Benestar i salut laboral

Seguretat, salut i benestar corporatiu

Les persones són el centre de l’organització i el seu benestar laboral és la nostra prioritat. Per aquest motiu, ens centrem en desenvolupar una cultura preventiva i entorns de treball segurs.

Treballem en espais saludables i sostenibles, en què la salut dels equips és un pilar fonamental.

Per a CaixaBank, és primordial la promoció de la seguretat i la salut laboral, com un dels principis bàsics >i objectius fonamentals per a la millora contínua de les condicions i entorns laborals.

Com abordem el benestar laboral de la plantilla a CaixaBank

  • Fomentem una cultura preventiva en tots els nivells de l’organització.
  • Garantim el compliment de la legislació aplicable, com també els compromisos voluntaris que se subscriguin.
  • Analitzem els aspectes de prevenció en origen.
  • Implementem mesures de millora contínua.
  • Desenvolupem accions formatives, informatives i de sensibilització a tota la plantilla de manera constant perquè estigui capacitada per desenvolupar la feina de manera segura.
  • Mantenim un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral segons la norma ISO 45001 i un Sistema de Gestió d’Organització Saludable segons el model SIGOS d’AENOR, les exigències del qual són superiors a la normativa legal, i ens adeqüem a futurs estàndards internacionals.

Tenim comitès que garanteixen la seguretat, la salut i el benestar de les persones, a més d’un grup de tècnics especialitzats en prevenció, seguretat i salut:

  • Comitè de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, que defineix les polítiques en matèria de prevenció per millorar el control, la gestió i el seguiment de les necessitats en matèria de seguretat i salut i l’execució d’accions formatives.
  • Comitè Únic de Seguretat i Salut Laboral, que assumeix la consulta, participació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Departament de Prevenció, Seguretat i Salut, format per tècnics superiors especialitzats en totes les branques de la prevenció que vetllen pel compliment —a tota l’organització i les empreses del Grup— de la seguretat i salut de les persones.
  • Grup Expert d’Organització Saludable, constituït per representants de diverses àrees transversals de l’entitat que tenen per objectiu aconseguir el màxim benestar possible de les persones que formen part de l’organització o hi tenen una vinculació (plantilla, clients, proveïdors, societat en general…) oferintlos diverses opcions per tenir una qualitat de vida millor.


La nostra gestió com a organització saludable: programa Som Saludables

Per a CaixaBank ser una organització saludable va molt més enllà del simple compliment de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut laboral; els nostres objectius són més ambiciosos i transcendents: vol dir tenir en compte tots els factors i variables que afecten el benestar de les persones, la seva motivació, satisfacció personal, estil de vida i compromís amb l’organització. És, a més, una contribució important als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: ODS 3, Salut i benestar.

El Pla de Benestar i Salut de CaixaBank Som Saludables es basa en una concepció del benestar amb una visió holística, de 360°, que inclou totes les esferes del benestar: emocional, social, laboral, físic, la salut financera i el benestar amb l’entorn i el medi ambient.

Som Saludables està perfectament alineat amb el propòsit corporatiu de CaixaBank, que té com a raó de ser “estar a prop de les persones per a tot allò que importa”. Aquesta proximitat posa al centre les persones i engloba tots els grups d’interès de CaixaBank (tant externs com interns). Les persones van en primer lloc, per a l’entitat, i el fet de vetllar pel seu benestar i tranquil·litat és un dels aspectes amb més impacte.

Activitats formatives i informatives per a tota la plantilla

Equip de treball transversal

Amb referents de seguretat, salut i benestar corporatiu a cada direcció territorial.

Revisió dels plans d'emergències

Desenvolupament de mesures d’actuació d’emergències, formació dels equips i sensibilització de les persones en l’execució de simulacres.

Seguretat en prevenció d'atracaments

Protocol i formació en la prevenció d’atracaments i adequació de les instal·lacions de seguretat.

Millora i control de les condicions dels centres de treball

Nous entorns de treball àgils i col·laboratius

Vigilància de la salut, amb protocols per a col·lectius específics

Entorn psicosocial

Millora de les condicions de l’entorn de treball relacionades amb l’organització, el contingut i l’execució de les tasques i l’ambient laboral en què es desenvolupen.

Certificació del Sistema de Gestió d’Organització Saludable 

Certificació en ISO 45001 del Sistema de Gestió de Prevenció de
Seguretat i Salut Laboral