Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 617.806
Capital social (nombre d'accions)  8.060.647.033
Free Float (2) 3.774.774.267
Última cotització de l'acció 3,672 €
Capitalització    29.598.695.905,18 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 31 de desembre de 2022

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
30,0%
Autocartera i
Consell
d'Administració4
7,0%
Free float1
46,8%
FROB3
16,1%
9,9%
Institucional
Nacional
28,0%
Minoristes
1,5%
Empleats
60,6%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 289.140 54.323.204 0,7%
de 500 a 999 112.976 81.169.136 1,0%
de 1.000 a 4.999 171.358 372.015.004 4,6%
de 5.000 a 49.999 42.873 480.201.008 6,0%
de 50.000 a 100.000 827 55.915.957 0,7%
más de 100.000 (2) 632 7.017.022.724 87,1%
Total 617.806 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 31 de desembre de 2022

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.