Informe anual de Govern Corporatiu


Estructura de Govern Corporatiu


La Gestió i Administració de la Societat

A CaixaBank, la gestió i el control de la Societat estan distribuïts entre la Junta General d'Accionistes, el Consell i les seves comissions:

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

AUDITORIA EXTERNA

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Comissió Executiva
Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
Comissió de Riscos
Comissió de Retribucions
Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
Recurso 9
Comissió d'Auditoria i Control
Recurso 4 Recurso 5

ÒRGANS DE DIRECCIÓ

CONSELLER DELEGAT I COMITÉ DE DIRECCIÓ

Arrow blue

Designa /

Arrow grey

Informa /


Indicadors clau al tancament de l'exercici 2023


Indicadors del Consell d'Administració


Consell al tancament del 2023 - Categoria membres del Consell d'Administració de Caixabank

20 % Consellers dominicals
80 % Consellers no dominicals
13 % Criteria-FB "La Caixa"
7 % BFA-FROB
13 % Consellers executius
7 % Altres consellers externs
60 % Consellers Independents


Consellers per categoria, a 31 de desembre 2023

ic_global

60%

Consellers independents

20%

Consellers dominicals

13%

Consellers executius

7%

Conseller un altre extern


Durant els últims exercicis s'ha incrementat progressivament la presència de consellers independents (vegeu el gràfic al costat) i també la diversitat de gènere del Consell. S'ha assolit amb antelació l'objectiu establert en la Recomanació 15 del CBG, de tenir almenys el 40 % de conselleres entre els membres del Consell, des de la JGA de maig de 2020.


Evolució d'independència

80%
60%
40%
20%
0%
44% 43% 60% 60% 60%
Evolució de la diversitat de gènere

02

Executius
09

Independents
03

Dominicals
01

Un altre externNombre de conselleres % sobre el total de consellers de cada categoria
Exercici 2023 Exercici 2022 Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2023 Exercici 2022 Exercici 2021 Exercici 2020
Executives - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominicals 1 1 1 2 33,33 33,33 33,33 28,57
Independents 5 5 5 4 55,55 55,55 55,55 66,67
Altres Externes - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6 6 6 6 40,00 40,00 40,00 42,86


Reunions del Consell


El Consell d'Administració de CaixaBank s'ha reunit durant l'exercici 2023 en 14 ocasions.

14nombre de reunions

del Consell.
Nota: Addicionalment el Consell va adaptar un acord el mes de setembre, per escrit i sense sessió.

12nombre de reunions

de la Comissió de Retribucions.

2nombre de reunions

del Consell coordinador sense l'assistència de consellers executius.

14nombre de reunions

de la Comissió de Riscos.

14nombre de reunions

de la Comissió d'Auditoria i Control.

22nombre de reunions

de la Comissió Executiva.

5nombre de reunions

de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.

14nombre de reuniones

amb l'assistència presencial d'almenys el 80% dels consellers.

12nombre de reunions

de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat.

98,56% d'assistència

presencial sobre el total de vots durant l'exercici.

98,56% de vots emesos

amb assistència presencial i representacions efectuades amb instruccions específiques sobre el total de vots durant l'exercici.

11nombre de reunions

amb l'assistència presencial o amb representacions efectuades amb instruccions específiques de tots els consellers.

Nota: Durant l'exercici 2023 no s'han celebrat reunions del Consell sense l'assistència del President.Assistència individualitzada dels consellers a les reunions del Consell durant el 2023 (*)

> ASSISTÈNCIA I DEDICACIÓ A LES REUNIONS DEL CONSELL I LES SEVES COMISSIONS

Comissions
Consell Executiva Auditoria i Control Nomenaments i Sostenibilitat Retribucions Riscos Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
Assistència mitjana 99 % 95 % 98 % 92 % 100 % 99 % 100 %
Assistència individual Assistència individual mitjana
José Ignacio Goirigolzarri 14/14 22/22 5/5 100 %
Tomás Muniesa 14/14 22/22 14/14 100 %
Gonzalo Gortázar 14/14 21/22 5/5 98 %
Joaquín Ayuso 14/14 12/12 14/14 100 %
Francisco Javier Campo (A) 14/14 13/12 10/12 4/4 93 %
Eva Castillo(B) 13/14 17/22 7/7 5/5 88 %
Fernando María Ulrich 14/14 11/12 13/14 95 %
María Verónica Fisas(C) 14/14 6/6 14/14 100 %
Cristina Garmendia 14/14 14/14 12/12 5/5 100 %
John S. Reed(D) 4/4 4/4 100 %
Peter Löscher(E) 8/8 6/7 3/3 94 %
María Amparo Moraleda(F) 13/14 21/22 11/12 5/5 5/5 95 %
Eduardo Javier Sanchiz(G) 13/14 15/16 13/14 12/12 4/4 95 %
Teresa Santero 14/14 14/14 100 %
José Serna 14/14 14/14 12/12 100 %
Koro Usarraga(H) 14/14 22/22 4/4 7/7 14/14 100 %

A Francisco Javier Campo va ser nomenat membre de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital el 31/03/2023

B Eva Castillo va ser nomenada membre i presidenta de la Comissió de Retribucions el 31/03/2023

C María Verónica Fisas va ser vocal de la Comissió Executiva fins al 31/03/2023

D John S. Reed fa efectiva la seva renúncia al càrrec de membre de Consell d'Administració el 31/03/2023

E Peter Löscher va ser nomenat membre del Consell d'Administració i membre de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital el 31/03/2023

F María Amparo Moraleda va ser membre de la Comissió de Retribucions fins al 31/03/2023

G Eduardo Javier Sanchiz va ser nomenat membre de la Comissió Executiva el 31/03/2023 i va ser membre de la Comissió de Riscos fins al 31/03/2023

H Koro Usarraga va ser membre de la Comissió d'Auditoria i Control fins al 31/03/2023 i va ser nomenada membre de la Comissió de Retribucions el 31/03/2023.


Distribució de la formació dels membres del Consell d'Administració

Dret Econòmiques, empresarials Matemàtiques, físiques, enginyeria, altres carreres de ciències Altres carreres universitàries
4 0 13 4


Distribució de l'experiència dels membres del Consell d'Administració

12 Altres (EUA, Llatinoamèrica)
6 En Banca / sector financer
10 Altres sectors
15 Entitats de crèdit
11 Mercats financers (resta)
3 Sector acadèmic-recerca
5 Servei públic / Relacions amb Reguladors
15 Govern corporatiu (incloent-hi la pertinença a OG)
13 Auditoria
12 Gestió de riscos, compliment
7 Innovació i
Tecnologia
4 Medi ambient, Canvi climàtic
14 Espanya
9 Portugal
11 Resta d'Europa
(incloses institucions europees)


Matriu del Consell d'Administració CaixaBank 2023

José Ignacio Goirigolzarri Tomás Muniesa Gonzalo Gortázar Eduardo Javier Sanchiz Joaquín Ayuso Francisco Javier Campo Eva Castillo Fernando María Ulrich María Verónica Fisas Cristina Garmendia María Amparo Moraleda Peter Löscher Teresa Santero José Serna Koro Usarraga
Càrrec i categoria President Executiu Vicepresident Dominical Conseller delegat Conseller independent Coordinador Independent Independent Independent Un altre extern Independent Independent Independent Independent Dominical Dominical Independent
Formació Dret
Econòmiques empresarials
Matemàtiques, física, enginyeria, altres carreres de ciències
Altres carreres universitàries
Experiència en alta direcció (Alta direcció–executius consell o senior management) En Banca/sector financer
Altres sectors
Experiència en el sector financer Entitats de crèdit
Mercats financers (resta)
Una altra experiència Sector acadèmic-recerca
Servei Públic/relacions amb reguladors
Govern Corporatiu (incloent-hi la pertinença a OG)
Auditoria
Gestió de riscos/compliment
Innovació i Tecnologia
Medi Ambient, canvi climàtic
Experiència internacional Espanya
Portugal
Resta d'Europa (incloent-hi les institucions europees)
Altres (EUA, Latinoamèrica)
Diversitat gènere, origen geogràfic, edat Diversitat de gènere
Nacionalitat ES ES ES ES ES ES ES PT ES ES ES AT ES ES ES
Edat 69 71 58 67 68 68 61 71 59 61 59 66 64 81 66


Detall dels consellers de la Societat

José Ignacio Goirigolzarri Tomás Muniesa Gonzalo Gortázar1 Eduardo Javier Sanchiz Joaquín Ayuso Francisco Javier Campo Eva Castillo Fernando María Ulrich María Verónica Fisas Cristina Garmendia Peter Löscher M. Amparo Moraleda Teresa Santero José Serna Koro Usarraga
Categoria del conseller Executiu Dominical Executiu Independent Independent Independent Independent Un altre Extern2 Independent Independent Independent Independent Dominical Dominical Independent
Càrrec al Consell President Vicepresident Conseller Delegat Conseller Coordinador Independent Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller
Data del primer nomenament 03/12/2020 01/01/2018 30/06/2014 21/09/2017 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 25/02/2016 05/04/2019 31/03/2023 24/04/2014 03/12/2020 30/06/2016 14/05/2021
Data de l'últim nomenament 03/12/2020 08/04/2022 31/03/2023 08/04/2022 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 22/05/2020 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 03/12/2020 14/05/2021 14/05/2021
Procediment d'elecció Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes
Any de naixement 1954 1952 1965 1956 1955 1955 1962 1952 1964 1962 1957 1964 1959 1942 1957
Data extinció mandat 03/12/2024 08/04/2026 31/03/2027 08/04/2026 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 22/05/2024 31/03/2027 31/03/2027 31/03/2027 03/12/2024 14/05/2025 14/05/2025
Nacionalitat Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Portuguesa Espanyola Espanyola Austríaca Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola

1 Té delegades totes les facultats legals i estatutàriament delegables, sens perjudici de les limitacions establertes en el Reglament del Consell, que, en tot cas, són aplicables internament. (C.1.9)
2 Fernando Maria Ulrich va ser qualificat de conseller extern, no dominical ni independent, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 529 duodecies de la Llei de Societats de Capital i l'article 19.5 del Reglament del Consell. Actualment, i des de 2017, és President no executiu al Banco BPI, S.A. 


Indicadors sobre les comissions del Consell d'Administració


Comissió Executiva


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)

% de consellers executius 28,57
% de consellers dominicals 14,29
% de consellers independents 57,14


Funcionament


Durant l'exercici 2023 la Comissió va celebrar 22 sessions. Durant aquest exercici no s'han celebrat sessions per mitjans exclusivament telemàtics.Membre
Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
José Ignacio Goirigolzarri 22/22 100
Tomás Muniesa 22/22 100
Gonzalo Gortázar 21/22 95,45
Eduardo Javier Sanchiz* 15/16 93,75
Eva Castillo 17/22 77,27
María Amparo Moraleda 21/22 95,45
Koro Usarraga 22/22 100


1 Aquesta columna reflecteix exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament.
* Nomenat membre de la Comissió el 31/03/2023.
Nota: Verónica Fisas va ser membre d'aquesta Comissió fins al 31/03/2023. 


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)% de consellers independents 80,00
% de consellers altres externs 20,00


Funcionament


El 2023 la Comissió s'ha reunit en 12 sessions, 11 celebrades de mena exclusivament telemàtica i 1 celebrada de manera presencial.Membre

Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
María Amparo Moraleda 11/12 91,66
Eduardo Javier Sanchiz 12/12 100
Francisco Javier Campo 10/12 83,33
Fernando María Ulrich 11/12 91,66
Peter Löscher* 6/7 85,71


1En aquesta columna es reflecteixen exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Quant al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici només es computen les reunions a partir del seu nomenament.
* Nomenat membre de la Comissió el 31/03/2023 i acceptat el seu càrrec en data 15 de maig de 2023, després d'haver rebut la comunicació del Banc Central Europeu sobre la seva idoneïtat per a l'exercici del càrrec de conseller.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Comissió d'Auditoria i Control


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)


% de consellers executius 40,00
% de consellers independents 60,00


Funcionament


Durant l'exercici 2023, la Comissió s'ha reunit en 14 sessions. Durant aquest exercici no s'han celebrat sessions a través de mitjans exclusivament telemàtics.

Membre Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
Eduardo Javier Sanchiz 13/14 93
Francisco Javier Campo 13/14 93
Cristina Garmendia 14/14 100
Teresa Santero 14/14 100
José Serna 14/14 100


1Aquesta columna reflecteix exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Comissió de Retribucions


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)

 

% de consellers dominicals 20,00
% de consellers independents 80,00


Funcionament


Durant l'exercici 2023, la Comissió s'ha reunit en 12 sessions, 10 celebrades de forma exclusivament telemàtica i 2 celebrades de manera presencial.

Membre Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
Eva Castillo* 7/7 100
Joaquín Ayuso 12/12 100
Cristina Garmendia 12/12 100
José Serna 12/12 100
Koro Usarraga** 7/7 100


1Aquesta columna reflecteix exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament.
* Nomenada membre i presidenta de la Comissió el 31/03/2023.
** Nomenada membre de la Comissió el 31/03/2023.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Comissió de Riscos


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)

% de consellers dominicals 20,00
% de consellers independents 60,00
% de consellers altres externs 20,00


Funcionament


Durant l'exercici 2023, la Comissió s'ha reunit en 14 sessions. Durant aquest exercici no s'han celebrat sessions a través de mitjans exclusivament telemàtics.Membre Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
Koro Usarraga  14/14 100
Tomás Muniesa 14/14 100
Joaquín Ayuso  14/14 100
Fernando María Ulrich  13/14 92,85
María Verónica Fisas 14/14 100


1Aquesta columna reflecteix exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament.
Nota: Eduardo Javier Sanchiz va ser membre d'aquesta Comissió fins al 31/03/2023.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital


Distribució dels membres de la Comissió per categoria
(% sobre el total de membres de la Comissió)% de consellers executius 28,57
% de consellers independents 71,43


Funcionament


Durant l'exercici 2023, la Comissió s'ha reunit un total de 5 sessions.Membre
Nre. reunions el 20231 % Assistència 2023
José Ignacio Goirigolzarri 5/5 100
Gonzalo Gortázar 5/5 100
Francisco Javier Campo* 4/4 100
Eva Castillo 5/5 100
Cristina Garmendia 5/5 100
Peter Löscher** 3/3 100
María Amparo Moraleda 5/5 100


1Aquesta columna reflecteix exclusivament les assistències presencials, tant físiques com a distància per mitjans telemàtics. Pel que fa al nombre de reunions, quan el conseller ha estat nomenat membre de la comissió durant l'exercici, només es computen les reunions a partir del seu nomenament. 
* Nomenat membre de la Comissió el 31/03/2023. 
** Nomenat membre de la Comissió el 31/03/2023 i acceptat el seu càrrec amb data 15 de maig de 2023, després d'haver rebut la comunicació del Banc Central Europeu sobre la seva idoneïtat per a l'exercici del càrrec de conseller. 


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu .


Indicadors claus sobre l'auditor i la seva remuneració


Nombre dels exercicis ininterromputs de PWC com a auditor de comptes de CaixaBank

6

individuals

6

Consolidats


Exercicis auditats per PWC sobre el total d'exercicis auditats

25%

individuals

25%

ConsolidatsCaixaBank Societats dependents Total grup
Import d'altres feines diferents de les d'auditoria (m€) 1.316 222 1.538
% Import de feines diferents de les d'auditoria / Import de feines d'auditoria 45% 6% 24%


Nota: La ràtio indicada (24 %) s'ha determinat per preparar l'Informe Anual de Govern Corporatiu sobre la base dels honoraris d'auditoria corresponents a l'exercici 2023. Per part seva, la ràtio regulatòria determinada sobre la base d'allò que preveu el Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic en el seu article 4 (2), estimat sobre la base de la mitjana dels honoraris d'auditoria dels tres exercicis anteriors, ascendeix a un 27 % (vegeu Nota 37 dels comptes anuals consolidats).


Estructura de govern corporatiu


La Gestió i Administració de la Societat

A CaixaBank, la gestió i el control de la Societat estan distribuïts entre la Junta General d'Accionistes, el Consell i les seves comissions:

JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

AUDITORIA EXTERNA

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Comissió Executiva
Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
Comissió de Riscos
Comissió de Retribucions
Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
Recurs 9
Comissió d'Auditoria i Control
Recurs 4 Recurs 5

ÒRGANS DE DIRECCIÓ

CONSELLER DELEGAT I COMITÈ DE DIRECCIÓ

Arrow blue

Designa /

Arrow grey

Informa /


Indicadors clau al tancament de l'exercici 2022


Indicadors del Consell d'Administració


Consell al tancament del 2022 - Categoria membres del Consell d'Administració de CaixaBank

20 % Consellers dominicals
80 % Consellers no dominicals
13 % Criteria-FB "La Caixa"
7 % BFA-FROB
13 % Consellers executius
7 % Altres consellers externs
60% Consellers independents


Consellers per categoria, a 31 de desembre de 2022

ic _global

60 %

Consellers independents

20 %

Consellers dominicals

13 %

Consellers executius

7 %

Conseller un altre extern


Durant els últims exercicis s'ha incrementat progressivament la presència de consellers independents i també la diversitat de gènere del Consell. S'ha assolit amb antelació l'objectiu establert en la Recomanació 15 del CBG, de tenir almenys el 40 % de conselleres entre els membres del Consell, des de la JGA de maig de 2020.


Evolució de la independència

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
50 % 50 % 44 % 43 % 60 % 60 %


Evolució de la diversitat de gènere

02

Executius
09

Independents
03

Dominicals
01

Un altre externNombre de conselleres % sobre el total de consellers de cada categoria
Exercici 2022 Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019 Exercici 2022 Exercici 2021 Exercici 2020 Exercici 2019
Executives - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominicals 1 1 2 2 33,33 33,33 28,57 25,00
Independents 5 5 4 4 55,55 55,55 66,67 57,14
Altres d'externes - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6 6 6 6 40,00 40,00 42,86 37,50


Reunions del Consell


El Consell d'Administració de CaixaBank s'ha reunit 14 vegades durant l'exercici 2022.

14nombre de reunions

del Consell.

9nombre de reunions

de la Comissió de Retribucions.

0nombre de reunions

del Consell sense l'assistència del president.

13nombre de reunions

de la Comissió de Riscos.

2nombre de reunions

del Conseller coordinador sense l'assistència de consellers executius.

22nombre de reunions

de la Comissió Executiva.

13nombre de reunions

de la Comissió d'Auditoria i Control.

14nombre de reunions

amb l'assistència presencial d'almenys el 80 % dels consellers.

5nombre de reunions

de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.

97,62%

% d'assistència presencial sobre el total de vots durant l'exercici.

11nombre de reunions

de la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat. Nota: Addicionalment, la Comissió va adoptar un acord el mes d'abril, per escrit i sense sessió.

9nombre de reunions

amb l'assistència presencial, o amb representacions efectuades amb instruccions específiques, de tots els consellers.14 Nombre de reunions amb l'assistència presencial d'almenys el 80% dels consellers. 97,62 % d'assistència presencial sobre el total de vots durant l'exercici.
9 Nombre de reunions amb l'assistència presencial, o amb representacions efectuades amb instruccions específiques, de tots els consellers. 97,62 % de vots emesos amb assistència presencial i representacions realitzades amb instruccions específiques sobre el total de vots durant l'exercici.Assistència individualitzada a les reunions durant l'exercici 2022

97,62%

% de vots emesos amb assistència presencial i representacions realitzades amb instruccions específiques sobre el total de vots durant l'exercici.

_Assistència individualitzada dels consellers a les reunions del Consell durant el 2022 (*)

Assistències / nre. de reunions Delegació (sense instruccions de vots en tots els casos el 2022) Assistència via telemàtica
José Ignacio Goirigolzarri 14/14 0 0
Tomás Muniesa 14/14 0 0
Gonzalo Gortázar 14/14 0 0
John S. Reed 13/14 1 8
Joaquín Ayuso 14/14 0 2
Francisco Javier Campo 14/14 0 0
Eva Castillo 14/14 0 1
Fernando María Ulrich 13/14 1 2
María Verónica Fisas 14/14 0 2
Cristina Garmendia 14/14 0 1
María Amparo Moraleda 12/14 2 1
Eduardo Javier Sanchiz 13/14 1 2
Teresa Santero 14/14 0 1
José Serna 14/14 0 2
Koro Usarraga 14/14 0 1

* Les delegacions durant el 2022 s'han fet sense instruccions de vot.


Distribució de la formació dels membres del Consell d'Administració

Dret Econòmiques, empresarials Matemàtiques, físiques, enginyeria, altres carreres de ciències Altres carreres universitàries
4 1 12 5


Distribució de l'experiència dels membres del Consell d'Administració

12 Altres (EUA, Llatinoamèrica)
7 En Banca / sector financer
9 Altres sectors
15 Entitats de crèdit
11 Mercats financers (resta)
3 Sector acadèmic-recerca
6 Servei públic / Relacions amb Reguladors
15 Govern corporatiu (incloent-hi la pertinença a OG)
12 Auditoria
12 Gestió de riscos, compliment
5 Innovació i Tecnologia
3 Medi ambient, Canvi climàtic
14 Espanya
9 Portugal
10 Resta d'Europa (incloses institucions europees)


Matriu del Consell d'Administració CaixaBank 2022

José Ignacio Goirigolzarri Tomás Muniesa Gonzalo Gortázar1 John S. Reed Joaquín Ayuso Francisco Javier Campo Eva Castillo Fernando María Ulrich María Verónica Fisas Cristina Garmendia María Amparo Moraleda Eduardo Javier Sanchiz Teresa Santero José Serna Koro Usarraga
Càrrec i categoria President executiu Vicepresident dominical Conseller delegat Conseller independent coordinador Independent Independent Independent Un altre extern Independent Independent Independent Independent Dominical Dominical Independent
Formació Dret
Econòmiques empresarials
Matemàtiques, física, enginyeria, altres carreres de ciències
Altres carreres universitàries
Experiència en alta direcció (Alta direcció–executius consell o senior management) En Banca / sector financer
Altres sectors
Experiència en el sector financer Entitats de crèdit
Mercats financers (resta)
Una altra experiència Sector acadèmic-recerca
Servei públic/relacions amb reguladors
Govern Corporatiu (incloent-hi la pertinença a OG)
Auditoria
Gestió de riscos / compliment
Innovació i Tecnologia
Medi Ambient, canvi climàtic
Experiència internacional Espanya
Portugal
Resta d'Europa (incloses institucions europees)
Altres (EUA, Llatinoamèrica)
Diversitat gènere, origen geogràfic, edat Diversitat de gènere
Nacionalitat ES ES ES EUA ES ES ES PT ES ES ES ES ES ES ES
Edat 68 70 57 83 67 67 60 70 58 60 58 66 63 80 65


Detall dels consellers de la Societat

José Ignacio Goirigolzarri Tomás Muniesa Gonzalo Gortázar1 John S. Reed Joaquín Ayuso Francisco Javier Campo Eva Castillo Fernando María Ulrich María Verónica Fisas Cristina Garmendia María Amparo Moraleda Eduardo Javier Sanchiz Teresa Santero José Serna Koro Usarraga
Categoria del conseller Executiu Dominical Executiu Independent Independent Independent Independent Un altre extern2 Independent Independent Independent Independent Dominical Dominical Independent
Càrrec al Consell Vicepresident Conseller delegat Conseller coordinador independent Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller Conseller
Data del primer nomenament 03/12/2020 01/01/2018 30/06/2014 03/11/2011 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 25/02/2016 05/04/2019 24/04/2014 21/09/2017 03/12/2020 30/06/2016 14/05/2021
Data de l’últim nomenament 03/12/2020 08/04/2022 05/04/2019 05/04/2019 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 22/05/2020 05/04/2019 05/04/2019 08/04/2022 03/12/2020 14/05/2021 14/05/2021
Procediment d'elecció Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes Acord Junta General d'Accionistes
Any de naixement 1954 1952 1965 1939 1955 1955 1962 1952 1964 1962 1964 1956 1959 1942 1957
Data extinció mandat 03/12/2024 08/04/2026 05/04/2023 05/04/2023 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 03/12/2024 22/05/2024 05/04/2023 05/04/2023 08/04/2026 03/12/2024 14/05/2025 14/05/2025
Nacionalitat Espanyola Espanyola Espanyola Estatunidenc Espanyola Espanyola Espanyola Portuguesa Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola Espanyola


Indicadors sobre les comissions del Consell d'Administració


Comissió Executiva


Distribució dels membres de la Comissió per categoria% de consellers executius 28,57
% de consellers dominicals 14,29
% de consellers independents 57,14


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió va celebrar 22 sessions. Durant aquest exercici no s'han celebrat sessions a través de mitjans exclusivament telemàtics.Nre. reunions el 20221 22
José Ignacio Goirigolzarri 22/22
Tomás Muniesa 22/22
Gonzalo Gortázar 22/22
Eva Castillo 21/22
María Verónica Fisas 22/22
María Amparo Moraleda 20/22
Koro Usarraga 22/22


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat


Distribució dels membres de la Comissió per categoria% de consellers independents 80,00
% de consellers uns altres externs 20,00


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 11 sessions celebrades de manera exclusivament telemàtica. Addicionalment, va tenir lloc una reunió de la Comissió per escrit i sense sessió.Nre. reunions el 20221 11
John S. Reed 11/11
Francisco Javier Campo 10/11
Fernando María Ulrich 11/11
María Amparo Moraleda2 9/11
Eduardo Javier Sanchiz 10/11


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.

2Nomenada el 17 de febrer de 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Comissió d'Auditoria i Control


Distribució dels membres de la Comissió per categoria

% de consellers dominicals 33,33
% de consellers independents 66,67


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 13 sessions. Durant aquest exercici no s'han celebrat sessions a través de mitjans exclusivament telemàtics.Nre. reunions el 20221 13
Koro Usarraga 13/13
Francisco Javier Campo 12/13
Cristina Garmendia 13/13
Eduardo Javier Sanchiz 12/13
Teresa Santero 13/13
José Serna 13/13


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Comissió de Retribucions


Distribució dels membres de la Comissió per categoria


 

% de consellers dominicals 25,00
% de consellers independents 75,00


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 9 sessions, celebrades de manera exclusivament telemàtica, llevat d'una sessió presencial.Nre. reunions el 20221 9
María Amparo Moraleda 9/9
Joaquín Ayuso 9/9
Cristina Garmendia 9/9
José Serna 8/9


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Comissió de Riscos


Distribució dels membres de la Comissió per categoria% de consellers dominicals 16,67
% de consellers independents 66,67
% de consellers uns altres externs 16,67


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit en 13 sessions, una de les quals s'ha celebrat de manera exclusivament telemàtica.Nre. reunions el 20221 13
Eduardo Javier Sanchiz 12/13
Joaquín Ayuso  12/13
Fernando María Ulrich  13/13
María Verónica Fisas 13/13
Tomás Muniesa 13/13
Koro Usarraga  13/13


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital


Distribució dels membres de la Comissió per categoria% de consellers executius 40,60
% de consellers independents 60,00


Funcionament


Durant l'exercici 2022, la Comissió s'ha reunit un total de 5 sessions.Nre. reunions el 20221 5
José Ignacio Goirigolzarri 5/5
Gonzalo Gortázar 5/5
Eva Castillo 5/5
Cristina Garmendia 5/5
María Amparo Moraleda 5/5


1La primera xifra es refereix al nombre de reunions a les quals ha assistit el conseller i la segona, al nombre de sessions celebrades durant l'any 2022.


Per a més informació, vegeu l'Informe Anual de Govern Corporatiu.


Indicadors claus sobre l'auditor i la seva remuneració


Nombre dels exercicis ininterromputs de PWC com a auditor de comptes de CaixaBank

5

individuals

5

Consolidats


Exercicis auditats per PWC sobre el total d'exercicis auditats

22%

individuals

22%

ConsolidatsCaixaBank Societats dependents Total grup
Import d'altres feines diferents de les d'auditoria (m €) 900 288 1.188
% Import de feines diferents de les d'auditoria / Import de feines d'auditoria 34 % 8 % 19 %


Nota: La ràtio indicada (19 %) s'ha determinat per preparar l'Informe Anual de Govern Corporatiu sobre la base dels honoraris d'auditoria corresponents a l'exercici 2022. Per part seva, la ràtio regulatòria determinada sobre la base d'allò que preveu el Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic en el seu article 4 (2), estimat sobre la base de la mitjana dels honoraris d'auditoria dels tres exercicis anteriors, ascendeix a un 26 % (vegeu Nota 35 dels comptes anuals consolidats).