Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 590.313
Capital social (nombre d'accions)  7.502.131.619
Free Float (2) 3.671.560.566
Última cotització de l'acció 3,726 €
Capitalització    27.952.942.412,39 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 31 de desembre de 2023

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
31,9%
Autocartera i
Consell
d'Administració4
1,8%
Free float1
48,9%
FROB3
17,3%
8%
Institucional
Nacional
28%
Minoristes
1%
Empleats
62%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 500 276.577 51.686.920 0,7%
de 501 a 1.000 107.214 77.240.760 1,0%
de 1.001 a 5.000 163.283 355.756.385 4,7%
de 5.001 a 50.000 41.777 471.634.488 6,3%
de 50.001 a 100.000 867 58.549.525 0,8%
més de 100.000 (2) 595 6.487.263.541 86,5%
Total 590.313 7.502.131.619 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 31 de desembre de 2023

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.