Gestió ambiental

El nostre compromís

A CaixaBank, desenvolupem la nostra activitat protegint el nostre entorn. Per això duem a terme les millors pràctiques ambientals i energètiques d’acord amb els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat .

El nostre Pla de Banca Sostenible 2022-2024   inclou un Pla de Gestió Mediambiental 2022-2024 amb vuit plans d’actuació que té com a objectiu reduir l’impacte directe de la nostra pròpia activitat com a Grup:

 1. Governança en la Gestió Ambiental.
 2. Canvi climàtic: petjada de carboni operativa, consum d’energia d’origen renovable i compensació d’emissions.
 3. Ambientalització de les compres i contractacions.
 4. Ambientalització del catàleg de productes no financers.
 5. Compromís amb l’economia circular.
 6. Pla de Mobilitat Sostenible.
 7. Promoció de l’eficiència.
 8. Renovació de les certificacions voluntàries i ampliació de l’abast.


Per aconseguir-ho, hem definit els objectius següents amb indicadors per a cada any de vigència del Pla amb el perímetre d'Abastaments 1 i 2 per al Grup CaixaBank i els conceptes d'Abast 3 detallats a l'apartat de càlcul de Petjada de Carboni per a CaixaBank S.A.:

OBJECTIUS

INDICADORS

2022
Objectiu

2022
Real

2023
Objectiu

2024
Objectiu

Minimització i compensació de la petjada de carboni

 

Abast 1 (vs. 20211)

-7%

-10%

-10%

-15%

Abast 2 (vs. 2021)

-100%

-100%

-100%

-100%

Abast 3 operacional (vs. 20212)

-12%

-38%

-15%

-18%

Emissions de CO2 reduïdes (vs. 2021)

-12,9%

-31,74%

-16%

-19%

Carbon Neutral 3. Emissions de CO2 Abasts 1, 2 i 3 operacional reduïdes (vs  2021)

100%

100%

100%

100%

Consum d’energia 100 % renovable

Consum d’energia d’origen renovable

100%

100%

100%

100%

Reducció de consum/residu de paper

Reducció de consum de paper A4 (vs. 2021)

 -8%

-34,6%

-12%

-15% 

Implantació de mesures d’eficiència energética

Estalvi d’energia consumida (vs. 2021)

-6%

-14,1%

 -8%

-10% 

Renovació de certificacions i ampliació del perímetre

Certificacions ambientals en els edificis principals (vs. 11 certificacions el 20214)

2

2

3

4


1. Per al càlcul de l'objectiu de l'abast 1, les dades d'emissions de gasos refrigerants de CaixaBank prendran com a any base de referència la mitjana del període 2019-2021.

2. Per al càlcul de l'objectiu de l'abast 3, les dades d'emissions de viatges corporatius de CaixaBank prendran com a any base de referència l'any 2019 (anterior a les restriccions per COVID-19). L'objectiu s'emmarca en el mateix perímetre reportat el 2021, tal com explica aquest capítol.

3. Definim el perímetre de neutralitat en carboni ("Carbon Neutral") tenint en compte els Abasts 1, 2 i 3.6 (viatges corporatius) a escala del Grup CaixaBank. Per assolir-lo implantem mesures per reduir les emissions, calculem les emissions que no s'han pogut evitar i les compensem mitjançant la compra de crèdits en el mercat de compensació d'emissions voluntari.

4. El 2022 CaixaBank va vendre l'edifici certificat situat a Paseo de la Castellana 51 i va traslladar la major part dels treballadors a l'edifici de Castellana 189, que també compta amb certificació ISO 14001. La dada base sobre la qual valorem els objectius ha canviat a 10 certificacions sobre les quals aquest any hem afegit dos edificis nous pertanyents a BPI.

Més informació al nostre Informe Climàtic

Gestió del canvi climàtic

Les entitats financeres tenim un paper clau en la consecució dels objectius de l'Acord de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, al febrer del 2019, a CaixaBank vam aprovar la Declaració de Canvi Climàtic, que té com a objectiu contribuir a la transició cap a una economia baixa en carboni i socialment justa, alhora que impulsa el desenvolupament i creixement econòmic sostenibles.

Una de les línies d'actuació de la Declaració de Canvi Climàtic és reduir les emissions de CO2 de la nostra activitat i compensar aquelles que no s'hagin pogut evitar d'acord amb el nostre Pla Carbon Neutral.

Estratègia Carbon Neutral

L'estratègia de l'entitat per assolir la neutralitat d'emissions està basada en la mesura i reducció de les emissions i en la compensació d'aquelles que no podem evitar

01. Càlcul de la petjada de carboni operativa

icono flecha

02. Reducció de les emissions de CO2

icono flecha

03. Compensació de les emissions no evitades01. Càlcul de la petjada de carboni operativa

A CaixaBank S.A. fem anualment un inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) que es generen com a conseqüència de la nostra activitat corporativa per calcular la petjada de carboni i establir accions adreçades a reduir-la progressivament.

A partir del 2021, després de la fusió amb Bankia, el càlcul s'amplia a la totalitat del Grup CaixaBank incorporant a 12 empreses filials als Abasts 1 i 2.
Petjada de carboni operativa (TCO2EQ)

Gràfic Petjada de carboni operativa

Petjada de carboni operativa del Grup CaixaBank (TCO2EQ)

Concepte Font CaixaBank S.A. Grupo CaixaBank
Abast 1 Combustió en fonts fixes Calderes o equips d'emergència Gasoil C 326,46 415,48
Gas Natural 791,13 892,75
Combustió en fonts mòbils Vehícles de rènting 960,40 4.161,52
Fuites de gasos refrigerants Gasos refrigerants 3.548,13 4.106,54
Abast 2 Market-based method 0 0
Electricitat autoconsum 0 0
Abast 3 3.1 Compra de béns i serveis Aigua de xarxa 153,31 153,31
Paper A4 2.054,94 2.054,94
Paper altres 3.489,20 3.489,20
Altres béns (tòner, vinils i targetes) 647,63 647,63
3.2 Béns de capital Ordinadors, monitors, teclats 1.440,47 1.440,47
3.3 Combustible i activitats relacionades amb l'energia (no convencional) Cadena de valor i transport de l'electricitat no renovable 0 0
3.4 Generació de residus Suport informàtic i tòner 1.783,20 1.783,20
3.6 Desplaçaments corporatius Avió, tren, cotxes 5.689,98 5.689,98
Total Abast 1 5.626,12 9.576,29
Abast 2
(Market-based)
0 0
Abast 3 15.205,96 15.258,72
Total (Market-based) 20.884,84 24.835,01
Total per empleat (Market-based) 0,49 0,56

* Les dades de la Petjada de Carboni Operativa presentades a l'EINF 2021 incloïen la suma dels perímetres de càlcul històrics de CaixaBank i Bankia, que no eren iguals. Aquestes dades s'han recalculat respecte a la publicació de l'EINF 2021 amb la voluntat d'unificar aquest perímetre i poder comparar les emissions de 2021 i 2022, així com la consecució dels objectius marcats.

Petjada de carboni operativa del Grup CaixaBank (TCO2EQ)

Concepte Font CaixaBank S.A. Grupo CaixaBank
Abast 1 Combustió en fonts fixes Calderes o equips d'emergència Gasoil C 682,61 817,43
Gas Natural 970,07 1.017,72
Combustió en fonts mòbils Vehícles de rènting 1.291,95 4.096,07
Fuites de gasos refrigerants Gasos refrigerants 2.818,00 3.326,17
Abast 2 Market-based method 374,17 1.153,55
Electricitat autoconsum 0 0
Abast 3 3.1 Compra de béns i serveis Aigua de xarxa 195,14 195,14
Paper A4 3.105,14 3.105,14
Paper altres 4.126,67 4.126,67
Altres béns (tòner, vinils i targetes) 824,34 824,34
3.2 Béns de capital Ordinadors, monitors, teclats 3.946,41 3.946,41
3.3 Combustible i activitats relacionades amb l'energia (no convencional) Cadena de valor i transport de l'electricitat no renovable 122,64 122,64
3.4 Generació de residus Suport informàtic i tòner 1.359,62 1.359,62
3.6 Desplaçaments corporatius Avió, tren, cotxes 4.094,94 4.094,94
Total Abast 1 5.762,63 9.257,38
Abast 2 (Market-based) 374,17 1.153,55
Abast 3 17.774,91 17.774,91
Total (Market-based) 23.911,70 28.185,84
Total per empleat (Market-based) 0,65 0,57

* Les dades de la Petjada de Carboni Operativa presentades a l'EINF 2021 incloïen la suma dels perímetres de càlcul històrics de CaixaBank i Bankia, que no eren iguals. Aquestes dades s'han recalculat respecte a la publicació de l'EINF 2021 amb la voluntat d'unificar aquest perímetre i poder comparar les emissions de 2021 i 2022, així com la consecució dels objectius marcats.

Una de les fites aconseguides el 2022 és la certificació mitjançant Garanties d'Origen Renovable de la totalitat de l'energia que consumeix el Grup, de manera que s'ha arribat a l'objectiu ZERO EMISSIONS a l'Abast 2.

A CaixaBank hem reduït la nostra petjada de carboni un 12 % des de 2021.

La petjada de carboni es calcula segons els estàndards The Green House Gas Protocol i Corporate Value Chain (scope 3) accounting and reporting standard. Comprova les dades anualment una entitat certificadora independent en el context de la publicació de l’Estat d’Informació no Financera.

Informe Executiu Petjada de Carboni de CaixaBank 2022 


Petjada de carboni operativa redimensionada

El 2022 s'ha elaborat un estudi de materialitat de les diverses categories de l'Abast 3 on s'han definit com materials les categories 3.1 (compra de béns i serveis), 3.2 (compra de béns de capital), 3.3 (combustible i activitats relacionades amb l'energia) i 3.6 (viatges corporatius), i s'ha definit un nou perímetre de càlcul de la petjada de carboni operacional que inclou la globalitat d'aquestes emissions per a tot el Grup per fer un pas endavant en la representativitat de la informació que es presenta.

Aquestes categories s'han calculat de manera extensa, cosa que pren especial rellevància a les categories de compres de béns i serveis i béns de capital, en què s'ha agafat com a base el 80% de l'import de l'extracte global de totes les despeses operatives i les inversions del Grup.

Concepte 2022 2021
Abast 3 CaixaBank S.A. Grupo CaixaBank CaixaBank S.A. Grupo CaixaBank
3.1 Compra de béns i serveis OPEX 51.980,66  128.005,67  59.185,22  146.723,85
3.2 Béns de capital CAPEX 50.164,90 60.810,78  36.448,54  45.841,97
3.3 Combustible i activitats relacionades amb l'energia Cadena de valor dels combustibles de fonts fredes i mòbils 451,16 1.264,00  616,92  1.323,86
Cadena de valor i transport de l'electricitat no renovable 4.133,51 5.451,65  5.741,35  7.505,61
3.6 Desplaçaments corporatius Avió, tren, cotxes 5.809,91 6.794,80  4.473,40 5.038,83
TOTAL ABAST 3 OPERACIONAL SEGONS ESTUDI DE MATERIALITAT 112.540,14 202.326,90 106.465,44 206.434,11

02. Reduccions

Mitjançant la implantació de millores tecnològiques i bones pràctiques ambiental, reduïm les nostres emissions.

03. Compensacions

Compensem les emissions que no s'han pogut evitar, tant les dels edificis corporatius com les de la xarxa comercial (abast 1, 2 i 3).

 • Som una entitat carbon neutral

El 2018 ens vam convertir en el primer banc d'Espanya i un dels primers d'Europa que compensa les emissions de CO2 derivades del conjunt de la seva activitat. Això suposa que l'objectiu de compensació inclou les emissions associades tant als centres corporatius com al conjunt de la xarxa comercial, la més gran del sector financer a Espanya. Actualment definim el perímetre de neutralitat en carboni (“Carbon Neutral”) tenint en compte els Abasts 1, 2 i 3.6 (viatges corporatius) a nivell Grup CaixaBank.

 • Compensem les emissions que generem. 

Realitzem la compensació a través de la compra de crèdits de carboni (reconeguts pel Verified Carbon Standard) de projectes amb impacte social i ambiental positiu, i de la reforestació de dos boscos situats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Terol). Els beneficis directes d'aquesta reforestació sobre el territori es comptabilitzaran durant els propers anys.  

 • Adhesions i registres.

Inscrivim la nostra petjada de carboni al Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni  del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i ens hem adherit al Programa d'Acords Voluntaris  per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).

Sello 2021 registro huella de carbono
Registre de petjada de carboni (MTE)


Programa d'Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya

Sistema de gestió ambiental i energètica

A CaixaBank, tenim implantat un sistema de gestió ambiental i energètica per reduir els impactes en l'entorn generats per la nostra activitat, garantint un procés de millora contínua.

Al centre corporatiu de Barcelona disposem d'un sistema de gestió ambiental i energètica, segons el reglament europeu EMAS i les normes ISO 14001 i ISO 50001. L'abast de la certificació sota el paraigua de la norma ISO 14001 també inclou els cinc centres corporatius més importants de València i Madrid.  

logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

CONTEXT

 • Context intern i extern
 • Expectatives dels grups d'interès

Planificar

Establir processos i objectius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

RESULTATS PREVISTOS

CONTEXT

 • Context intern i extern
 • Expectatives dels grups d'interès

RESULTATS PREVISTOS

Planificar

Establir processos i objectius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Amazonas
logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

Principis

Principis en matèria de sostenibilitat

Declaració sobre canvio climàtic

Certificacions externes

Reglament EMAS

ISO 14001

ISO 50001

Supervisió

Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació