2023

El període mitjà de pagament a proveïdors de CaixaBank, S.A. és de 12 dies, per sota del termini màxim legal de 30 dies naturals, extensible fins a 60 dies naturals (sempre que les dues parts estiguin d'acord), establert a la Disposició Transitòria Segona de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, en què es recullen les mesures contra la morositat a les operacions comercials.

L'any 2023 CaixaBank, SA ha pagat un total de 1.111.147 factures per import de 2.698 milions d'euros, de les quals 1.070.369 factures per import de 2.417 milions d'euros s'han pagat dins del límit legal, que suposa un 97 % sobre el volum de factures i un 90% sobre l'import pagat.