Distribució de capital

Accionistes i capital social

Accionistes (1) 564.723
Capital social (nombre d'accions) 5.981.438.031
Free Float (2) 3.417.619.480
Última cotització de l'acció 2,10€
Capitalització   12.567.001.303,13€


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Calculat com a número d’accions emeses menys les accions en autocartera, i les accions que són titularitat dels membres del Consell d’Administració i dels accionistes amb representació en el Consell d’Administració.

Dades a 31 de desembre de 2020

Distribució del capital social per tipus d'accionista

57,1%
Free Float(1)
42,9%
CriteriaCaixa, autocartera, consellers i altres accionistes, amb representació al Consell d'Administració
9,4%
Institucional
Nacional
32,0%
Minoristes
1,5%
Empleats
57,1%
Institucional
Internacional

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

Trams d'accions Accionistes (1) Accions % Capital social
d'1 a 499 242.975 50.499.792 0,8%
de 500 a 999 108.834 77.903.944 1,3%
de 1.000 a 4.999 166.920 363.346.177 6,1%
de 5.000 a 49.999 44.436 505.794.751 8,5%
de 50.000 a 100.000 955 64.094.105 1,1%
més de 100.000 (2) 603 4.919.799.263 82,3%
Total 564.723 5.981.438.031 100%


(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte. 

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 31 de desembre de 2020

Font: última informació pública i Llibre de Registre d’Accionistes de CaixaBank.