Benestar i salut laboral

Seguretat, salut i benestar corporatiu

Les persones són el centre de l’organització i la seva seguretat és la nostra prioritat. Per aquest motiu, ens centrem en desenvolupar una cultura preventiva i entorns de treball segurs.

Treballem en espais saludables i sostenibles, en què la salut dels equips és un pilar fonamental.

Més que parlar de prevenció de riscos laborals, ens centrem en abordar la seguretat, salut i benestar corporatius:

 • Fomentem una cultura preventiva en tots els nivells de l’organització.
 • Garantim el compliment de la legislació aplicable, com també els compromisos voluntaris que se subscriguin.
 • Analitzem els aspectes de prevenció en origen.
 • Implementem mesures de millora contínua.
 • Formem i sensibilitzem les persones.
 • Mantenim un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals segons la norma OHSAS 18001, que té una exigència superior a la norma legal, i ens adeqüem a futurs estàndards internacionals.

Tenim comitès que garanteixen la seguretat i la salut de les persones:

 • Comitè de Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, que defineix les polítiques en matèria de prevenció per millorar el control, la gestió i el seguiment de les necessitats en matèria de seguretat i salut i l’execució d’accions formatives.
 • Comitè Únic de Seguretat i Salut Laboral, que analitza els objectius i activitats de prevenció i en fa un seguiment.


Àmbits d’actuació

D’acord amb aquests compromisos en matèria de seguretat, salut i benestar corporatiu de les persones, actuem sobre diferents àmbits:

Activitats formatives i informatives per a tota la plantilla

Equip de treball transversal

Amb referents de seguretat, salut i benestar corporatiu a cada direcció territorial.

Projecte "Som saludables"

Amb l’objectiu de fomentar entorns i activitats saludables per reforçar el benestar de les persones.

Revisió dels plans d'emergències

Desenvolupament de mesures d’actuació d’emergències, formació dels equips i sensibilització de les persones en l’execució de simulacres.

Seguretat en prevenció d'atracaments

Protocol i formació en la prevenció d’atracaments i adequació de les instal·lacions de seguretat.

Millora i control de les condicions dels centres de treball

Nous entorns de treball àgils i col·laboratius

Vigilància de la salut, amb protocols per a col·lectius específics

Entorn psicosocial

Millora de les condicions de l’entorn de treball relacionades amb l’organització, el contingut i l’execució de les tasques i l’ambient laboral en què es desenvolupen.
Pla d’Acció en matèria de Salut i Seguretat

 • Realització d’avaluacions de riscos i perills en matèria de salut i seguretat ocupacional per identificar el que podria ocasionar danys al lloc de treball.
 • Priorització e integració de plans d‘acció amb objectius quantificats per abordar els riscos identificats.
 • Integració d’accions per preparar-se i respondre a situacions d’emergència.
 • Avaluació dels avenços en la reducció i prevenció dels problemes o riscos per a la salut respecte als objectius prèviament establerts.
 • Inspeccions internes.
 • Verificació externa independent de la salut, la seguretat i el benestar (ISO 45001 i auditories reglamentàries).
 • Procediments per investigar les lesions, malalties e incidents relacionats amb el treball.
 • Formació en matèria de salut i seguretat ocupacional impartida als empleats i/o a altres parts interessades per augmentar la conscienciació i reduir els incidents de salut i seguretat operacional.
 • Criteris de salut i seguretat en el treball introduïts en els requeriments contractuals i de contractació.