Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1)  645.904
Capital social (nombre d'accions) 8.060.647.033
Free Float (2) 4.331.349.230
Última cotització de l'acció 3,077 €
Capitalització 24.802.610.920,54 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 31 de març de 2022

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
30,0%
Autocartera i
Consell
d'Administració
0,1%
Free float1
53,7%
FROB3
16,1%
12,3%
Institucional
Nacional
26,4%
Minoristes
1,5%
Empleats
59,8%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 298.465 56.340.646 0,7%
de 500 a 999 118.152 84.936.914 1,1%
de 1.000 a 4.999 180.882 394.222.905 4,9%
de 5.000 a 49.999 46.783 527.503.899 6,5%
de 50.000 a 100.000 963 65.062.612 0,8%
más de 100.000 (2) 659 6.932.580.057 86,0%
Total 645.904 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 31 de març de 2022

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.