Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1)  635.883
Capital social (nombre d'accions) 8.060.647.033
Free Float (2) 4.141.838.248
Última cotització de l'acció 3,317 €
Capitalització 26.737.166.208,46 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 30 de juny de 2022

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
30,0%
Autocartera i
Consell
d'Administració
2,5%
Free float1
51,4%
FROB3
16,1%
9,0%
Institucional
Nacional
26,9%
Minoristes
1,5%
Empleats
62,7%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 295.412 55.704.638 0,7%
de 500 a 999 116.291 83.567.380 1,0%
de 1.000 a 4.999 177.442 385.870.597 4,8%
de 5.000 a 49.999 45.183 507.381.827 6,3%
de 50.000 a 100.000 900 60.542.520 0,8%
más de 100.000 (2) 655 6.967.580.071 86,4%
Total 635.883 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 30 de juny de 2022

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.