Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 671.147
Capital social (nombre d'accions) 8.060.647.033
Free Float (2) 4.331.638.336
Última cotització de l'acció 2,684 €
Capitalització   21.634.776.636,57 €


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a nombre d'accions emeses menys les accions en autocartera, les que són titularitat dels membres del Consell d'Administració i les que estan en mans de la Fundació ”la Caixa” i el FROB.

Dades a 30 de setembre de 2021

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Fundació "la Caixa"2
30,0%
Autocartera i
Consell
d'Administració
0,1%
Free float1
53,7%
FROB3
16,1%
12,9%
Institucional
Nacional
28,0%
Minoristes
1,6%
Empleats
57,5%
Institucional
Internacional

Distribució accionarial i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 307.763 58.087.263 0,7%
de 500 a 999 122.318 87.760.865 1,1%
de 1.000 a 4.999 189.190 412.274.023 5,1%
de 5.000 a 49.999 50.123 565.824.909 7,0%
de 50.000 a 100.000 1.045 70.735.445 0,9%
más de 100.000 (2) 708 6.865.964.528 85,2%
Total 671.147 8.060.647.033 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custòdia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custòdia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació en autocartera.

Dades a 30 de setembre de 2021

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.