Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 685.898
Capital social (nombre d'accions) 8.060.647.033
Free Float (2) 4.335.659.278
Última cotització de l'acció 2,639€
Capitalització   21.272.047.520,09€


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d’Administració i les que estan en mans de CriteriaCaixa i BFA.

Dades a 31 de març de 2021

Distribució del capital social per tipus d'accionista

53,8%
Free Float(1)
46,2%
CriteriaCaixa, BFA, autocartera i Consell d’Administració
12,9%
Institucional
Nacional
29,0%
Minoristes
1,1%
Empleats
56,9%
Institucional
Internacional

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 314.612 60.417.874 0,7%
de 500 a 999 124.941 91.234.321 1,1%
de 1.000 a 4.999 193.290 428.696.317 5,3%
de 5.000 a 49.999 51.278 590.235.425 7,3%
de 50.000 a 100.000 1.064 73.318.079 0,9%
més de 100.000 (2) 713 6.816.745.017 84,6%
Total 685.898 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte. 

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 31 de març de 2021

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.