Gestió ambiental

El nostre compromís

A CaixaBank, desenvolupem la nostra activitat protegint l'entorn. Per això, desenvolupem les millors pràctiques ambientals i energètiques d'acord amb els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat .

Comptem amb un Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 , que inclou objectius de reducció d'impactes basats en la innovació i l'eficiència, estableix eixos d'actuació prioritaris i defineix les iniciatives principals de difusió i promoció de bones pràctiques. 

Pla de Gestió Ambiental

2019 - 2021

icono gestión ambiental

Estratègia Carbon Neutral

Minimització i compensació de totes les emissions de CO2 calculades

Mesures d'eficiència ambiental i certificacions

Minimització de l'impacte del banc, implantació de noves mesures d'estalvi energètic i renovació de certificacions i compromisos ambientals

Extensió del compromís ambiental a la cadena de valor

Plans d'acció perquè els proveïdors assumeixin els nostres valors ambientals com a propis i complir amb els compromisos adquirits

Impuls de la mobilitat sostenible

Accions de foment de la mobilitat sostenible per minimitzar les emissions de l'empresa, la plantilla i els proveïdors

Compromís, transparència i engagement

Accions d'engagement amb empleats i reforç del compromís i la informació ambiental pública

El seguiment d'aquest Pla es materialitza en la consecució dels objectius següents per a CaixaBank S.A.:

Iniciativa Objectiu Indicadors Objectiu 2019 Real
 2019
Objectiu 2020 Real
 2020
Objectiu 2021 Real
 2021

1

Projecte Carbon Neutral
Minimització i compensació de la petjada de carboni Emissions de CO2 reduïdes (respecte als 2015) -11,50% -50% -20% -64% -34% -64%
ABAST 1 -11,50% -71% -20% -82% -40% -83%
ABAST 2 -11,50%  -82% -75% -88% -75% -88%
ABAST 3 -11,50% -29% -15% -45% -25% -46%
Emissions de CO2 compensades 100% 100% 100% 100% 100% 100% (en 2022)
100% de contractació d'energia renovable Energia d'origen 
renovable consumida
100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Eficiència ambiental i certificacions
Implantació de mesures d'eficiència energètica Estalvi energia consumida (vs 2015) -7% -19% -10,50% -33% -15% -24,4%
Renovació de certificacions i ampliació del perímetre 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Cadena de Valor
Pla ambiental de Compres (criteris ambientals de compres i contractació de serveis i 
extensió del compromís ambiental a la cadena de valor)
Categories 
de compres 
ambientalitzades 
/ Categories 
de compres 
ambientalitzables 
totals2
50% 50% 75% 75% 100% 100%

  1. Per avaluar el tancament dels indicadors del Pla de Gestió Ambiental, s'ha mantingut l'abast de CaixaBank d'abans de la integració amb Bankia.
  2. % de les categories de compres i contractació amb impacte ambiental significatiu sobre les quals s'han incorporat criteris ambientals amb l'objectiu de reduir-ne l'impacte.


Nota: Les dades de 2020 són diferents de les presentades a l'Informe de Gestió Consolidat de 2020 perquè s'ha ajustat la temporalitat de les dades a l'any natural.

Gestió del canvi climàtic

Les entitats financeres tenim un paper clau en la consecució dels objectius de l'Acord de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, al febrer del 2019, a CaixaBank vam aprovar la Declaració de Canvi Climàtic, que té com a objectiu contribuir a la transició cap a una economia baixa en carboni i socialment justa, alhora que impulsa el desenvolupament i creixement econòmic sostenibles.

Una de les línies d'actuació de la Declaració de Canvi Climàtic és reduir les emissions de CO2 de la nostra activitat i compensar aquelles que no s'hagin pogut evitar d'acord amb el nostre Pla Carbon Neutral.

Estratègia Carbon Neutral

L'estratègia de l'entitat per assolir la neutralitat d'emissions està basada en la mesura i reducció de les emissions i en la compensació d'aquelles que no podem evitar

01. Càlcul de la petjada de carboni de l'entitat

icono flecha

02. Reducció de les emissions de CO2

icono flecha

03. Compensació de les emissions no evitades01. Càlcul de la petjada de carboni

A CaixaBank S.A. fem anualment un inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) que es generen com a conseqüència de la nostra activitat corporativa per calcular la petjada de carboni i establir accions adreçades a reduir-la progressivament.

A partir del 2021, després de la fusió amb Bankia, el càlcul s'amplia a la totalitat del Grup CaixaBank incorporant les emissions dels abasts 1 i 2 de les empreses filials.
Evolució de les emissions generades totals i per empleat

Emissions per abastos, per fonts i per empleat

Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2021 9.633 1.025 14.228 24.886 0,49
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2021 3.262 280 12.039 15.581 0,57
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2020 3.482 266 12.166 15.914 0,58
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2019 5.511 411 15.737 21.659 0,75
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2018 8.576 404 18.221 27.200 0,93
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla mitjana (t CO2e / treballador)
2017 13.873 377 20.066 34.316 1,17
Huella de carbono comparativa CaixaBank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2016 14.336 616 23.032 37.984 1,28
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2015 - 2021 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emissions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2015 19.120 2.279 22.297 43.696 1,47
Anys Flota de vehicles
propis o de rènting
Calefacció/ Grups electrògens Fugues de gasos
refrigerants
Total Abast 1
2015 2.402 2.402 16.579 19.120
2016 1.688 71 12.578 14.336
2017 1.779 184 11.910 13.873
2018 1.332 123 7.122 8.576
2019 1.315 113 4.082 5.511
2020 955 170 2.357 3.482
2021 1.540 126 1.596 3.262
Grup Caixabank 2021 4.659 1.361 3.612 9.633

Anys Electricitat Total Abast 2
2015 2.279 2.279
2016 616 616
2017 377 377
2018 404 404
2019 411 411
2020 266 266
2021 280 280
Grup CaixaBank 2021 1.025 1.025
Anys Compra
de béns i serveis
Béns
de capital
Combustible
i
activitats
relacionades
amb
l'energia

Generació
de residus

Desplaçaments
corporatius
Desplaçaments
in itinere
Total
Abast
3
2015 10.971 1.548 1.144 91 6.078 2.466 22.297
2016 10.760 2.130 134 96 8.261 1.651 23.032
2017 8.264 2.028 92 76 8.035 1.571 20.066
2018 5.797 2.091 78 91 9.231 932 18.221
2019 3.954 2.448 79 65 8.327 865 15.737
2020 3.822 5.203 70 44 2.785 243 12.166
2021 5.119 3.209 95 17 3.353 247 12.039
Grup Caixabank 2021 6.375 3.209 95 230 4.073 247 14.886

NOTA: Abast 3 no inclou la categoria 15, Inversions.

ISO 14064 

A CaixaBank hem reduït la nostra petjada de carboni en un 85 % des del 2009.

La petjada de carboni es calcula segons els estàndards ISO UNE-EN 14064:1-2012, basats en "The Green House Gas Protocol" i "Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard". Les dades són verificades anualment per una entitat certificadora independent.

02. Reduccions

El càlcul de la petjada de carboni ens permet reduir les emissions aplicant millores en la gestió.

03. Compensacions

Compensem les emissions que no s'han pogut evitar, tant les dels edificis corporatius com les de la xarxa comercial (abast 1, 2 i 3).

  • Som una entitat carbon neutral

El 2018 ens vam convertir en el primer banc d'Espanya i un dels primers d'Europa que compensa les emissions de CO2 derivades del conjunt de la seva activitat. Això suposa que l'objectiu de compensació inclou les emissions associades tant als centres corporatius com al conjunt de la xarxa comercial, la més gran del sector financer a Espanya

  • Compensem les emissions que generem. 

Realitzem la compensació a través de la compra de crèdits de carboni (reconeguts pel Verified Carbon Standard) de projectes amb impacte social i ambiental positiu, i de la reforestació de dos boscos situats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Terol). Els beneficis directes d'aquesta reforestació sobre el territori es comptabilitzaran durant els propers anys.  

  • Adhesions i registres.

Inscrivim la nostra petjada de carboni al Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni  del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i ens hem adherit al Programa d'Acords Voluntaris  per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).
Registre de petjada de carboni (MTE)


Programa d'Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya

Sistema de gestió ambiental i energètica

A CaixaBank, tenim implantat un sistema de gestió ambiental i energètica per reduir els impactes en l'entorn generats per la nostra activitat, garantint un procés de millora contínua.

Al centre corporatiu de Barcelona disposem d'un sistema de gestió ambiental i energètica, segons el reglament europeu EMAS i les normes ISO 14001 i ISO 50001. L'abast de la certificació sota el paraigua de la norma ISO 14001 també inclou els cinc centres corporatius més importants de València i Madrid.  

logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

Planificar

Establir processos i objectius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

RESULTATS PREVISTOS

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

RESULTATS PREVISTOS

Planificar

Establir processos i objectius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Amazonas
logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

Principis

Principis en matèria de sostenibilitat

Declaració sobre canvio climàtic

Certificacions externes

Reglament EMAS

ISO 14001

ISO 50001

Supervisió

Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació