Responsabilitat corporativa

Model de Banca Socialment Responsable

Documents


 

Més informació sobre el contingut dels informes


La selecció dels continguts de l’Informe Corporatiu és el resultat d’un acurat procés d’identificació dels temes més rellevants per als diferents grups d’interès i la posterior selecció de les matèries més significatives per a l’estratègia de CaixaBank.


L’objectiu és donar respostes a les inquietuds de l’entorn sobre aquells temes en matèria econòmica, social, mediambiental i de bon govern corporatiu en què l’entitat hi pot influir o que pot controlar de manera significativa i que afecten a la seva actuació present i futura.


Aquest procés de selecció es fonamenta tant en el diàleg amb els grups d’interès (clients, accionistes, empleats, proveïdors i societat en general), segons un procés basat en la norma AA1000, com en la compilació d’informació externa i en els objectius estratègics de l’entitat.
 

Més informació sobre la norma AA1000


La AA1000 és un estàndard creat l’any 1999 per l’Institut of Social Ethical Accountability. El seu objectiu és garantir la qualitat i la transparència dels informes, de les avaluacions i de la divulgació que fan les empreses i les organitzacions sobre els aspectes socials i ètics de la seva gestió.
 

Accés a la pàgina d’Accountability

L’estàndard inclou un conjunt de pautes sobre com efectuar la rendició transparent de comptes. Entre elles, destaca la que indica el procés a seguir per l’empresa per tal d’identificar quins són els indicadors de la seva actuació que són clau per als seus grups d’interès.


CaixaBank, seguint la AA1000, realitza enquestes entre els seus grups d’interès, tant telefòniques com via correu electrònic, per tal de conèixer la seva opinió sobre l' Informe i els temes a incloure en el següent informe.