideració noves certificacions de proveïdors en el procés de registre i homologació en matèria de responsabilitat social corporativa: certificació OHSAS18001/ISO45000 i certificació o auditoria social SA8000/BSCI/Responsible Business Alliance. I els contractes amb proveïdors inclouen una clàusula específica de Drets Humans.

Més a Compres i Proveïdors

Empleats

La comunicació interna a CaixaBank es focalitza principalment a:

Difondre i acompanyar els reptes del Pla estratègic i les prioritats de negoci.

Transmetre els valors de l'Entitat com a element diferencial.

Reconèixer i reforçar les bones pràctiques professionals.

Potenciar la cultura corporativa i l'orgull de pertinença.

Els professionals de CaixaBank disposen de la nova intranet social interna PeopleNow, una eina que suposa una palanca de Transformació Digital i Cultural que potencia la participació dels empleats, permet millorar la seva experiència i evolucionar cap a una comunicació participativa, moderna, visual i multiplataforma (mobile-first).

Agrupa continguts de negoci, corporatius i socials en un espai intel·ligent i modern, en què cada professional té un perfil en el qual pot desenvolupar la seva marca personal i participar en comunitats segons la seva àrea d'influència, a més de subscriure's a canals informatius segons els seus interessos. 

L'any 2022, el focus d'actuació ha estat el pla de comunicació interna del nou Pla Estratègic 2022-2024.


A més a més, fem comitès externs amb representants dels treballadors, formacions presencials, estudis d'opinió bianual, enquestes de seguiment i disposem d'un programa d'integració de nous empleats, CaixaBank Experience, i d'un canal confidencial de consultes i denúncies del Codi Ètic.

Més a Les nostres persones

Diàleg amb Associacions, adhesions i aliances