Gestió del risc

El Consell d'Administració, l'Alta Direcció i el Grup en el seu conjunt estan fermament compromesos amb la gestió del risc.

CaixaBank té com a objectiu mantenir un perfil de risc mitjà baix, una adequació de capital còmoda i mètriques sobrades de liquiditat, en consonància amb el seu model de negoci i l'apetit al risc que defineix el Consell d'Administració.

Com a part del marc de control intern i de conformitat amb el que estableix la Política corporativa de gestió global del risc, el Grup compta amb un marc de gestió del risc que li permet prendre decisions fonamentades sobre l'assumpció de riscos de manera coherent amb el perfil de risc objectiu i el nivell d'apetit que aprova el Consell d'Administració. Aquest marc consta dels elements següents:

ELEMENTS CENTRALS DEL MARC DE GESTIÓ DEL RISC

Processos estratègics de gestió del risc

Cultura de riscos

Govern i organització

Govern i organització: es desenvolupa a través de polítiques, normes i procediments interns que asseguren la tutela adequada per part dels òrgans de govern i els comités i també mitjançant l'especialització de l'equip humà.

Processos estratègics de la gestió del risc per identificar, mesurar, fer el seguiment, controlar i fer el reporting dels riscos:

Identificació i avaluació de riscos. Risk Assessment: exercici semestral d'autoavaluació del perfil de risc del Grup. El seu objectiu és identificar els riscos materials, amb l'avaluació, per a aquests, de la situació de risc inherent i la seva tendència, així com la seva gestió i control, i els riscos emergents. Permet, al seu torn, identificar esdeveniments estratègics, que són esdeveniments més rellevants que poden resultar en un impacte significatiu per al Grup a mitjà termini. Es tenen en compte únicament els successos que no estiguin encara materialitzats ni formin part del Catàleg, però als quals l'estratègia de l'Entitat està exposada, per bé que la severitat del possible impacte d'aquests esdeveniments pot mitigar-se amb la gestió. En el cas de materialització d'un esdeveniment estratègic, l'afectació es podria donar sobre un o diversos riscos del Catàleg a la vegada.

Taxonomia i definició de riscos. Catàleg Corporatiu de Riscos: relació i descripció dels riscos materials identificats pel procés de Risk Assessment amb revisió anual. Facilita el seguiment i el reporting, intern i extern, dels riscos i la consistència en tot el Grup.

Marc d'Apetit al Risc (RAF): eina integral i prospectiva amb la qual el Consell d'Administració determina la tipologia i els llindars de risc que està disposat a acceptar per a la consecució dels objectius estratègics del Grup en relació amb els riscos del catàleg.

Cultura de riscos: la cultura de riscos s'articula a través de la formació, la comunicació i l'avaluació i retribució de l'acompliment dels empleats, entre d'altres.


Per a més informació sobre la gestió del risc i el seu sistema de govern i control, consulteu la secció Comissions del Consell (Riscs) i en Informació economicofinancera (Altra informació financera) la pàgina dedicada a Informació amb rellevància prudencial (Pilar 3).