Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 584.977
Capital social (nombre d'accions)  7.502.131.619
Free Float (2) 3.639.184.817
Última cotització de l'acció 4,493 €
Capitalització    33.707.077.364,17 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de Fundació ”la Caixa” i FROB.

Dades a 31 de març de 2024

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
31,9%
Autocartera i
Consell
d'Administració4
2,2%
Free float1
48,5%
FROB3
17,3%
9,4%
Institucional
Nacional
28,9%
Minoristes
1,4%
Empleats
60,3%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 500 273.006 51.011.781 0,7%
de 501 a 1.000 105.664 76.275.608 1,0%
de 1.001 a 5.000 162.109 354.595.816 4,7%
de 5.001 a 50.000 42.622

486.819.284

6,5%
de 50.001 a 100.000 925 63.225.943 0,8%
més de 100.000 (2) 651 6.470.203.187 86,2%
Total 584.977 7.502.131.619 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 31 de març de 2024

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.