Remuneració dels Consellers

Informe anual de remuneracions

Política de remuneració


Estructura de la Remuneració del Consell d'Administració


CaixaBank estableix la Política de Remuneració dels seus Consellers partint dels seus principis generals de remuneració, apostant per un posicionament en el mercat que li permet atreure i retenir el talent necessari per impulsar comportaments que asseguren la generació i la sostenibilitat de valor a llarg termini.

Periòdicament s'analitzen les pràctiques de mercat fent enquestes salarials i estudis específics ad hoc que duen a terme empreses especialitzades de primer nivell; les mostres de referència són un grup d'entitats europees comparables amb CaixaBank i el conjunt de les empreses de l'IBEX 35. Així mateix, en determinades qüestions es disposa del suport d'experts externs.

L'última modificació de la Política que s'aplicarà a la remuneració dels Consellers va ser sotmesa pel Consell al vot vinculant de la Junta General del 22 de març del 2024 i va tenir un percentatge de vots a favor del 76,49%.

A continuació, es descriu la naturalesa dels components de les remuneracions percebudes pels membres del Consell de la Societat:


Consellers


El sistema previst en els Estatuts Socials estableix que la remuneració del càrrec de conseller de CaixaBank ha de consistir en una quantitat fixa anual, l'import màxim de la qual el determinarà la Junta General, i que s'ha de mantenir vigent mentre la Junta no acordi modificar-la. D'aquesta manera, la remuneració dels membres del Consell, en la seva condició com a tals, consisteix únicament en components fixos.

Els Consellers no Executius (aquells que no exerceixen funcions executives) mantenen una relació merament orgànica amb CaixaBank i, en conseqüència, no disposen de contractes subscrits amb la Societat per l'exercici de les seves funcions ni tenen reconegut cap mena de pagament per terminació del càrrec de conseller.


Càrrec Executiu


(aplicable al President i al Conseller Delegat)

Pel que fa als membres del Consell amb funcions executives, els Estatuts Socials reconeixen a favor seu una retribució per les seves funcions executives addicional al càrrec de conseller.

Així, doncs, els components retributius per aquestes funcions s'estructuren considerant el context de conjuntura i resultats, i inclouen:

  • Una remuneració fixa basada en el nivell de responsabilitat i la trajectòria professional, que constitueix una part rellevant de la compensació total.
  • Una remuneració variable vinculada a la consecució d'objectius anuals i a llarg termini, prèviament establerts, i a una gestió prudent dels riscos.
  • Previsió i altres beneficis socials.

Tot seguit es descriu la naturalesa dels components de la remuneració dels Consellers Executius:Component fix


La remuneració fixa dels Consellers Executius es basa sobretot en el nivell de responsabilitat i en la trajectòria professional, combinada amb un enfocament de mercat en funció d'enquestes salarials i d'estudis específics ad hoc. Les enquestes salarials i els estudis específics ad hoc en què participa CaixaBank estan fets per empreses especialitzades de primer nivell i la mostra comparable és un grup d'entitats financeres europees comparables a CaixaBank i el conjunt de les empreses de l'IBEX 35.


Component variable


Esquema de Remuneració variable amb mètriques plurianuals.

Els Consellers Executius podran tenir reconeguda una remuneració variable ajustada al risc, basada en el mesurament del rendiment. Aquest mesurament del rendiment es duu a terme mitjançant ajustos preampliació i postampliació de la remuneració com a forma d'aplicació del control del risc.

Aquest esquema està basat únicament en el compliment de reptes corporatius. Per al mesurament del rendiment i en l'avaluació dels resultats s'empren factors anuals, amb criteris corporatius quantitatius (financers) i qualitatius (no financers), i factors plurianuals que ajusten, com a mecanisme de reducció, el pagament de la part diferida subjecta a factors plurianuals.

Tenint en compte l'objectiu d'equilibri raonable i prudent entre els components fixos i variables de remuneració, les quanties de remuneració fixa dels Consellers Executius són suficients i el percentatge de remuneració variable amb mètriques plurianuals sobre la remuneració fixa anual, tenint en compte que agrupa tant variable a curt com a llarg termini, no supera el 100 %.

En línia amb el nostre model de gestió responsable, dels conceptes descrits anteriorment, un 30 % de la retribució variable concedida, anual i a llarg termini, del President i del Conseller Delegat es vinculen a factors ASG, com ara la Qualitat, els reptes de Conducta i compliment i la mobilització de finances sostenibles. Així mateix, en l'ajust amb mètriques plurianuals, un 25 % està vinculat a un repte de mobilització de finances sostenibles a llarg termini.


Mètriques de Factors Anuals


Els reptes corporatius, amb una ponderació del 100 %, els fixa anualment el Consell, a proposta de la Comissió de Retribucions, amb un grau de consecució en el rang de 80 %-120 %, la determinació dels quals està basada en els conceptes següents, alineats amb els objectius estratègics:

Concepte Objectivable Ponderació Línia Estratègica
ROTE (Return on Tangible Equity) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
RE (Ràtio d'Eficiència Recurrent) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Variació d'actius problemàtics 10% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
RAF (Risk Appetite Framework) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Qualitat 10% Operar en un model d'Atenció eficient i adaptada al màxim a les preferències dels clients.
Quota de mercat 10% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Sostenibilitat (mobilització
finances sostenibles)
10% Sostenibilitat - referents a Europa.
Ajust Compliance Fins a -5% Sostenibilitat - referents a Europa.


Mètriques de Factors Plurianuals


Las métricas plurianuales tendrán asociadas unas escalas de grado de cumplimiento, de manera que, de no alcanzarse los objetivos establecidos para cada uno de ellos en el periodo de medición de tres años, podrán minorar la parte diferida de la remuneración variable pendiente de abono, pero nunca incrementarla.

Concepte Objectivable Ponderació Línia Estratègica
CET1 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
TSR (Mitjana de l'índex EUROSTOXX Banks - Gross Return) 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
ROTE Plurianual 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Sostenibilitat (mobilització finances sostenibles) 25% Sostenibilitat - referents a Europa.


Aportacions a sistemes d'estalvi a llarg termini


Els Consellers Executius poden tenir reconegut un sistema de previsió específic amb efecte equivalent al de previsió social complementària, poden ser d'aportació definida per a les contingències de jubilació, invalidesa i defunció i, addicionalment, es poden reconèixer cobertures de prestació definida per a les contingències d'invalidesa i defunció.

El 15 % de les aportacions pactades a plans de previsió social complementària tindrà la consideració d'import target (mentre que el 85 % restant tindrà la consideració de component fix). Aquest import es determina seguint els mateixos principis establerts per a la remuneració variable en forma de bonus, tenint en compte només els paràmetres d'avaluació individuals, i és objecte d'aportació a una Pòlissa de Beneficis Discrecionals de Pensió.

El Conseller Delegat té pactat en el seu contracte aportacions prefixades a sistemes de previsió i d'estalvi.

Així mateix, el President té reconeguda una cobertura de defunció i incapacitat permanent, total, absoluta i gran invalidesa.


Estructura de la Remuneració del Consell d'Administració


CaixaBank estableix la Política de Remuneració dels seus Consellers partint dels seus principis generals de remuneració, apostant per un posicionament en el mercat que li permet atreure i retenir el talent necessari per impulsar comportaments que asseguren la generació i la sostenibilitat de valor a llarg termini.

Periòdicament s'analitzen les pràctiques de mercat fent enquestes salarials i estudis específics ad hoc que duen a terme empreses especialitzades de primer nivell; les mostres de referència són la del sector financer dels mercats en què opera CaixaBank i la d'empreses de l'IBEX 35 comparables. Així mateix, en determinades qüestions es disposa del suport d'experts externs.

La nova Política que s'aplicarà a la remuneració dels Consellers va ser sotmesa pel Consell al vot vinculant de la Junta General de 31 de març de 2023 i va tenir un percentatge de vots favorables del 76,56 %.


A continuació, es descriu la naturalesa dels components de les remuneracions percebudes pels membres del Consell de la Societat:


Consellers


El sistema previst en els Estatuts Socials estableix que la remuneració del càrrec de conseller de CaixaBank ha de consistir en una quantitat fixa anual, l'import màxim de la qual el determinarà la Junta General, i que s'ha de mantenir vigent mentre la Junta no acordi modificar-la. D'aquesta manera, la remuneració dels membres del Consell, en la seva condició com a tals, consisteix únicament en components fixos.


Els Consellers no Executius (aquells que no exerceixen funcions executives) mantenen una relació merament orgànica amb CaixaBank i, en conseqüència, no disposen de contractes subscrits amb la Societat per l'exercici de les seves funcions ni tenen reconegut cap mena de pagament per terminació del càrrec de conseller.


Càrrec Executiu


(aplicable al President i al Conseller Delegat)


Pel que fa als membres del Consell amb funcions executives, els Estatuts Socials reconeixen a favor seu una retribució per les seves funcions executives addicional al càrrec de conseller.


Així, doncs, els components retributius per aquestes funcions s'estructuren considerant el context de conjuntura i resultats, i inclouen:

  • Una remuneració fixa basada en el nivell de responsabilitat i la trajectòria professional, que constitueix una part rellevant de la compensació total.
  • Una remuneració variable vinculada a la consecució d'objectius anuals i plurianuals prèviament establerts i a una gestió prudent dels riscos.
  • Previsió social i altres beneficis socials.Tot seguit es descriu la naturalesa dels components de la remuneració dels Consellers Executius:Component fix


La remuneració fixa dels Consellers Executius es basa sobretot en el nivell de responsabilitat i en la trajectòria professional, combinada amb un enfocament de mercat en funció d'enquestes salarials i d'estudis específics ad hoc. Les enquestes salarials i els estudis específics ad hoc en què participa CaixaBank estan fets per empreses especialitzades de primer nivell i la mostra comparable és la del sector financer del mercat en què opera CaixaBank i la de les empreses de l'IBEX 35 comparables.


Component variable


Esquema de Remuneració variable amb mètriques plurianuals.


Els Consellers Executius podran tenir reconeguda una remuneració variable ajustada al risc, basada en el mesurament del rendiment. Aquest mesurament del rendiment es duu a terme mitjançant ajustos preampliació i postampliació de la remuneració com a forma d'aplicació del control del risc.


Aquest esquema està basat únicament en el compliment de reptes corporatius. Per al mesurament del rendiment i en l'avaluació dels resultats s'empren factors anuals, amb criteris corporatius quantitatius (financers) i qualitatius (no financers), i factors plurianuals que ajusten, com a mecanisme de reducció, el pagament de la part diferida subjecta a factors plurianuals.


Tenint en compte l'objectiu d'equilibri raonable i prudent entre els components fixos i variables de remuneració, les quanties de remuneració fixa dels Consellers Executius són suficients i el percentatge de remuneració variable amb mètriques plurianuals sobre la remuneració fixa anual, tenint en compte que agrupa tant variable a curt com a llarg termini, no supera el 100 %.


En línia amb el nostre model de gestió responsable, dels conceptes descrits anteriorment, un 30 % de la retribució variable concedida, anual i a llarg termini, del President i del Conseller Delegat es vinculen a factors ASG, com ara la Qualitat, els reptes de Conducta i compliment i la mobilització de finances sostenibles. Així mateix, en l'ajust amb mètriques plurianuals, un 25 % està vinculat a un repte de mobilització de finances sostenibles a llarg termini.


Mètriques de Factors Anuals


Els reptes corporatius, amb una ponderació del 100 %, els fixa anualment el Consell, a proposta de la Comissió de Retribucions, amb un grau de consecució en el rang de 80 %-120 %, la determinació dels quals està basada en els conceptes següents, alineats amb els objectius estratègics:

Concepte Objectivable Ponderació Línia Estratègica
ROTE (Return on Tangible Equity) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
REC (Ràtio d'Eficiència Core) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Variació d'actius problemàtics 10% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
RAF (Risk Appetite Framework) 20% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Qualitat 10% Operar en un model d'Atenció eficient i adaptada al màxim a les preferències dels clients.
Compliance 10% Operar en un model d'Atenció eficient i adaptada al màxim a les preferències dels clients.
Sostenibilitat (mobilització
finances sostenibles)
10% Sostenibilitat - referents a Europa.


Mètriques de Factors Plurianuals


Las métricas plurianuales tendrán asociadas unas escalas de grado de cumplimiento, de manera que, de no alcanzarse los objetivos establecidos para cada uno de ellos en el periodo de medición de tres años, podrán minorar la parte diferida de la remuneración variable pendiente de abono, pero nunca incrementarla.

Concepte Objectivable Ponderació Línia Estratègica
CET1 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
TSR (Mitjana de l'índex EUROSTOXX Banks - Gross Return) 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
ROTE Plurianual 25% Creixement del Negoci, desenvolupant la millor proposta de valor per als nostres clients.
Sostenibilitat (mobilització finances sostenibles) 25% Sostenibilitat - referents a Europa.


Aportacions a sistemes d'estalvi a llarg termini


Els Consellers Executius poden tenir reconegut un sistema de previsió específic amb efecte equivalent al de previsió social complementària, poden ser d'aportació definida per a les contingències de jubilació, invalidesa i defunció i, addicionalment, es poden reconèixer cobertures de prestació definida per a les contingències d'invalidesa i defunció.


El 15 % de les aportacions pactades a plans de previsió social complementària tindrà la consideració d'import target (mentre que el 85 % restant tindrà la consideració de component fix). Aquest import es determina seguint els mateixos principis establerts per a la remuneració variable en forma de bonus, tenint en compte només els paràmetres d'avaluació individuals, i és objecte d'aportació a una Pòlissa de Beneficis Discrecionals de Pensió.


El Conseller Delegat té pactat en el seu contracte aportacions prefixades a sistemes de previsió i d'estalvi.


Així mateix, el President té reconeguda una cobertura de defunció i incapacitat permanent, total, absoluta i gran invalidesa.