Gestió del risc

El Consell d'Administració, l'Alta Direcció i el Grup en el seu conjunt estan fermament compromesos amb la gestió del risc. 

CaixaBank té com a objectiu mantenir un perfil de risc mitjà baix, una confortable adequació de capital i mètriques de liquiditat folgades, en consonància amb el seu model de negoci i l'apetit al risc definit pel Consell d'Administració. 

Els sistemes de gestió de riscos implementats són adequats en relació amb el perfil de risc i l'apetit al risc aprovat, i consten dels elements següents:

Elements centrals del marc de gestió del risc del Grup 

Govern i organització

Processos estratègics de gestió del risc

marc de control intern

Cultura de riscos

Govern i organització: es desenvolupa a través de polítiques, normes i procediments interns que asseguren la tutela adequada per part dels òrgans de govern i els comitès directius, així com mitjançant l'especialització de l'equip humà.
Processos estratègics de la gestió del risc per a la identificació, el mesurament, seguiment, i reporting dels riscos: Risk Assessment, Catàleg Corporatiu de riscos, i Marc d'Apetit al Risc (RAF).
La cultura de riscos que, entre d’altres, s'articula a través de la formació, la comunicació i l'avaluació i retribució de l'acompliment dels empleats, constitueix un element diferencial en la presa de decisions i la gestió del negoci del Grup.
El marc de control intern, que proporciona un grau de seguretat raonable en la consecució dels objectius del Grup i es configura sobre la base del model de Tres Línies de Defensa.


Per a més informació sobre la gestió del risc i el seu sistema de govern i control, consulteu la secció Comissions del Consell (Riscs) i en Informació economicofinancera (Altra informació financera) la pàgina dedicada a Informació amb rellevància prudencial (Pilar 3).