Què significa ser accionista?

Dret de vot i/o delegació a les juntes generals d’accionistes

Els accionistes poden participar a les juntes ordinàries i extraordinàries votant o delegant el seu vot, a través dels canals establerts. Poden assistir a aquestes, els accionistes que siguin titulars de com a mínim 1.000 accions.

Junta General d’Accionistes

Dret d’informació

CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de CaixaBank i les novetats més rellevants de l'entitat. 

Servei d’informació a l’accionista

Dret a la remuneració

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la seva base accionarial.

Dividends

Remuneració a l’accionista 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà, previsiblement, durant el segon trimestre de 2021.

L'abonament d'aquest dividend es farà per a totes les accions en circulació en el moment del pagament i queda subjecte a l'execució de la fusió amb Bankia i a la seva aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021. 

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació feta pel Banc Central Europeu. 

Així mateix, s'ha acordat deixar sense vigència la política anterior de dividends i fer pública una nova política en el moment oportú, després de la fusió prevista amb Bankia, acordada pel nou Consell després de la revisió i aprovació del pressupost del 2021.

Informació privilegiada 29-01-2021  – Disponible en castellà

Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Preguntes freqüents

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sense perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).

Servei d’atenció a l’accionista

Des del Servei d’atenció a l’accionista de CaixaBank t’oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de diferents canals:

  • Oficina de l’accionista

  • Formulari suggeriments

  • Correu electrònic

  • Contacte telefònic

Més informació