2021

El període mitjà de pagament als proveïdors de CaixaBank, SA i del Grup CaixaBank (societats del Grup domiciliades a Espanya) és de 20 i 22 dies, respectivament, per sota del termini màxim legal de 60 dies establert en la Llei 15/2010 de 5 de juliol, en la qual es recullen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.