Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Març Variació
En milions d'euros / % 2021 2020
RESULTATS
Marge d'interessos 1.191 1.200 (0,7%)
Comissions netes 659 658 0,2%
Ingressos core 2.066 2.045 1,0%
Marge brut 2.063 1.983 4,0%
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.149) (1.188) (3,3%)
Marge d'explotació 874 796 9,8%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 914 796 14,9%
Resultat atribuït al Grup 4.786 90 -
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió 514 90 -
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 54,0% 67,6% (13,7)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 53,5% 56,1% (2,6)
Cost del risc1 (últims 12 mesos) 0,61% 0,31% 0,29
ROE1 6,6% 4,5% 2,1
ROTE1 8,0% 5,4% 2,6
ROA1 0,4% 0,3% 0,1
RORWA1 1,1% 0,8% 0,4

Març 2021 Desembre
2020
Variació
BALANÇ
Actiu Total 663.569 451.520 47,0%
Patrimoni Net 35.552 25.278 40,6%
ACTIVITAT
Recursos de clients 579.934 415.408 39,6%
Recursos de clients, excloent integració de saldos de Bankia 419.335 415.408 0,9%
Crèdit a la clientela, brut 363.821 243.924 49,2%
Crèdit a la clientela brut, excloent integració de saldos de Bankia 242.805 243.924 (0,5%)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 14.077 8.601 5.476
Dubtosos, excloent integració de saldos de Bankia 8.650 8.601 49
Ràtio de morositat 3,6% 3,3% 0,3
Ràtio de morositat, excloent integració de saldos de Bankia 3,3% 3,3% 0
Provisions per a insolvències 9.415 5.755 3.660
Provisions per a insolvències, excloent integració de saldos de Bankia 5.797 5.755 42
Cobertura de la morositat 67% 67% -
Cobertura de la morositat, excloent integració de saldos de Bankia 67% 67% 0
Adjudicats nets disponibles per a la venda 2.469 930 1.539
Adjudicats, excloent integració de saldos de Bankia 1.084 930 154
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 147.146 114.451 32.695
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 273% 248% 25
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 146% 145% 1
Loan to deposits 97% 97%  
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 14,1% 13,6% 0,5
Tier 1 16,1% 15,7% 0,4
Capital total 18,9% 18,1% 0,8
MREL 26,3% 26,3% -
Actius ponderats per risc (APRs) 208.498 144.073 64.425
Actius ponderats per risc (APRs), excloent integració de saldos de Bankia 142.333 144.073

(1.740)

Leverage Ratio 5,5% 5,6% (0,1)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,639 2,101 0,538
Capitalització borsària 21.259 12.558 8.701
Valor teòric comptable (€/acció) 4,41 4,22 0,19
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,78 3,49 0,28
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,28 0,21 0,07
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 9,43 10,14 (0,72)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,70 0,60 0,10
ALTRES DADES (nombre)
Empleats2 51.227 35.434 15.793
Oficines2 6.298 4.208 2.090
de les quals: oficines retail a Espanya 5.552 3.571 1.981
Terminals d'autoservei2 15.372 10.283 5.089

(1) Aquestes ràtios no inclouen en el numerador els resultats de Bankia generats durant el 1T21 ni, per consistència, l'aportació en el denominador de les masses de balanç o APR’s incorporades a 31.03.21. Tampoc consideren extraordinaris associats a la fusió.
(2) A 31 de març de 2021 s'han incorporat 15.911 empleats, 2.101 oficines (de les quals 2.013 retail) i 5.156 terminals d'autoservei procedents de Bankia. Les oficines no inclouen sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.