Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Març Variació
En milions d'euros / % 2023 2022
RESULTATS
Marge d'interessos 2.163 1.455 48,6 %
Comissions netes 937 936  0,1 %
Ingressos core 3.449 2.646 30,4 %
Marge brut 3.101 2.658 16,7 %
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.440) (1.406)  2,4 %
Marge d'explotació 1.659 1.244 33,4 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 1.662 1.252 32,8 %
Resultat atribuït al Grup 855 706 21,1 %
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 48,6 %  76,4 % (27,8)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
48,2 % 57,4 % (9,2)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,26 % 0,23 % 0,03
ROE
 8,9 %  6,5 % 2,4
ROTE
10,5 % 7,6 % 2,9
ROA 0,4 % 0,3 % 0,1
RORWA 1,4 % 1,0 % 0,4

Març 2023 Desembre
2022
Variació
BALANÇ
Actiu Total 618.708 598.850  3,3%
Patrimoni Net 33.034 33.708  (2,0)%
ACTIVITAT
Recursos de clients 614.608 611.300  0,5%
Crèdit a la clientela, brut 361.077 361.323 (0,1%)
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.447 10.690 (243)
Ràtio de morositat  2,7% 2,7% 0,0
Provisions per a insolvències 7.921 7.867 53
Cobertura de la morositat 76% 74% 2
Adjudicats nets disponibles per a la venda 1.826 1.893 (67)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 132.867 139.010 (6.144)
Liquidity Coverage Ratio  192% 194% (2)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 139% 142% (3)
Loan to deposits 92% 91% 1
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,6%  12,8% (0,2)
Tier 1  15,0% 14,8% 0,2
Capital total  17,8% 17,3% 0,5
MREL 26,2% 25,9% 0,3
Actius ponderats per risc (APRs) 215.133 215.103 30
Leverage Ratio 5,6% 5,6% -
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3.584 3.672 (0,088)
Capitalització borsària 26.862 27.520 (657)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,40 4,49 (0,09)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,69 3,77 (0,08)
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,43 0,40 0,03
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 8,41 9,18 (0,77)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,97 0,97
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 44.654 44.625 29
Oficines 4.263 4.404 (141)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.684 3.818 (134)
Terminals d'autoservei 12.780 12.947 (167)