El nostre model

A CaixaBank assumim la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones.

Entenem el sistema bancari com un dinamitzador del flux de diners en la societat (estalvi, finançament, inversió, etc.) i sabem que el seu funcionament repercuteix en el desenvolupament econòmic i social d'un territori. Tanmateix, volem anar més enllà d'aquesta funció i, com el principal banc del mercat espanyol, assumim la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones.

Amb aquest propòsit hem desenvolupat un nou Pla de Banca Sostenible a 3 anys que recull la nostra proposta per resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i l'impuls de l'economia real, posant al servei de les persones el que sabem fer: banca.

Per fer-ho, destinarem més de 64.000 MM€ a finançar principalment iniciatives de transició energètica, microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies, i noves empreses que creïn llocs de treball. A través d'aquest finançament sostenible i altres programes i aliances –lloguer social, cultura financera, voluntariat, etc.– volem generar un impacte social positiu.

És el nostre compromís demostrar amb fets el valor social de la banca i convertir-nos, així, en el banc referent en sostenibilitat. 

Coneix el nostre model accedint a la presentació "CaixaBank, Banca Sostenible ".

Pla de Banca Sostenible 2022-2024

Per materialitzar el compromís de CaixaBank amb la societat, el nostre plan es vertebra al voltant de tres ambicions:

 • Impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat

 • Liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera

 • Promoure una cultura responsable i ser referents en governança

A través de l'escolta activa i el diàleg, una rigorosa metodologia de mesurament i de gestió de les dades, i una estratègia de comunicació ASG de conscienciació i sensibilització externa i interna desenvolupem la nostra ambició sostenible mitjançant onze línies estratègiques:


Cultura centrada en les persones


Integrar ASG a l'entitat


Transparència i rendició de comptes


Referent en estàndards reguladors


Transició

d'empreses de particulars

Descarbonització


Integrar riscos ASG


Lideratge social i aliances per multiplicar les oportunitats de les persones


Lideratge en microfinances


Promoure l'ocupació i l'emprenedoria

Els nostres objectius

Amb el Pla de Banca Sostenible com a guia, ens proposem assolir els objectius següents durant els tres anys que venen:

Global.png
Global:
64.000 milions d'euros mobilitzats en finances sostenibles1

Fins al desembre 2023:

50.813 MM € mobilitzats des de gener 2022

Compromís 2024 assolit en un 79 %

79%
Mantenir categoria «A» en l'indicador sintètic de sostenibilitat2

Calculat a partir dels resultats obtinguts en S&P Global-DJSI, Sustainalytics, MSCI i ISS ESG

A

2023 Ambiental.png
Ambiental:
Avançar en la descarbonització de la cartera per assolir les emissions zero netes l'any 2050
 • Reduir les emissions finançades el 2030:

  • Elèctric: - 30 % (1363 kgCO2e/MWh el 2020)

  • Petroli i gas: - 23 % (9,14 MtCO2e el 2020)

  • Automoció: - 33 % (1545 gCO2/vkm el 2022)

  • Ferro i acer: - [10-20] % (1.230 kgCO2e/t acer el 2022)

  • Carbó tèrmic: - 100 % (2.8456 MM€ el 2022)

  • Immobiliari Comercial: - 41 % (20,57 kgCO₂e/m² en 2022)

  • Immobiliari Residencial: - 19 % (23,577 kgCO₂e/m² en 2022)

  • Naval: - 11,9 % (11,98 % Alignment Delta en 2022)

  • Aviació: - 30 % (1029 gCO₂e/RPK en 2022)

  • Agropecuari: objectiu qualitatiu10

No s'han establert objectius de descarbonització per als sectors d'alumini i ciment perquè no es consideren materials a la cartera de finançament del banc.

Social.png
Social:
413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social del Grup CaixaBank11

Fins al desembre 2023:

252.149 beneficiaris MicroBank des de gener 2022

Compromís 2024 assolit en un 61%61%
Buen-Gobierno.png
Bon govern:
43% de dones en posicions directives12

Dones en posicions directives el 2023

43%(1) En relació amb l'objectiu de mobilització sostenible:

 • Inclou finançament sostenible i intermediació sostenible, desglossant-se els 64.000 milions d'euros en 53.300 milions d'euros en finançament sostenible i 10.700 milions d'euros en intermediació sostenible.
 • El finançament sostenible comprèn:
  • Finançament sostenible Retail, com a sumatori de l'import formalitzat de: hipoteques verdes (amb certificat d'eficiència energètica “A” o “B”), finançament per a rehabilitació habitatge, finançament de vehicles híbrids/elèctrics, i microcrèdits atorgats per MicroBank.
  • Finançament sostenible Empreses, com a sumatori de l'import formalitzat de: finançament sostenible a clients del segment Empreses, segment Promotor i segment CIB (Corporate and Institutional Banking).
 • La intermediació sostenible inclou:
  • Import de la participació proporcional de CaixaBank en l'emissió i la col·locació de bons sostenibles (verds, socials o mixtos) per part de clients de CaixaBank.
  • Increment net en patrimoni sota gestió (AuM) a CaixaBank Asset Management, en productes classificats sota Art. 8 i Art. 9 sota normativa SFDR. La variació inclou efecte mercat.
  • Increment brut en patrimoni sota gestió (AuM) a VidaCaixa, en productes classificats sota Art. 8 i Art. 9 sota normativa SFDR. Per al càlcul es consideren les aportacions brutes a Fons de Pensions (FFPP), Esquemes de Previsió Social Voluntària (EPSV) i Unit Linked. El 2023 i el 2024 també inclourà aportacions de l'assegurança de dependència.
 • Per fixar l'objectiu es van considerar volums d'inversió recollits al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), quotes de mercat de CaixaBank als diferents negocis i informació històrica de CaixaBank en matèria de finances sostenibles.

Guia d’Identificació de Finançament Sostenible 

(2) Índex sintètic ASG creat per CaixaBank i amb metodologia desenvolupada per KPMG que permet disposar d'informació agregada de les principals cases d'anàlisi ASG. L'indicador pondera de manera objectiva els resultats obtinguts per l'entitat en les puntuacions dels principals analistes ASG internacionals (S&p Global, Sustainalytics, MSCI i ISS ESG).

(3) Valor considerant les emissions d’abast 1 dels clients i les parts de la cadena de valor dins del perímetre de la fixació d’objectius.

(4) Valor considerant emissions d’abast 1, 2 i 3 dels clients i les parts de la cadena de valor dins del perímetre de la fixació d’objectius.

(5) Es contemplen les emissions d'abast 3 categoria 11: tank-to-wheel.

(6) 213 MM€ considerant factors mitigants. Es consideren factors mitigants els compromisos de phase-out <= 2030 o només finançament de renovable.

Més informació a Estratègia mediambiental i climàtica.

(7) Carbon Risk Real Estate Monitor  

(8) Escenari de l'Organització Marítima Internacional (IMO per les sigles en anglès), d'acord amb els Principis de Posidó . Alignment Delta d'acord amb els Principis de Posidó, excloent-ne passatgers.

(9) Escenari Mission Possible Partnership “Prudent” Scenari, d'acord amb les Guies Pegasus .

(10) Science Based Targets: Forest, Land and Agriculture

(11) Nombre de titulars i cotitulars de microcrèdits atorgats per MicroBank durant el període 2022-2024.

Exemples de productes i serveis relatius a inclusió financera 

(12) % de dones en posicions directives a partir de subdirecció d'oficina gran (oficines A i B). L’any 2023, s’ha actualizat l’objectiu fixat inicialment per al 2024 del 42% al 43% amb l’actualització del Pla d’Igualtat.

El Pla de Banca Sostenible inclou el Pla de Gestió Mediambiental per reduir l’impacte directe de la nostra pròpia activitat, que també compta amb objectius específics.

A través de les nostres activitats, accions i aliances estratègiques contribuïm a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ODS prioritaris

Coneix els ODS a què contribueix CaixaBank en la publicació sobre Sostenibilitat i Impacte Socioeconòmic .