Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió de Riscos

La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per consellers no executius i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells consellers independents.

Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.

Entre les seves funcions hi ha:

  • Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'Entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar per tal que les actuacions del Grup siguin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
  • Proposar al Consell la política de riscos del Grup.
  • Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.
  • Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.
  • Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup, així com els sistemes d'informació i indicadors.
  • Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional, que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta; detectar qualsevol risc d'incompliment, i dur a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.
  • Informar sobre els nous productes i serveis o sobre canvis significatius en els existents.

Per a més informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.

Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Eduardo Javier Sanchiz Irazu President Independent 1 de febrer de 2018(1)
Fundación CajaCanarias, representada por Natalia Aznárez Gómez Vocal Dominical 1 de febrer de 2018(2)
María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent 22 de maig de 2020
Tomás Muniesa Arantegui
Vocal Dominical 22 de maig de 2020
Koro Usarraga Unsain Vocal Independent 1 de febrer de 2018
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017

(1) Reelegit el 6 d’abril de 2018. Nomenat President el 5 d'abril de 2019

(2) El 3 d'agost de 2020, la Fundación Caja Canarias ha posat a disposició del Consell d'Administració de CaixaBank seu càrrec de consellera dominical amb ocasió de la finalització de l'Pacte d'Accionistes. La Fundación CajaCanarias renunciarà al càrrec un cop es rebi la resolució de les autoritats bancàries en què es verifiquen la idoneïtat de la senyora Carme Moragues Josa, a qui el Consell ha acordat nomenar per cooptació consellera independent de CaixaBank.

Responsable Gestió del Risc

Nom Càrrec Data del primer nomenament
Jordi Mondéjar López Director General de Riscos 22 de novembre de 2016 (1)

(1) Membre del Comitè de Direcció des del 10 de juliol de 2014.