Consell d'Administració

Composició del Consell

Segons el que estableixen els Estatuts Socials, el Consell d'Administració estarà compost per un mínim de dotze (12) i màxim de vint-i-dos (22) membres el nomenament, reelecció, ratificació o cessament dels quals correspondrà a la Junta General, sense perjudici de la cobertura de vacants pel Consell d'Administració mitjançant cooptació i del sistema de representació proporcional que correspon als accionistes en els termes previstos a la Llei.

La Junta General de 22 de maig de 2020 va adoptar l'acord de fixar en 15 el nombre de membres del Consell d'Administració.

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament Informe/
Proposta Comissió Nomenaments
Accionista al qual representa
José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche President Executiu

03-12-2020

Tomás Muniesa Arantegui Vicepresident Dominical

01-01-2018 (2)(3)(11)

Fundació Bancària "la Caixa"

Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat Executiu

30-06-2014 (4)(5)(6)(12)

--

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Conseller Independent Coordinador Independent

21-09-2017 (2)(7)(11)

--

Joaquín Ayuso García Conseller Independent

03-12-2020

Francisco Javier Campo García Conseller Independent

03-12-2020

Eva Castillo Sanz Consellera Independent

03-12-2020

Fernando Maria Costa Duarte Ulrich Conseller Altre extern

03-12-2020

María Verónica Fisas Vergés Consellera Independent

25-02-2016 (8)(13)

--

Cristina Garmendia Mendizábal Consellera Independent

05-04-2019(12)

 

Peter Löscher Conseller Independent

31-03-2023

María Amparo Moraleda Martínez Consellera Independent

24-04-2014 (4)(12)

--

Teresa Santero Quintillá Consellera Dominical

03-12-2020

FROB y BFA Tenedora de Acciones S.A.U.

José Serna Masiá Conseller Dominical

30-06-2016 (1)(10)

Fundació Bancària ”la Caixa”

Koro Usarraga Unsain Consellera Independent

30-06-2016 (1)(10)

--

Óscar Calderón de Oya Secretari General i del Consell Secretari General i del Consell (no Conseller)

27-06-2011 (9)

Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer del Consell Vicesecretari primer del Consell (no Conseller)

23-10-2017


(1) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2017.
(2) Ratificat i nomenat membre del Consell el 6 d’abril de 2018.
(3) Requalificat com a Conseller dominical el 22 de novembre de 2018.
(4) Reelegit/ida el 5 d’abril de 2019.
(5) Ratificat i nomenat Conseller el 23 d’abril de 2015.
(6) Reelegit Conseller Delegat el 23 d’abril de 2015, el 5 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2023.
(7) Nomenat Conseller Coordinador pel Consell el 22 de desembre de 2022, amb efectes des del 31 de març de 2023.
(8) Ratificada i nomenada Consellera el 28 d’abril de 2016. Reelegida Consellera el 22 de maig de 2020.
(9) Nomenat Secretari del Consell l’1 de gener de 2017. Nomenat Secretari General el 29 de maig de 2014.
(10) Reelegit/ida el 14 de maig de 2021.
(11) Reelegit el 8 d’abril de 2022.
(12) Reelegit/ida el 31 de març de 2023.
(13) Reelegida el 22 de març de 2024.

Última actualització: Març 2024


Funcions del Consell d'Administració

El Consell d'Administració és l'òrgan de representació, gestió i administració màxim de la Societat, competent per adoptar acords sobre tota mena d'assumptes, excepte en les matèries reservades a la competència de la JGA. Aprova i supervisa les directrius estratègiques i de gestió establertes en interès de totes les societats del Grup i vetlla pel compliment de la normativa i l'aplicació de bones pràctiques en l'exercici de la seva activitat, així com per l'observança dels principis de responsabilitat social addicionals acceptats voluntàriament.

Per a més informació sobre indicadors clau del Consell d'Administració de CaixaBank al tancament de l'exercici 2023, consulteu Informe anual de Govern Corporatiu | CaixaBank


Participació del Consell

Nom Nombre de drets de vot atribuïts a les accions % drets de vot atribuïts a les accions Nombre de drets de vot a través d'instruments financers % drets de vot a través d'instruments financers Nombre total de drets de vot % total de drets de vot Del nombre total de drets de vot atribuïts a les accions, indiqui, si escau, els vots addicionals que corresponen a les accions amb vot per lleialtat
Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes
José Ignacio Goirigolzarri 302.488 0 0,004% 0,000% 176.528 0 0,002% 0,000% 479.016 0,007% 0 0
Tomás Muniesa Arantegui 304.375 0 0,004% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 304.375 0,004% 0 0
Gonzalo Gortázar Rotaeche 930.845 0 0,013% 0,000% 404.980 0 0,006% 0,000% 1.335.825 0,018% 0 0
Eduardo Javier Sanchiz Irazu 8.700 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 8.700 0,000% 0 0
Joaquín Ayuso García 37.657 0 0,001% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 37.657 0,001% 0 0
Francisco Javier Campo García 34.440 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 34.440 0,000% 0 0
Eva Castillo Sanz 19.673 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 19.673 0,000% 0 0
Fernando María Costa Duarte Ullrich 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Veronica Fisas Verges 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Cristina Garmendia Mendizabal 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Peter Löscher 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
María Amparo Moraleda Martinez 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
Teresa Santero Quintillá 0 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0 0,000% 0 0
José Serna Masiá 6.609 10.463 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 17.072 0,000% 0 0
Koro Usarraga Unsain 7.175 0 0,000% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 7.175 0,000% 0 0
TOTAL 1.651.962 10.463 0,023% 0,000% 581.508 0 0,008% 0,000% 2.243.933 0,031% 0 0


Nota: Quant a la informació sobre el nombre de drets de vot a través d'instruments financers facilitada en aquest apartat, fa referència al nombre màxim d'accions pendents de rebre arran dels plans d'incentiu a llarg termini i també dels bonus d'exercicis anteriors, la liquidació dels quals és diferida en compliment de la normativa aplicable. Per tant, la informació facilitada en aquesta columna de la taula no fa referència pròpiament a instruments financers que donin dret a adquirir accions, sinó a accions que són titularitat de CaixaBank i que estan destinades a la liquidació d'aquests plans amb els ajustos pertinents en el moment del lliurament. als membres del Consell que correspongui. És en el moment de la liquidació d'aquests plans quan cada beneficiari comunicarà al mercat l'adquisició de les accions els drets de vot de les quals passen a ser de la seva titularitat.

Per conèixer les últimes notificacions dels Consellers i Membres del Comitè de Direcció sobre accions de CaixaBank, consulteu aquest enllaç.

Última actualització de la Participació del Consell: Juny 2024