Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Setembre Variació 3T22 Variació trimestral
En milions d'euros / % 2022 2021
RESULTATS
Marge d'interessos 4.843 4.416 9,7% 1.687  5,1%
Comissions netes 2.998 2.604 15,1% 1.004  (2,2)%
Ingressos core 8.640 7.708 12,1% 2.991  3,6%
Marge brut 8.647 7.711 12,1% 2.992 3,9%
Despeses d'administració i amortització recurrents (4.516) (4.353) 3,7% (1.505)  1,1%
Marge d'explotació 4.096 1.337 - 1.476  7,3%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 4.131 3.357 23,1% 1.487 6,8%
Resultat atribuït al Grup 2.457 4.801 (48,8%) 884  2,2%
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió el 2021 2.457 2.022  21,5% - -
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència  55,5%  75,7% (20,2) 55,5% (2,1)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
54,3%  55,3% (1,0) 54,3% (1,8)
Cost del risc1 (últims 12 mesos) 0,23% 0,24% (0,01) 0,23% 0,00
ROE1
7,2%  8,1% (1,0)  7,2% 0,4
ROTE1
 8,4%  9,6% (1,2) 8,4% 0,5
ROA1 0,4% 0,4% (0,1) 0,4% 0,0
RORWA1 1,2% 1,3% (0,1) 1,2% 0,1

Setembre 2022 Desembre
2021
Variació Juny 2022 Variació
trimestral
BALANÇ
Actiu Total 675.790 680.036 (0,6)% 704.505 (4,1)%
Patrimoni Net 34.274 35.425 (3,3)% 34.843  (1,6)%
ACTIVITAT
Recursos de clients 612.504 619.971 (1,2)% 624.087  (1,9)%
Crèdit a la clientela, brut 362.465 352.951 2,7% 362.770 (0,1)%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 11.643 13.634 (1.991) 12.424 (782)
Ràtio de morositat  3,0% 3,6% (0,6)  3,2% (0,2)
Provisions per a insolvències 7.867 8.625 (758) 8.126 (259)
Cobertura de la morositat  68% 63% 5 65% 3
Adjudicats nets disponibles per a la venda 2.044 2.279 (235) 2.110 (66)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 141.981 168.349 (26.368) 162.847 (20.866)
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 313% 320% (7) 323% (10)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 145% 154% (9) 150% (5)
Loan to deposits 90% 89% (1) 88% 2
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,4% 13,1% (0,7) 12,4% -
Tier 1 14,3% 15,5% (1,2) 14,4% (0,1)
Capital total 16,5% 17,9% (1,4) 16,6% (0,1)
MREL 25,1% 25,7% (0,6) 24,6% 0,5
Actius ponderats per risc (APRs) 215.598 215.651 (53) 215.515 83
Leverage Ratio 4,8% 5,3% (0,5) 4,6% 0,2
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,311 2,414 0,897 3,317 (0,006)
Capitalització borsària 25.176 19.441 5.735 26.079 (903)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,50 4,39 0,11 4,43 0,08
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,81 3,73 0,08 3,75 0,06
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,32 0,28 0,04 0,30 0,02
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 10,43 8,65 1,78 11,21 (0,77)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,87 0,65 0,22 0,88 (0,01)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 44.501 49.762 (5.261) 45.022 (521)
Oficines2 4.461 5.317 (856) 4.543 (82)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.859 4.615 (756) 3.934 (75)
Terminals d'autoservei 13.047 14.426 (1.379) 13.095 (48)

(1) Les ràtios de 2021 no inclouen en el numerador els resultats de Bankia generats amb anterioritat a 31 de març de 2021, data de referència del registre comptable de la fusió ni, per consistència, l’aportació en el denominador de les masses de balanç o APR’s previs a aquesta data. Tampoc consideren extraordinaris associats a la fusió.
(2) Les oficines no inclouen sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.