Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 679.296
Capital social (nombre d'accions) 8.060.647.033
Free Float (2) 4.331.785.402
Última cotització de l'acció 2,594€
Capitalització   20.909.318.403,60€


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 30 de juny de 2021

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"(2)
30,0%
Autocartera i
Consell
d'Administració
0,1%
Free float(1)
53,7%
FROB(3)
16,1%
13,1%
Institucional
Nacional
28,8%
Minoristes
1,1%
Empleats
57,0%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 311.445 58.850.310 0,7%
de 500 a 999 123.778 88.894.972 1,1%
de 1.000 a 4.999 191.536 417.833.691 5,2%
de 5.000 a 49.999 50.761 574.748.239 7,1%
de 50.000 a 100.000 1.053 71.258.175 0,9%
más de 100.000 (2) 723 6.849.061.646 85,0%
Total 679.296 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 30 de juny de 2021

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.