Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 612.640
Capital social (nombre d'accions)  7.502.131.619
Free Float (2) 3.775.007.503
Última cotització de l'acció 3,584 €
Capitalització    26.887.639.722,50 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 31 de març de 2023

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
32,2%
Autocartera i
Consell
d'Administració
0,1%
Free float1
50,3%
FROB3
17,3%
10,1%
Institucional
Nacional
28,5%
Minoristes
1,5%
Empleats
59,9%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 286.009 53.675.275 0,7%
de 500 a 999 111.448 80.063.312 1,1%
de 1.000 a 4.999 170.011 369.080.084 4,9%
de 5.000 a 49.999 43.638 490.316.277 6,5%
de 50.000 a 100.000 896 60.620.174 0,8%
más de 100.000 (2) 638 6.448.376.497 86,0%
Total 612.640 7.502.131.619 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 31 de març de 2023

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.