Nota de premsa

CaixaBank presenta el seu primer informe climàtic com a entitat bancària de referència a Europa

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Edifici corporatiu de CaixaBank a Barcelona.

• L'entitat, neutra en la seva petjada de carboni operativa des del 2018, treballa perquè la seva cartera de finançament sigui neutra en emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle el 2050.

• Té com a objectiu reduir un 30% la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la seva cartera creditícia en el sector elèctric i un 23% en petroli i gas abans del 2030. Compta amb una de les xifres globals d'emissions finançades més baixa del sector amb 26,9 MT CO2e en petroli i gas i 136 kg CO2e / MWh en elèctric.

• CaixaBank ha avaluat la materialitat dels riscos ASG i, com a resultat, s'han prioritzat la gestió i anàlisi dels riscos climàtics en diferents escenaris.

• Després de la presentació del Pla Estratègic 2022-2024, CaixaBank té el compromís de mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles i ajudar aquells sectors que necessiten adaptar els seus models de negoci al repte climàtic.

 

CaixaBank ha presentat avui el seu primer informe climàtic que conté l'estratègia mediambiental de l'entitat i els primers objectius de descarbonització sectorial de la seva cartera creditícia. Com a entitat financera líder a Espanya, CaixaBank compta amb un rol clau com a impulsor de la transició sostenible de l'economia i per a això ha aglutinat tota la documentació que els grups d'interès demanen en un informe detallat que analitza els compromisos climàtics i mediambientals, l'estratègia, la governança, la gestió de riscos, les mètriques i els objectius a mig i llarg termini. Per elaborar-ho, s'han seguit les recomanacions de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), que és una de les principals iniciatives internacionals de report climàtic.

La intenció d'aquest informe voluntari és visibilitzar en un document únic com el banc ha adaptat el seu model de gestió i de negoci per afrontar un dels desafiaments més grans als quals s'enfronta com a societat, que és el canvi climàtic.

Des de la transparència i la rigorositat, es mostren els detalls que caracteritzen l'entitat com un banc sostenible, pel que fa a estructures de govern i de gestió, activitat diària i aliances que permeten identificar millors pràctiques, com potenciar els compromisos ASG i avançar juntament amb el sector públic i privat.

Estratègia i compromisos climàtics i mediambientals

CaixaBank va presentar recentment el seu Pla Estratègic per als pròxims tres anys, on la sostenibilitat és un dels seus eixos principals per convertir l'entitat en un referent en aquesta matèria. Per aquest motiu, es va crear el Pla de Banca Sostenible 2022-2024 que, en paral·lel, focalitza a l'entitat en tres ambicions: liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, i promoure una cultura responsable sent referents en governança, per contribuir a resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i l'impuls de l'economia real.

En matèria mediambiental, CaixaBank té com a missió contribuir a la transició sostenible de l'economia. L'entitat, neutra en la seva petjada de carboni operativa des del 2018, treballa perquè la seva cartera de finançament sigui neutra en emissions netes de gasos d'efecte d'hivernacle el 2050.

Per això, s'ha fixat com a repte reduir un 30% la intensitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la seva cartera creditícia en el sector elèctric i un 23% en petroli i gas abans del 2030, sent l'entitat amb una de les xifres globals d'emissions finançades més baixa del sector amb 26,9 MT CO2e en petroli i gas i 136 kg CO2e / MWh en elèctric. Tot això sense oblidar el repte final, que és el de descarbonitzar tota la cartera el 2050 en línia amb la Net Zero Banking Alliance (NZBA), de la qual CaixaBank és membre fundador. El càlcul d'emissions finançades s'ha realitzat prenent com a referència les directrius definides per l’Aliança per a la Comptabilitat del Carboni en la Indústria Financera (PCAF) a la qual es va adherir CaixaBank el 2021. Aquest càlcul està verificat per un extern independent.

A banda, d'acord amb el compromís en el marc de la NZBA, durant el 2023 i el 2024 CaixaBank té previst establir objectius addicionals d'alineament amb la neutralitat per a altres sectors intensius en emissions de gasos d’efecte hivernacle, tant en la seva cartera de finançament creditici com d'inversió. Els sectors intensius prioritzats per NZBA són, a més del petroli i gas i sector elèctric, el carbó, el transport, ferro i acer, alumini, agricultura, immobiliari, comercial i residencial i ciment.

Finançament per a la transició

Per ajudar a que els clients puguin realitzar la transició cap a una economia més sostenible, des de CaixaBank es dona suport i s'assessora en matèria mediambiental i climàtica, i s'ofereixen solucions perquè transcendeixin i arribin a la societat.

Per afrontar aquest repte, CaixaBank té el compromís estratègic de mobilitzar 64.000 milions d'euros de finances sostenibles en el període 2022-2024. D'aquesta manera, CaixaBank ajuda a dirigir i situar el capital en aquells sectors i activitats que necessiten adaptar els seus models de negoci al repte climàtic i a impulsar el creixement d'aquells que ja no són emissors.

Política i gestió de riscos de sostenibilitat

Actualment, l'entitat té establertes exclusions de finançament i regula les accions comercials en aquelles activitats que puguin tenir un potencial impacte significatiu en el clima, així com en el medi ambient i en els drets humans, i que afecten determinats àmbits dels sectors de defensa, energia, mineria, infraestructures, agricultura, pesca, ramaderia i silvicultura.

Per al sector energètic, en línies generals, existeixen restriccions per a empreses amb ingressos superiors al 25% procedents de generació elèctrica a partir del carbó, amb ingressos superiors al 50% per exploració, extracció, transport, refinament, coqueries i generació elèctrica a partir del petroli, i amb ingressos superiors al 50% per exploració, extracció / producció, liqüefacció, transport, regasificació, emmagatzematge i generació elèctrica amb gas natural.

CaixaBank també aplica els Principis de l’Equador a determinades operacions amb potencials riscos mediambientals i socials, incloent-hi els relacionats amb els drets humans, el canvi climàtic i la biodiversitat.

L'avaluació que s'ha realitzat de la materialitat dels riscos ASG és la base per a un desplegament proporcionat dels processos de gestió d'aquests riscos. Després d'aquesta avaluació a CaixaBank, en el desplegament per fases de la gestió dels riscos ASG s'ha prioritzat els riscos climàtics.

Inicialment, l'anàlisi de materialitat s'ha centrat en l'avaluació qualitativa dels principals impactes que els factors ASG poden tenir en els riscos tradicionals (crèdit, liquiditat, mercat, operacional, reputacional i de negoci/estratègic) per a les diferents carteres. Sota l'escenari de transició ordenada, els principals impactes de risc climàtic es concentren a llarg termini en les carteres de crèdit de persones jurídiques.

Governança de la sostenibilitat i mètriques

L'aposta de CaixaBank per la sostenibilitat s'ha estès a tots els estaments de l'entitat. De fet, s'ha estructurat un sistema de governança de la sostenibilitat a través dels òrgans de govern i direcció. Aquests desenvolupen les accions incorporades en el Pla de Banca Sostenible, aprovat pel Consell d'Administració.

I per executar tot el pla d'acció, la direcció de sostenibilitat, integrada en el Comitè de Direcció, té com a missió la definició, actualització i seguiment de l'estratègia del Grup. Dins d'aquesta direcció se situa l'àrea de Risc Climàtic, el marc de control intern del qual està basat en el model de ‘Tres Línies de Defensa’.

Tota aquesta gestió té com a resultat que la sostenibilitat arribi al dia a dia de l'activitat del banc. L'entitat financera ha concedit 53 préstecs referenciats a variables de sostenibilitat per 7.077 milions d'euros en el primer semestre del 2022; 35 préstecs verds per un import de 3.225 milions d'euros; ha finançat 15 projectes d'energies renovables per un valor de 370 milions d'euros; s'ha dut a terme el finançament de promocions energèticament eficients per un import de 729 milions, 45,9 milions d'euros en plaques solars i 2,6 milions en vehicles sostenibles en el mateix període de temps, entre d’altres iniciatives creditícies de caràcter sostenible.

Referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat, que fa que assumeixi la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones.

A més del canvi climàtic i de l'impuls a la transició sostenible de les empreses i la societat, les altres ambicions ASG definides pel banc són liderar l'impacte social positiu i afavorir la inclusió financera, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança.

Per a això, en els objectius de mobilització en finances sostenibles, a més de facilitar capital per finançar iniciatives de transició energètica, també s'hi inclouen finalitats amb impacte social, com microcrèdits per a estudiants, autònoms, microempreses o famílies i noves empreses que creïn ocupació. El banc també té el compromís d'aconseguir 413.300 beneficiaris de MicroBank, el banc social de CaixaBank, i ser valorat amb les màximes qualificacions pels analistes ASG referents.

Des de la publicació del marc de finançament lligat als Objectius de Desenvolupament Sostenible l'agost del 2019, CaixaBank s'ha convertit en un dels emissors líders ASG a Europa, amb 10 emissions: 6 bons verds i 4 bons socials amb un total de 9.600 milions d'euros equivalents col·locats al mercat.