Nota de premsa

CaixaBank obté un benefici de 1.266 milions i assoleix els 6.201 milions d’ingressos "core"

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

• El resultat del Grup durant els nou primers mesos augmenta un 10,4%, fins als 1.951 milions d’euros, sense el cost de l’acord laboral que es va tancar durant el trimestre anterior. El ROTE puja fins al 10,1% el 30 de setembre sense aquest efecte.

• Els ingressos "core", que representen el 94% del total, aconsegueixen durant el trimestre el nivell més alt en la història de CaixaBank per la bona evolució de l’activitat comercial. Arriben als 6.201 milions durant l’any i creixen un 2,9% respecte del trimestre anterior. A més, les despeses recurrents baixen un 1,3% durant el trimestre després de les sortides indemnitzades d’adhesió voluntària.

• El volum de negoci augmenta un 4,4% durant l’any fins als 609.012 milions d’euros, gràcies a l’èxit comercial i a la millora de la vinculació: els recursos creixen fins als 381.136 milions d’euros (+6,3% el 2019), fet que suposa un increment de 22.654 milions. I el crèdit brut a clients se situa en 227.876 milions d’euros (+1,4% durant l’any), la cartera sana dels quals augmenta un 2,1%.

• Avenç significatiu de les iniciatives comercials i de transformació plantejades al Pla Estratègic 2019-2021. S’accelera la transformació de la xarxa urbana (416 oficines Store obertes de les 600 previstes el juny del 2020). Millora en quotes de mercat dels productes principals, com ara nòmines (27,4%) i estalvi a llarg termini (22%).

• Referents en banca socialment responsable: CaixaBank s’ha convertit en el primer banc espanyol que emet un bo social (1.000 milions d’euros) com a suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i ha obtingut la màxima qualificació en inversió sosteni-ble atorgada per les Nacions Unides.

 

  • Excel·lents nivells de solvència per sobre dels requeriments regulatoris. La ràtio Common Equity Tier 1 puja fins a l’11,7%, el que suposa un augment de 15 punts bàsics sobre la ratio de desembre de 2018. La generació orgánica de capital aporta 18 punts bàsics i la resta de l’efecte (-3 punts bàsics) són impactes extraordinaris del primer trimestre que s’han compensat amb la evolució positiva dels mercats.

  • Es continua reduint la ràtio de morositat fins al 4,1% (- 61 punts bàsics el 2019). En aquest sentit, els saldos dubtosos baixen 1.242 milions d’euros el 2019 (-449 milions d’euros durant el trimestre) i se situen en 9.953 milions d’euros.

  • El cost del risc continua en nivells baixos i es manté la tendència favorable, 0,14% els últims dotze mesos.


El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir durant els nou primers mesos del 2019 un benefici atribuït de 1.266 milions d’euros, un 28,4% menys que durant el mateix període de l’any anterior. En la seva evolució incideix l’acord laboral assolit durant el segon trimestre, que va suposar una despesa de 978 milions d’euros (685 milions d’euros nets) i que permet un estalvi de 200 milions l’any (32 milions ja durant el tercer trimestre). Si s’exclou aquest efecte, el resultat s’incrementa un 10,4%, fins als 1.951 milions. Sense aquestes despeses extraordinàries, el ROTE puja fins al 10,1% el 30 de setembre.

Destaquen els ingressos core, que representen el 94% del total, i aconsegueixen durant el trimestre el nivell més alt en la història de CaixaBank per la bona evolució de l’activitat comercial. Arriben als 6.201 milions durant l’any i creixen un 2,9% respecte del trimestre anterior. A més, les despeses recurrents baixen un 1,3% durant el trimestre després de les sortides indemnitzades d’adhesió voluntària.

El marge d’interessos acumulat el setembre puja a 3.720 milions d’euros (+1,3% respecte del mateix període del 2018), amb l’impacte principal de l’increment del volum del crèdit i uns costos menors de finançament retail i institucional.

En l’evolució del marge brut (-4,2%), hi influeix la reducció dels resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació (-52,6%), com a conseqüència de la no atribució dels resultats de Repsol i el BFA. Sense considerar aquesta aportació en ambdós exercicis, el marge brut creix un 1,2%.

Els ingressos per comissions se situen en 1.904 milions d’euros, (-1,7% respecte del mateix període del 2018). Aquests ingressos mantenen un bon comportament respecte del segon trimestre (+3,2%) i del mateix trimestre de l’exercici anterior (+1,7%). Dins d’aquesta partida, les comissions bancàries, els valors i altres pugen a 1.099 milions d’euros (-1,1%) en variació interanual.

En el negoci bancari i d’assegurances, el resultat dels primers nou mesos del 2019 se situa en 787 milions d’euros. D’altra banda, el negoci de participacions en conjunt contribueix al Grup amb un resultat de 307 milions d’euros.

Evolució positiva en recursos i en la cartera sana de crèdit

Continua el creixement del volum de negoci durant l’any (+4,4%) fins als 609.012 milions, el que demostra l’èxit de l’entitat gràcies a l’impuls comercial i a la millora de la vinculació dels clients.

Els recursos de clients pugen a 381.136 milions d’euros (+6,3%) durant l’any, impulsats, entre d’altres, per la fortalesa del Grup i la recuperació dels mercats. En l’evolució trimestral (+0,1%), hi incideix l’habitual estacionalitat positiva del trimestre anterior en els comptes a la vista, principalment, per les pagues dobles. Destaca la bona evolució dels Unit Linked, que creixen un 22,7% durant l’any i un 5,2% durant el trimestre.

Els actius sota gestió augmenten fins als 99.677 milions d’euros. En l’evolució anual (+6,1%), hi incideix, essencialment, la recuperació dels mercats durant els darrers mesos. D’una banda, el patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 67.133 milions d’euros (+4,0% durant l’any i +0,9% durant el trimestre), i els plans de pensions assoleixen els 32.544 milions d’euros (+10,7% durant l’any i + 2,7% durant el trimestre). CaixaBank manté el lideratge en aquests negocis amb una quota en fons d’inversió del 16,9% i en plans de pensions del 25,1%.

D’altra banda, el crèdit brut a clients se situa en 227.876 milions d’euros (+1,4%), la cartera sana dels quals creix un 2,1% el 2019. L’evolució de la cartera sana durant el trimestre (- 1,1%) està marcada per l’habitual estacionalitat negativa, per la liquidació de la bestreta a pensionistes i per operacions singulars amb el sector públic. Per segments, el crèdit a particulars —altres finalitats— augmenta un 1% durant 2019, impulsat pel crèdit al consum (+11,6%). El crèdit per a l’adquisició d’habitatge (-2,4% durant l’any i -1,1% durant el trimestre) continua marcat pel despalanquejament de les famílies.

Fort impuls a les iniciatives comercials i de transformació del Pla Estratègic

En línia amb el Pla Estratègic 2019-2021, al tancament del tercer trimestre es reflecteix un avenç significatiu de les iniciatives comercials i de transformació previstes, com el finançament al consum i el crèdit a empreses. La nova producció del crèdit al consum arriba als 8.891 milions d’euros, un 4% més respecte del setembre del 2018. A més, s’avança en les quotes de mercat en els productes principals, com ara nòmines domiciliades, 27,4%, 59 punts bàsics durant l’any, i estalvi a llarg termini, 22%, +33 punts bàsics interanuals. L’entitat té actualment més de 8 milions de clients vinculats a Espanya.

En aquesta línia positiva en l’àmbit de negoci, s’han comercialitzat 243.830 pòlisses noves d’assegurança (MyBox) des que es va llançar el març passat. És un producte atractiu per al client amb més cobertures, disposa d’una tarifa plana mensual i fixa durant tres anys i fomenta la relació de valor a llarg termini.

Les capacitats digitals de CaixaBank es reflecteixen en el 60,5% de clients digitals i també s’assoleix la xifra d’1,5 milions de clients d’imaginBank —el banc online dels mil·lennistes— el 30 de setembre.

L’entitat ha accelerat la transformació de la xarxa per adaptar-se a les necessitats dels clients. Es consolida la proposta de xarxa urbana amb el repte de tenir més de 600 oficines Store el juny del 2020 (actualment, 416), i el compromís de mantenir la xarxa d’oficines rurals (més de 1.000 oficines). CaixaBank continua compromesa amb el territori, ja que està present a més de 2.000 municipis.

Una gestió del risc adequada a l’entorn

La ràtio de morositat es redueix fins al 4,1% (-61 punts bàsics el 2019). Els saldos dubtosos baixen 1.242 milions d’euros el 2019 (-449 milions d’euros durant el trimestre) i se situen en 9.953 milions d’euros.

El cost del risc continua en nivells baixos i es manté la tendència favorable, 0,14% durant els últims dotze mesos.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya arriba als 914 milions d’euros (+174 milions d’euros durant l’any i +51 milions d’euros durant el trimestre) i la cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.235 milions d’euros nets de provisions (-244 milions d’euros durant l’any i -94 milions d’euros durant el trimestre). El total de vendes d’immobles el 2019 arriba als 354 milions d’euros.

Posició de referència en liquiditat, solvència i passius MREL

La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) puja fins a l’11,7%, el que suposa un augment de 15 punts bàsics sobre la ratio de desembre de 2018. La generació orgánica de capital aporta 18 punts bàsics i la resta de l’efecte (-3 punts bàsics) són impactes extraordinaris del primer trimestre que s’han compensat amb l’evolució positiva dels mercats.

Els actius líquids totals se situen en 89.442 milions d’euros el 30 de setembre de 2019, amb un creixement de 9.912 milions d’euros durant l’any a causa de l’evolució positiva del gap comercial i d’un volum d’emissions noves superior als venciments.

La Liquidity Coverage Ratio mitjana del Grup (LCR), el 30 de setembre de 2019, és del 190%, molt per sobre del mínim puntual del 100% requerit a partir de l’1 de gener de 2018.

Pel que fa al requeriment de MREL (22,5% dels APR consolidats a partir de l’1 de gener de 2021), fins al 30 de setembre, CaixaBank té una ràtio sobre APR del 21,4% considerant la totalitat dels passius que actualment pot triar la Junta Única de Resolució. Aquest trimestre s’ha emès un bo social de 1.000 milions d’euros en format de deute sènior no preferent.

Compromís amb la banca socialment responsable

CaixaBank s’ha convertit en el primer banc espanyol de l’IBEX 35 que emet un bo social (1.000 milions d’euros) com a suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Amb aquesta primera emissió es financen préstecs per lluitar contra la pobresa, pel treball digne i per crear llocs de treball a les zones més desafavorides d’Espanya.

A més, aquest trimestre CaixaBank ha obtingut la màxima qualificació en inversió sostenible atorgada per les Nacions Unides. Tant VidaCaixa com CaixaBank Asset Management han aconseguit una A+ per la seva gestió destacada en estratègia i bon govern. La institució va valorar el grau d’implementació dels Principis d’Inversió Responsable (PRI, per les sigles en anglès) tant de l’asseguradora i gestora de fons de pensions com de la gestora d’actius.

L’entitat també ha ratificat durant el setembre els Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides. Aquests Principis tenen com a objectiu enfocar l’actuació del sector financer cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i els Acords de París contra el canvi climàtic.

En el Pla Estratègic 2019-2021, l’entitat continua compromesa amb les persones i el desenvolupament sostenible. CaixaBank ha concedit 936.000 microcrèdits, des que es va crear MicroBank, més del 80% dels quals els han formalitzat famílies.