Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 606.964
Capital social (nombre d'accions)  7.502.131.619
Free Float (2) 3.775.178.217
Última cotització de l'acció 3,787 €
Capitalització    28.410.572.441,15 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 30 de juny de 2023

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
32,2%
Autocartera i
Consell
d'Administració
0,1%
Free float1
50,3%
FROB3
17,3%
10,0%
Institucional
Nacional
28,2%
Minoristes
1,5%
Empleats
60,3%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 283.409 53.235.383 0,7%
de 500 a 999 110.439 79.507.839 1,1%
de 1.000 a 4.999 168.470 366.588.102 4,9%
de 5.000 a 49.999 43.109 485.068.126 6,5%
de 50.000 a 100.000 891 60.537.967 0,8%
más de 100.000 (2) 646 6.457.194.202 86,1%
Total 606.964 7.502.131.619 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 30 de juny de 2023

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.