Actualment no existeixen ofertes publiques d’adquisició en curs.