Què significa ser accionista?

Dret de vot i/o delegació a les juntes generals d’accionistes

Els accionistes poden participar a les juntes ordinàries i extraordinàries votant o delegant el seu vot, a través dels canals establerts. Poden assistir a aquestes, els accionistes que siguin titulars de com a mínim 1.000 accions.

Junta General d’Accionistes

Dret d’informació

CaixaBank posa a disposició de tots els seus accionistes diferents recursos i materials informatius sobre l’acció de CaixaBank i les novetats més rellevants de l'entitat. 

Servei d’informació a l’accionista

Dret a la remuneració

La remuneració a l’accionista és una prioritat i un compromís de CaixaBank amb la seva base accionarial.

Dividends

Remuneració a l’accionista 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que es farà efectiu a partir del 24 de maig del 2021.

L'abonament d'aquest dividend està subjecte a l'aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes del 2021.

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació feta pel Banc Central Europeu.

Així mateix, s'ha acordat deixar sense vigència la política anterior de dividends i fer pública una nova política en el moment oportú, després de la fusió amb Bankia, acordada pel nou Consell després de la revisió i aprovació del pressupost del 2021.

Altra informació rellevant 01-04-2021  – Disponible en castellà
Informació privilegiada 29-01-2021  – Disponible en castellà
Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Preguntes freqüents

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sense perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).

Servei d’atenció a l’accionista

Des del Servei d’atenció a l’accionista de CaixaBank t’oferim la possibilitat de contactar amb nosaltres a través de diferents canals:

  • Oficina de l’accionista

  • Formulari suggeriments

  • Correu electrònic

  • Contacte telefònic

Més informació