Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió de Nomenaments

La Comissió de Nomenaments estarà formada per consellers que no desenvolupin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent consellers independents la majoria dels seus membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control, i el President de la Comissió serà nomenat d'entre els consellers independents que formin part de la Comissió.

Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

Entre les seves funcions hi ha:

  • Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
  • Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents per a la designació per cooptació o perquè siguin sotmeses a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests Consellers per la Junta General d'Accionistes.
  • Informar del nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.
  • Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
  • Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest, i també examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
  • Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu, vetllant en qualsevol cas pel compliment de la política de diversitat aplicada en relació amb el Consell d'Administració, de la qual cosa es retrà compte en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
  • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, en relació amb l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció, així com les seves taules de reemplaçament per a la previsió adequada de les transicions.
  • Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.
  • Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.

Per a més informació sobre la Comissió de Nomenaments i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.

Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
John S. Reed President Independent 1 de febrer de 2018 (1)
María Teresa Bassons Boncompte Vocal Dominical 12 de desembre de 2013
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017
(1) Nomenat President a 1 de febrer de 2018