Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Març Variació
En milions d'euros / % 2022 2021
RESULTATS
Marge d'interessos 1.550 1.191 30,1%
Comissions netes 969 659 47,0%
Ingressos core 2.761 2.066 33,6%
Marge brut 2.775 2.063 34,6%
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.523) (1.149) 32,6%
Marge d'explotació 1.244 874 42,5%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 1.252 914 37,0%
Resultat atribuït al Grup 707 4.786 (85,2%)
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió al 2021

707

514

37,6%
PRINCIPALS RÀTIOS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 76,4% 54,0% 22,4
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
57,4% 53,5% 3,9
Cost del risc1 (últims 12 mesos) 0,23% 0,58% (0,35)
ROE1
6,5% 6,6% (0,2)
ROTE1
7,6% 8,0% (0,5)
ROA1 0,3% 0,4% (0,0)
RORWA1 1,0% 1,1% (0,1)

Març
2022
Desembre
2021
Variació
BALANÇ
Actiu Total 689.217 680.036 1,4%
Patrimoni Net 35.916 35.425 1,4%
ACTIVITAT
Recursos de clients 619.892 619.971 -
Crèdit a la clientela, brut 353.404 352.951 0,1%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 13.361 13.634 (272)
Ràtio de morositat 3,5% 3,6% (0,1)
Provisions per a insolvències 8.648 8.625 23
Cobertura de la morositat 65% 63% 2
Adjudicats nets disponibles per a la venda 2.223 2.279 (56)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 171.202
168.349 2.854
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 325% 320% 5
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 154% 154%
Loan to deposits 89% 89%
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 13,4% 13,1% 0,3
Tier 1 15,7% 15,5% 0,2
Capital total 17,9% 17,9% -
MREL2 26,5% 25,7% 0,8
Actius ponderats per risc (APRs) 214.004 215.651 (1.647)
Leverage Ratio 5,2% 5,3% (0,1)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,077 2,414 0,663
Capitalització borsària 24.779 19.441 5.338
Valor teòric comptable (€/acció) 4,46 4,39 0,06
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,80 3,73 0,06
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,28 0,28 0,00
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 10,85 8,65 2,21
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,81 0,65 0,16
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 46.480 49.762 (3.282)
Oficines 4.824 5.317 (493)
de les quals: oficines retail a Espanya 4.213 4.615 (402)
Terminals d'autoservei3 13.568 14.426 (858)

(1) Les ràtios de 2021 no inclouen en el numerador els resultats de Bankia generats amb anterioritat a 31 de març de 2021, data de referència del registre comptable de la fusió ni, per consistència, l’aportació en el denominador de les masses de balanç o APR’s previs a aquesta data. Tampoc consideren extraordinaris associats a la fusió.
(2) La ràtio de març 2022 inclou les emissions de deute senior non-preferred realitzades a l’abril de 2022 per 1.000 milions d’euros i 500 milions de lliures (25,8 % si no s’inclouen).
(3) La informació de desembre 2021 ha estat reestimada.