Gestió del risc

El Consell d'Administració, l'Alta Direcció i el Grup en el seu conjunt estan fermament compromesos amb la gestió del risc.  

CaixaBank té com a objectiu mantenir un perfil de risc mitjà baix, una adequació de capital còmoda i mètriques sobrades de liquiditat, en consonància amb el seu model de negoci i l'apetit al risc que defineix el Consell d'Administració. 

Com a part del marc de control intern i de conformitat amb el que estableix la Política corporativa de gestió global del risc, el Grup té un marc de gestió de riscos que li permet prendre decisions fonamentades sobre l'assumpció de riscos de manera coherent amb el perfil de risc objectiu i el nivell d'apetit que aprova el Consell d'Administració. Aquest marc consta dels elements següents:

ELEMENTS CENTRALS DEL MARC DE GESTIÓ DEL RISC 

PROCESSOS ESTRATÈGICS DE GESTIÓ DEL RISC

CULTURA DE RISCOS

GOVERN I ORGANITZACIÓ

Govern i organització. Es desenvolupa a través de polítiques, normes i procediments interns que asseguren la tutela adequada per part dels òrgans de govern i els comitès directius i també mitjançant l'especialització de l'equip humà.

Processos estratègics de la gestió del risc per identificar, mesurar, fer el seguiment, controlar i fer el reporting dels riscos:

Identificació i avaluació de riscos. Risk Assessment: exercici semestral d'autoavaluació del perfil de risc del Grup. El seu objectiu és avaluar la situació de risc inherent i la seva tendència, la seva gestió i control i el resultat del seu govern per a cadascun dels riscos del Catàleg. És una de les principals fonts d'identificació de: riscos emergents, riscos la materialitat o importància dels quals estigui augmentant de tal manera que podria fer que s'incloguessin de forma explícita en el catàleg de riscos i esdeveniments estratègics que afecten un risc o més que, pel seu impacte potencial a mitjà termini, convé monitorar de manera específica.

Taxonomia i definició de riscos. Catàleg Corporatiu de Riscos: relació i descripció dels riscos materials identificats pel procés de Risk Assessment amb revisió anual. Facilita el seguiment i el reporting, intern i extern, dels riscos.

Marc d'Apetit al Risc (RAF): eina integral i prospectiva amb la qual el Consell d'Administració determina la tipologia i els llindars de risc que està disposat a acceptar per a la consecució dels objectius estratègics del Grup en relació amb els riscos del catàleg.

Cultura de riscos. La cultura de riscos s'articula a través de la formació, la comunicació i l'avaluació i retribució de l'acompliment dels empleats, entre d'altres.


Per a més informació sobre la gestió del risc i el seu sistema de govern i control, consulteu la secció Comissions del Consell (Riscs) i en Informació economicofinancera (Altra informació financera) la pàgina dedicada a Informació amb rellevància prudencial (Pilar 3).