Gestió del risc ASG

Governança de la gestió del risc ASG (Ambiental, Social i Govern Corporatiu)

CaixaBank gestiona el negoci i els seus productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte de l'entorn i les persones. De manera coherent, dona suport a les iniciatives i als projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

CaixaBank té com a objectiu que els procediments i les eines per a la identificació, l'avaluació i el seguiment dels riscos climàtics i mediambientals derivats de la seva activitat amb clients i transaccions s'apliquin i integrin en els processos estàndard de risc, compliment i operacions.

L'entitat té un equip especialitzat en la gestió del risc climàtic i mediambiental i als projectes inclou les línies d'actuació següents:

 • Definir i gestionar un pla de gestió del risc climàtic i mediambiental intern d'acord amb l'estratègia del Grup.
 • Definir i gestionar la implantació d'un marc de polítiques sectorials de concessió i de gestió que ens permetin mantenir un perfil de risc conforme a aquesta estratègia.
 • Fer el seguiment de les actuacions i les operacions amb potencial impacte significatiu en el risc climàtic i mediambiental.
 • Incentivar pràctiques de mitigació dels riscos climàtics i mediambientals assumits per les nostres carteres o actuacions en el seu conjunt.
 • Impulsar el desenvolupament de sistemes d'identificació i de mesura de la seva exposició al risc climàtic i mediambiental, d'acord amb l'evolució del marc normatiu, la sensibilitat social a aquests riscos i les millors pràctiques del mercat.

Addicionalment, hi ha personal especialitzat dedicat a gestionar els riscos de sostenibilitat al llarg de les 3 Línies de Defensa, incloent-hi les funcions de Negoci, Riscos, Riscos No Financers i Auditoria.

Comitè de Sostenibilitat

El màxim òrgan executiu especialitzat en la gestió del risc de sostenibilitat, incloent-hi el risc mediambiental i climàtic, és el Comitè de Sostenibilitat, la creació del qual va ser aprovada l'abril de 2021 pel Comitè de Direcció.

Més sobre el Comitè de Sostenibilitat

Direcció de Sostenibilitat

El març del 2021 es va crear la Direcció de Sostenibilitat. Dins aquesta, la Direcció de Riscos de Sostenibilitat assumeix les funcions que des de 2018 exercia la Direcció Corporativa de Gestió del Risc Mediambiental (DGRMA): definir els principis d'actuació en relació amb la gestió dels riscos ASG i assessorar sobre els seus criteris d'aplicació, validant aquests criteris i traslladant-los a les eines d’anàlisi.

Per reforçar la gestió dels riscos climàtics, el gener del 2022 es va crear la Direcció de Risc Climàtic dins de la Direcció de Sostenibilitat.

Servei d'atenció al risc reputacional

El Servei d'atenció al risc reputacional contribueix al compliment de les polítiques responsables i la gestió del risc reputacional, donant suport a la xarxa comercial i altres departaments corporatius (Riscos i Compliance). Analitza consultes sobre operacions potencials que puguin vulnerar els codis de conducta o que puguin tenir un impacte en la reputació de CaixaBank. Per a l'anàlisi es fan servir eines externes i proveïdors d'anàlisi de risc de reputació.

Periòdicament es reporta l'activitat al Comitè de Sostenibilitat i se li eleven aquells temes que requereixen una decisió a més alt nivell.

Consultes resoltes el 2022

235 consultes tractades

62 %
relacionades amb clients i operacions amb potencial impacte reputacional

38 %
consultes relacionades amb la Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat/ASG de CaixaBank

Procediments d'admissió de riscos ASG (Ambiental, Social i Govern Corporatiu) i climàtics

Principis d'actuació de la Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat/ASG 

A CaixaBank hem establert el marc global per a la gestió dels riscos de sostenibilitat/ASG, que constitueix una de les principals línies d'actuació de la nostra estratègia de gestió d'aquest tipus de riscos.

Els Principis d'actuació de la Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat/ASG s'apliquen als processos d'alta de clients, a l'admissió d'operacions de finançament d'empreses o projectes i a la inversió per compte propi en renda fixa i variable. Estableixen una sèrie d'exclusions generals i sectorials sobre aquelles activitats que podrien tenir un impacte rellevant en aquest àmbit, així com els requisits sota els quals CaixaBank no assumirà risc.

Les exclusions generals són aplicables a clients i operacions de finançament i inversió en renda fixa i variable a qualsevol sector i es refereixen, fonamentalment, a la no vulneració de drets humans. Per part seva, les exclusions sectorials s'apliquen a sectors amb més exposició potencial als riscos de sostenibilitat: 

 • Energia
 • Mineria
 • Infraestructures
 • Agricultura, pesca, ramaderia i silvicultura
 • Defensa


L'anàlisi dels riscos de sostenibilitat s'integra en els processos crediticis de clients, empresa i corporatius, així com en els processos d'inversió en valors, a través de qüestionaris d'avaluació i classificació de clients i operacions. L'anàlisi en l'onboarding de clients correspon a equips especialitzats de Negoci, mentre que el relatiu a operacions es fa des de Riscos tant als mateixos CARs com, si escau, en la Direcció Corporativa d'Admissió de Risc Mediambiental.

Accés als Principis d'actuació de la Política corporativa de gestió de riscos de sostenibilitat/ASG 

Addicionalment, en el marc de l'aplicació dels Principis de l'Equador, als quals CaixaBank es va adherir el 2007, s'estableixen tota una sèrie de processos addicionals amb relació a l'avaluació dels riscos ASG.

Finançament de projectes: Principis de l'Equador

Com s'analitzen els riscos socials i ambientals en el finançament de projectes?

Gestió del Risc Climàtic i Mediambiental

A CaixaBank gestionem activament els riscos mediambientals i els associats al canvi climàtic, a través de les diferents línies d'actuació del nostre Full de Ruta.

D'acord amb les millors pràctiques sectorials i les recomanacions del TCFD i les Directrius sobre la presentació d'informes no financers de la Comissió Europea (Guidelines on non-financial reporting), a CaixaBank avancem en la gestió i anàlisi dels riscos mediambientals i riscos derivats del canvi climàtic, que es classifiquen en riscos físics i riscos de transició. Els primers sorgeixen a conseqüència d'esdeveniments climàtics, geològics i de canvis en l'equilibri dels ecosistemes i poden ser graduals o abruptes. Poden comportar danys físics als actius (infraestructures, immobles), disrupcions en les cadenes de producció o de subministraments i canvis en la productivitat d'activitats econòmiques (agricultura, producció d'energia). 

D'altra banda, els riscos de transició s'associen a la lluita contra el canvi climàtic i a la transició cap a una economia baixa en carboni. Inclouen factors com ara els canvis en regulacions i normatives, el desenvolupament de tecnologies alternatives energèticament eficients, canvis en les preferències del mercat o factors reputacionals associats a les activitats amb més impacte.

El risc de sostenibilitat està recollit al Catàleg Corporatiu de Riscos com a factor transversal en diversos dels seus riscos (crèdit, reputacional, altres riscos operacionals). Així, des de 2020, el risc climàtic està incorporat com un risc de nivell 2 del risc de crèdit i, des de 2018, el risc mediambiental es manté com un risc de nivell 2 del risc reputacional. Addicionalment, des de 2021 el risc climàtic s'ha incorporat com un risc de nivell 2 del risc operacional.

La gestió de la cartera creditícia pretén alinear l'impacte indirecte en el canvi climàtic amb l'apetit al risc i amb el compromís amb els objectius de sostenibilitat. Per fer-ho, des de 2018 es mesura l'exposició creditícia a activitats econòmiques considerades intensives en emissions de CO2. La mètrica principal es basa en la definició suggerida pel TCFD per facilitar la seva comparabilitat i inclou l'exposició en actius lligats als sectors d'energia i subministraments, excloent-ne aigua i energies renovables (carbon related assets, segons es defineix en Implementing the Recommendations of the TCFD).

A partir de la nostra participació des de 2019 en el projecte d'UNEP FI per implementar les recomanacions del TCFD en el sector bancari (TCFD Banking Pilot Phase II i III), a CaixaBank impulsem el desenvolupament de l'anàlisi d'escenaris de canvi climàtic, en què hem seguit aprofundint des de llavors. Hem desenvolupat anàlisis qualitatives per a risc físic i de transició, així com anàlisis quantitatives de risc de transició per als sectors més rellevants de la cartera.

D'altra banda, es fa un seguiment de l'exposició de la cartera verda. La Taxonomia UE que s'està desenvolupant és l'estàndard europeu per determinar si una activitat econòmica contribueix significativament a la mitigació del canvi climàtic sense danyar els altres objectius mediambientals de la UE. De moment, l'Acte Delegat 2021/2139 de la regulació de sostenibilitat comunitària es limita als objectius de mitigació de les emissions d'efecte d'hivernacle i d'adaptació davant la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic. La resta dels objectius mediambientals previstos per Taxonomia encara no han estat desenvolupats. A mesura que es vagi desenvolupant la regulació, el nostre compromís com a Grup és fer-la pública amb les millors pràctiques que s'observin en cada moment.

En aquest sentit, des de 2019 hem format part del grup de treball d'UNEP FI per definir una guia d'adaptació per a la banca de la taxonomia UE (High Level Recommendations for Banks on the application of the EU Taxonomy). Addicionalment, en línia amb els criteris tècnics, s'han establert criteris operatius i documentals per a la classificació d'operacions dels sectors més rellevants en la cartera de CaixaBank i s'ha establert un projecte per implantar els requeriments en els processos i sistemes d'informació.

Durant 2022, CaixaBank ha emès 2 bons verds, que se sumen als 4 bons verds emesos el 2021 i 2020. Els 2.000MM€ captats entre aquests dos bons se sumen als 3.582MM€. d’els bons prèviament emesos.

El total d'aquests fons s'ha destinat a finançar projectes que impulsen quatre dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): el número 6, aigua neta i sanejament, el número 7, energia assequible i no contaminant, el número 9, Innovació i Infraestructura i el número 11, sistemes de transport sostenible.

La cartera d'actius elegibles verds consta de préstecs destinats principalment a projectes d'energia renovable solars i eòlics.

D'altra banda, a CaixaBank som signants dels Principis dels Bons Verds des de 2015 (Green Bond Principles) establerts per la International Capital Markets Association (ICMA). Des d'aleshores, hem participat en la col·locació de bons verds, l'import dels quals s'ha destinat a projectes amb un impacte climàtic positiu.

Accés al Marc ODS 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Logo de Task Force on Climate-related Financial Disclosures

CaixaBank està compromesa amb el compliment de les recomanacions de transparència del TCFD, un grup de treball del Financial Stability Board que té com a objectiu incrementar la rellevància dels riscos i de les oportunitats climàtiques a través del de la notificació amb la finalitat de fomentar la seva consideració per part dels participants en mercats financers.

El resum d'avenços de la iniciativa es recull anualment en l'Informe de Gestió de CaixaBank. 

Des del 2019, a CaixaBank hem participat activament en el projecte pilot d'UNEP FI per implementar les recomanacions del TCFD al sector bancari (TCFD Banking Pilot Phase II i III). Els casos d'estudi elaborats per CaixaBank en el marc del pilot s'han inclòs als informes “Pathways to Paris. A practical guide to transition scenarios for financial profesionals” i “Leadership strategies for client engagement: advancing climate-related assessment”, a la pàgina web d'UNEP FI.

Accés a l'Informe de Gestió de CaixaBank

Principis de Banca responsable (PRB)

El 22 de setembre de 2019 CaixaBank va ratificar la seva adhesió als Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides, promoguts per UNEP FI. La firma i el compliment dels Principis estan alineats amb el compromís de «Ser referents en gestió responsable i tenir compromís amb la societat», línia estratègica establerta en el Pla Estratègic de l'Entitat 2019-2021. Els objectius dels Principis de Banca Responsable són:

 • Establir un marc per a les finances sostenibles del s. XXI
 • Alinear la indústria bancària amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París
 • Permetre als bancs demostrar i comunicar la seva contribució a la societat
 • Promoure la vinculació amb clients, l'establiment d'objectius concrets i la transparència a través de report públic 


Signar els Principis implica alinear l'estratègia i la gestió amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París, establir objectius i reportar anualment sobre el grau d'avançament en el seu compliment. 

Net Zero Banking Alliance

L'abril de 2021, CaixaBank va subscriure, com a membre fundador, l'Aliança de la Banca per les Emissions Netes Zero (Net Zero Banking Alliance, NZBA), aliança promoguda per UNEP FI per la qual ens comprometem a assolir les emissions netes zero el 2050 i a fixar objectius intermedis de descarbonització l'octubre de 2022. La signatura del NZBA implica un augment de l'ambició respecte a compromisos adquirits anteriorment per CaixaBank, com el Collective Commitment to Climate Action, ja que requereix l'alineació amb l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura a 1,5 °C respecte a nivells preindustrials.

Durant 2022, s'han assolit les fites següents:

 • Adhesió al Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). PCAF és una aliança global d'institucions financeres que té com a objectiu establir una norma internacional per mesurar i divulgar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) finançades.
 • Estimació de les emissions finançades (Abast 3, categoria 15 del Protocol de GEI). S'ha avançat en l'estimació d'emissions finançades basant-se en la metodologia PCAF per a actius de les carteres hipotecàries, valors representatius de deute, instruments de patrimoni i préstecs i bestretes corporatius.
 • Avaluació de la materialitat dels riscos ASG amb un focus en els riscos climàtics de transició dels sectors potencialment més afectats basant-se en heatmaps detallats. Aquesta anàlisi, juntament amb el càlcul de les emissions i el seu desglossament sectorial, determinarà les carteres sectorials a prioritzar.


Per establir objectius intermedis de descarbonització per al 2030 de la nostra cartera creditícia hem prioritzat dos dels sectors més intensius en emissions de CO2: sector elèctric i petroli i gas. Aquests dos sectors energètics són responsables globalment d'aproximadament un 70 % de les emissions de CO2 (segons «World CO2 emissions from IEA ETP 2020 scenario», 2019), raó per la qual juguen un paper important en la descarbonització de l'economia, són materials en la cartera corporativa de CaixaBank i estan relativament madurs pel que fa a la disponibilitat de dades i de metodologies i camins d'alineament.

Coneix els nostres objectius intermedis de descarbonització

Accedeix a l’Informe Climàtic

D'acord amb el nostre compromís en el marc d'NZBA, durant l'any 2023 i principis del 2024 CaixaBank té previst establir objectius addicionals d'alineament per a altres sectors intensius en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, tant en la seva cartera de finançament creditici com d'inversió i també per a les filials amb exposicions materials en els sectors prioritzats.

Accés a Net Zero Banking Alliance 

Principis d’Inversió Socialment Responsable de les Nacions Unides (UNPRI)

Logo de Principles for Responsible Investment

La gestora dels plans de pensions (VidaCaixa) i la gestora d'institucions d'inversió col·lectiva del Grup (CaixaBank Asset Management) estan adherides als Principis d'Inversió Socialment Responsable de Les Nacions Unides (UNPRI) i gestionen la seva cartera amb aquests principis. Ambdues entitats s'han adherit a la iniciativa Climate Action 100+, abanderada per UNPRI, per impulsar la transició a una energia neta i contribuir a assolir els objectius de l'Acord de París del 2015 (COP21).

Logo de VidaCaixa

Logo de CaixaBank Asset Management

Logo de Climate Action 100+