Gestió del risc

El Consell d'Administració, l'Alta Direcció i el Grup en el seu conjunt estan fermament compromesos amb la gestió del risc.

CaixaBank manté un perfil de risc mitjà baix, una confortable adequació de capital i mètriques sobrades de liquiditat, en consonància amb el seu model de negoci i l'apetit al risc definit pel Consell d'Administració.

Els sistemes de gestió de riscos implementats són adequats en relació amb el perfil de risc i l'apetit al risc aprovat i consten dels elements següents:

Elements centrals de la gestió i el control de riscos 

Govern i organització

Processos estratègics de gestió del risc

marc de control intern

Cultura de riscos

Govern i organització: es desenvolupa a través de polítiques, normes i procediments interns que asseguren la tutela adequada per part dels òrgans de govern i els comitès directius, així com mitjançant l'especialització de l'equip humà.
Processos estratègics de la gestió del risc per a la identificació, el mesurament, seguiment, control i notificació dels riscos: Risk Assessment, Catàleg corporatiu de riscos, Marc d'Apetit al Risc (RAF) i Planificació de riscos.
La Cultura de riscos constitueix un element diferencial en la presa de decisions i la gestió del negoci del Grup. S'articula a través dels principis generals de gestió del risc, la formació i l'avaluació-retribució variable de l'acompliment dels empleats, entre d'altres.  
El marc de control intern proporciona un grau de seguretat raonable en la consecució dels objectius del Grup i es configura sobre la base del model de Tres línies de defensa.


Per a més informació sobre la Gestió del Risc i el seu sistema de Govern i Control, consulti les seccions, Informació amb rellevància prudencial (Pilar III) i Comissió de Riscos.