Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Juny Variació 2T21 Variació Trimestral
En milions d'euros / % 2021 2020
RESULTATS
Marge d'interessos 2.827 2.425 16,6% 1.636 37,4%
Comissions netes 1.640 1.266 29,5% 981 48,9%
Ingressos core 4.899 4.064

20,6%

2.833 

37,1%
Marge brut 4.883 4.117 18,6% 2.820  36,7%
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.747)   (2.345) 17,1% (1.598) 39,1%
Marge d'explotació 166 1.772 (90,7%) (708) -
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.136 1.772 20,5% 1.222 33,7%
Resultat atribuït al Grup 4.181   205 - (605) -
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió

1.278

  205

- 764 48,6%
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 75,8% 56,9% 18,9 75,8% 21,8
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 54,3% 56,9% (2,6) 54,3% 0,8
Cost del risc1 (últims 12 mesos) 0,31% 0,61% (0,30) 0,31% (0,30)
ROE1 8,2% 4,7% 3,5 8,2% 1,6
ROTE1 9,8% 5,6% 4,2 9,8% 1,8
ROA1 0,5% 0,3% 0,2 0,5% 0,1
RORWA1 1,4% 0,8% 0,7 1,4% 0,3

Juny 2021 Desembre
2020
Variació Març 2021 Variació Trimestral
BALANÇ
Actiu Total 674.088 451.520 49,3% 663.569 1,6%
Patrimoni Net 34.571 25.278 36,8% 35.552 (2,8%)
ACTIVITAT
Recursos de clients 600.993 415.408 44,7% 579.934 3,6%
Recursos de clients, excloent-ne
integració de saldos de Bankia
440.394 415.408 6,0% 419.335 -
Crèdit a la clientela, brut 363.012 243.924 48,8% 363.821 (0,2%)
Crèdit a la clientela brut, excloent-ne
integració de saldos de Bankia
241.996 243.924 (0,8%) 242.805 -
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 14.005 8.601 5.404 14.077 (72)
Dubtosos, excloent-ne integració de saldos de Bankia 8.578 8.601 (23) 8.650 -
Ràtio de morositat 3,6% 3,3% 0,3 3,6% 0,0
Provisions per a insolvències 9.001 5.755 3.246 9.415 (414)
Provisions per a insolvències, excloent-ne
integració de saldos de Bankia
5.383 5.755 (372) 5.797 -
Cobertura de la morositat 64% 67% (3) 67% (3)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 2.297 930 1.367 2.267 30
Adjudicats, excloent-ne integració de saldos de Bankia 1.114 930 184 1.084 -
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 162.731
114.451 48.280 147.146 15.585
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 292% 248% 44 273% 19
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 148% 145% 3 146% 2
Loan to deposits 94% 97%  (3) 97% (3)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,9% 13,6% (0,7) 14,1% (1,2)
Tier 1 14,8% 15,7% (0,9) 16,2% (1,4)
Capital total 17,4% 18,1% (0,7) 19,0% (1,6)
MREL 25,1% 26,3% (1,2) 26,3% (1,2)
Actius ponderats per risc (APRs)2 220.660 144.073 76.587 208.585 12.075
Leverage Ratio 5,1% 5,6% (0,5) 5,4% (0,3)
ACCIÓ3
Cotització (€/acció) 2,594 2,101 0,493 2,639 (0,045)
Capitalització borsària 20.890 12.558 8.332 21.259 (369)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,29 4,22 0,06 4,41 (0,12)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,66 3,49 0,16 3,78 (0,12)
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,34 0,21 0,13 0,28 0,06
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 7,63 10,14 (2,52) 9,43 (1,80)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,71 0,60 0,11 0,70 0,01
ALTRES DADES (nombre)
Empleats4 51.071 35.434 15.637
51.227 (156)
Oficines4 6.160 4.208 1.952 6.298 (138)
de les quals: oficines retail a Espanya 5.433 3.571 1.862 5.552 (119)
Terminals d'autoservei4 15.285 10.283 5.002 15.372 (87)

(1) Aquestes ràtios no inclouen en el numerador els resultats de Bankia generats amb anterioritat a 31 de març de 2021, data de referència del registre comptable de la fusió ni, per consistència, l'aportació en el denominador de les masses de balanç o APR’s previs a aquesta data. Tampoc consideren extraordinaris associats a la fusió.
(2) A 31 de març de 2021 es van incorporar 66.165 milions d'euros d'actius ponderats per risc procedents de Bankia.
(3) Vegeu metodologia utilitzada en el càlcul i detall a 'L'Acció CaixaBank' i 'Annexos'.
(4) A 31 de març de 2021 s'han incorporat 15.911 empleats, 2.101 oficines (de les quals 2.013 retail) i 5.156 terminals d'autoservei procedents de Bankia. Les oficines no inclouen sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.