Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Març Variació
En milions d'euros / % 2024 2023
RESULTATS
Marge d'interessos 2.781 2.182 27,4 %
Ingressos per serveis 1.197 1.181  1,3 %
Marge brut 3.496 3.101 12,7 %
Despeses d'administració i amortització recurrents (1.508) (1.440) 4,8 %
Marge d'explotació 1.988 1.659  19,8 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 1.988 1.662 19,6 %
Resultat atribuït al Grup 1.005 855 17,5 %
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 40,3 % 48,6 % (8,3)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
40,2 % 48,2 % (8,0)
Cost del risc 0,29 % 0,26 % 0,03
ROE
13,4 % 8,9 % 4,5
ROTE
15,8 % 10,5 % 5,3
ROA 0,8 % 0,4 % 0,3
RORWA 2,1 % 1,4 % 0,7

Març Desembre       Variació
2024 2023
BALANÇ
Actiu Total 613.457 607.167  1,0%
Patrimoni Net 34.281 36.339  (5,7)%
ACTIVITAT
Recursos de clients 636.490 630.330 1,0 %
Crèdit a la clientela, brut 354.755 354.098 0,2 %
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.794 10.516 278
Ràtio de morositat 2,8 % 2,7 % 0,1
Provisions per a insolvències 7.667 7.665 2
Cobertura de la morositat 71 % 73 % (1,9)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 1.545 1.582 (37)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 157.022 160.204 (3.182)
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 197% 215% (18)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 144% 144% 0
Loan to deposits 90% 89%

1

SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,3%  12,4%

(0,1)

Tier 1  14,3%  14,4% (0,1)
Capital total  16,5%  17,1% (0,6)
MREL 27,1% 26,8% 0,3
Actius ponderats per risc (APRs) 232.161 228.428 3.734
Leverage Ratio 5,8% 5,8% (0,0)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 4,493 3,726 0,767
Capitalització borsària (en MM€) 32.956 27.450 5.506
Valor teòric comptable (€/acció) 4,67 4,93 (0,26)
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,94 4,20 (0,26)
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,67 0,64 0,02
PER (Preu / Beneficis; vegades) 6,73 5,78 0,95
P/ VTC (valor cotització s/ valor comptable) 0,96 0,76 0,21
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 45.005 44.863 142
Oficines 4.161 4.191 (30)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.589 3.618 (29)
Terminals d'autoservei 12.478 12.594 (116)