Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Desembre Variació 4T23 Variació trimestral
En milions d'euros / % 2023 2022
RESULTATS
Marge d'interessos 10.113 6.553 54,3 % 2.749 0,4 %
Comissions netes 3.658 3.855  (5,1) % 917 2,5 %
Ingressos core 15.137 11.504 31,6 % 4.009 (0,2) %
Marge brut 14.231 11.093 28,3 % 3.542 (11,8) %
Despeses d'administració i amortització recurrents (5.812) (5.525)  5,2 % (1.447) (1,6) %
Marge d'explotació 8.410 5.519 52,4 % 2.095 (17,6) %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 8.419 5.568 51,2 % 2.095 (17,7) %
Resultat atribuït al Grup 4.816 3.129 53,9 % 1.157 (24,0) %
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 40,9 % 50,3 % (9,3) 40,9 % (1,8)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
40,8 % 49,8 % (9,0) 40,8 % (1,7)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,28 % 0,25 % 0,03 0,28 % (0,02)
ROE
13,2 % 8,3 % 4,9 13,2 % 1,3
ROTE
15,6 % 9,8 % 5,9 15,6 % 1,5
ROA 0,7 % 0,4 % 0,3 0,7 % 0,1
RORWA 2,1 % 1,3 % 0,7 2,1 % 0,2

Desembre Variació Setembre Variació trimestral
2023 2022 2023
BALANÇ
Actiu Total 607.167 598.850  1,4% 611.398 (0,7) %
Patrimoni Net 36.339 33.708  7,8% 35.332 2,9 %
ACTIVITAT
Recursos de clients 630.330 611.300 3,1 % 619.323  1,8 %
Crèdit a la clientela, brut 354.098 361.323 (2,0) % 355.057  (0,3) %
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.516 10.690 (175) 10.200 315
Ràtio de morositat 2,7 % 2,7 % 0,0 2,7 % 0,1
Provisions per a insolvències 7.665 7.867 (202) 7.725 (60)
Cobertura de la morositat 73 % 74 % (0,7) 76 % (2,8)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 1.582 1.893 (311) 1.688 (106)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 160.204 139.010 21.193 153.813 6.390
Liquidity Coverage Ratio  215% 194% 21 205 % 11
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 143% 142% 1 139 % 4
Loan to deposits 89% 91%

(2)

90 % (1)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,4%  12,8% (0,4) 12,3 % 0,1
Tier 1  14,3% 14,8% (0,4) 14,3 % 0,1
Capital total  17,1% 17,3% (0,2) 17,1 % 0,0
MREL 26,8% 25,9% 0,9 27,1 % (0,3)
Actius ponderats per risc (APRs) 228.619 215.103 13.516 222.423 6.196
Leverage Ratio 5,8% 5,6% 0,2 5,6 % 0,3
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3,726 3,672 0,054 3,786 (0,060)
Capitalització borsària 27.450 27.520 (70) 28.309 (859)
Valor teòric comptable (€/acció) 4,93 4,49 0,44 4,72 0,21
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 4,20 3,77 0,43 4,00 0,20
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,64 0,40 0,24 0,58 0,07
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 5,78 9,18 (3,40) 6,58 (0,80)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,89 0,97 (0,09) 0,95 (0,06)
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 44.863 44.625 238 44.771 92
Oficines 4.191 4.404 (213) 4.199 (8)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.618 3.818 (200) 3.622 (4)
Terminals d'autoservei 12.594 12.947 (353) 12.608 (14)