Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Juny Variació 2T22 Variació trimestral
En milions d'euros / % 2022 2021
RESULTATS
Marge d'interessos 3.156 2.827 11,6% 1.606  3,6%
Comissions netes 1.994 1.640 21,6% 1.026  5,9%
Ingressos core 5.649 4.899 15,3% 2.888  4,6%
Marge brut 5.655 4.883 15,8% 2.880 3,8%
Despeses d'administració i amortització recurrents (3.011) (2.747) 9,6% (1.488) (2,3%)
Marge d'explotació 2.621 166 - 1.376 10,6%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 2.644 2.136 23,8% 1.392 11,2%
Resultat atribuït al Grup 1.573 4.181 (62,4%) 866 22,5%
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió el 2021 1.573 1.278 23,1% - -
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 57,6% 75,8% (18,1) 57,6% (18,7)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
56,1% 54,3% 1,8 56,1% (1,3)
Cost del risc1 (últims 12 mesos) 0,23% 0,30% (0,07) 0,23% -
ROE1
6,8% 8,2% (1,5) 6,8% 0,3
ROTE1
7,9% 9,8% (1,9) 7,9% 0,4
ROA1 0,3% 0,5% (0,1) 0,3% 0,0
RORWA1 1,1% 1,4% (0,3) 1,1% 0,1

Juny 2022 Desembre
2021
Variació Març 2022 Variació
trimestral
BALANÇ
Actiu Total 704.505 680.036 3,6% 689.217 2,2%
Patrimoni Net 34.843 35.425 (1,6%) 35.916 (3,0%) 
ACTIVITAT
Recursos de clients 624.087 619.971 0,7% 619.892 0,7%
Crèdit a la clientela, brut 362.770 352.951 2,8% 353.404 2,7%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 12.424 13.634 (1.209) 13.361 (937)
Ràtio de morositat 3,2% 3,6% (0,4) 3,5% (0,3)
Provisions per a insolvències 8.126 8.625 (498) 8.648 (522)
Cobertura de la morositat 65% 63% 2 65% -
Adjudicats nets disponibles per a la venda 2.110 2.279 (169) 2.223 (113)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 162.847 168.349 (5.502) 171.202 (8.355)
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 323% 320% 3 325% (2)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 150% 154% (4) 154% (4)
Loan to deposits 88% 89% (1) 89% (1)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1) 12,4% 13,1% (0,7) 13,4% (1,0)
Tier 1 14,4% 15,5% (1,1) 15,7% (1,3)
Capital total 16,6% 17,9% (1,3) 17,9% (1,3)
MREL 24,6% 25,7% (1,1) 25,7% (1,1)
Actius ponderats per risc (APRs) 215.521 215.651 (130) 214.249 1.272
Leverage Ratio 4,6% 5,3% (0,7) 5,2% (0,6)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,317 2,414 0,903 3,077 0,240
Capitalització borsària 26.079 19.441 6.638 24.779 1.300
Valor teòric comptable (€/acció) 4,43 4,39 0,03 4,46 (0,03)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,75 3,73 0,01 3,80 (0,05)
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,30 0,28 0,02 0,28 0,01
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 11,21 8,65 2,56 10,85 0,35
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,88 0,65 0,24 0,81 0,07
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 45.022 49.762 (4.740) 46.480 (1.458)
Oficines2 4.543 5.317 (774) 4.824 (281)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.934 4.615 (681) 4.213 (279)
Terminals d'autoservei 13.095 14.426 (1.331) 13.568 (473)

(1) Les ràtios de 2021 no inclouen en el numerador els resultats de Bankia generats amb anterioritat a 31 de març de 2021, data de referència del registre comptable de la fusió ni, per consistència, l’aportació en el denominador de les masses de balanç o APR’s previs a aquesta data. Tampoc consideren extraordinaris associats a la fusió.
(2) Les oficines no inclouen sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.