Public Policy

Protegim els interessos dels nostres clients, accionistes i empleats per contribuir a l'estabilitat financera, el creixement econòmic sostenible i la creació de llocs de treball.

Volem contribuir al manteniment de l'estabilitat financera i al bon funcionament del sector bancari europeu. Per fer-ho, participem en els processos regulatoris i legislatius del sector financer i bancari en l'àmbit nacional, europeu i global per promoure un marc regulatori sòlid, consistent i coherent.

Treballem perquè el marc regulatori consideri les finances sostenibles online amb els objectius de l'Agenda 2030 i els Acords de París sobre el canvi climàtic. Volem assegurar una transició justa cap a una economia sostenible, raó per la qual també ens impliquem en iniciatives relatives a la promoció de la transformació digital, la millora de la transparència i la protecció dels consumidors.

En cap cas contractem serveis directes de lobby o de representació d'interessos per posicionar-nos davant les autoritats. Generalment compartim opinions a través de diverses associacions de la indústria per intentar consensuar una posició comuna i, de vegades, també transmetem directament missatges propis.

Estabilitat financera

Volem contribuir al manteniment de l'estabilitat financera i al bon funcionament del sector bancari europeu.

Processos legislatius

Donem suport a la creació d'un marc regulatori sòlid, consistent i coherent.


Participem en diverses associacions, grups de treball i fòrums en àmbits com ara banca i finances, sostenibilitat, investigació i seguretat, i innovació i digitalització, entre d'altres. Ens regim per la integritat, l'honradesa i la transparència i estem inscrits en el Registre de Transparència de la Comissió Europea.

Dades històriques d'aportacions a agrupacions sectorials

Imports en milers d'euros

2020

2019

2018

2017

2.723

2.768

2.773

2.883


A partir de l'any 2021, després de l'aplicació d'una nova metodologia de càlcul, CaixaBank ofereix un desglossament més detallat, separant en quatre categories diferents les diferents contribucions realitzades. Aquesta nova metodologia té en compte un perímetre d'associacions, entitats, grups de treball i fòrums superior al que s'utilitzava anteriorment.Aportació anual estesa: associacions, grups i organitzacions

Imports expressats en milers d'euros

Categories

2021

2022

Associacions sectorials de representació d’ interessos o similars (1)

2.574 €

2.597 €

Campanyes polítiques/organitzacions/candidats locals, regionals o nacionals

0

0

Associacions comercials o grups lliures d'impostos (per exemple, laboratoris d'idees) (2)

2.857 €

4.233 €

Altres (per exemple, despesa relacionada amb mesures electorals o referèndums)

0

0

(1) Les aportacions a associacions sectorials més grans el 2021 es van destinar a CECA (1.893.896 €), IIF (165.000 €) i l'Associació Hipotecària Espanyola (137.875 €). Les aportacions a associacions sectorials més grans el 2022 es van destinar a CECA (1.887.960 €), IIF (163.412 €) i Associació Hipotecària Espanyola (133.614 €).
(2) Les aportacions a associacions comercials més grans el 2021 es van destinar a Cambres de Comerç (512.780 €), destacant la Cambra de Comerç d’Espanya (225.000 €). Les aportacions a associacions comercials més grans el 2022 es van destinar a Pla Família Aportació Adecco (1.200.000 €), Fundació Mobile World Capital (450.000 €) i la Cambra de Comerç d’Espanya (225.000 €).

Actuem de manera transparent

Govern corporatiu

El Comitè de Regulació és responsable del seguiment de l'entorn regulatori i de la fixació de posicions pel que fa als desenvolupaments de rellevància per a l'entitat i el sistema financer. A partir de l'anàlisi interna, identifica possibles propostes legislatives, assegurant que estiguin alineades amb la visió de l'entitat.

Personas reunidas en una oficina haciendo una reunión con presentación

Codi Ètic i Normes de Conducta

Actuem de manera responsable i transparent, respectant els valors, els principis i les normes del Codi Ètic, tant en les relacions professionals internes com en les externes amb els accionistes, els clients, els proveïdors i la societat. Partint del Codi Ètic, hem desenvolupat tot un seguit de Normes de Conducta d'aplicació a les societats que formen part del Grup CaixaBank.

Un hombre y dos mujeres reunidos en una oficina