Responsabilitat corporativa

Medi Ambient

Gestió mediambiental i energètica

Minimitzar impacte ambiental


Sistema de gestió ambiental i energètica

CaixaBank disposa d'un sistema de gestió ambiental i energètica que permet gestionar i reduir els impactes en l'entorn generats per l'activitat de l'entitat, amb un objectiu de millora contínua.

Sistema de gestió ambiental i energètica


Governança del sistema

El model de gestió es basa en els Principis de gestió ambiental i energètica: CaixaBank desenvolupa la seva activitat tenint en compte la protecció de l'entorn, i mira d'aconseguir la màxima eficiència en l'ús dels recursos naturals que necessita.

Accés als Principis de gestió ambiental i energètica de CaixaBank

La gestió ambiental i energètica és transversal, amb equips especialitzats per a la gestió diària i grups de treball per a projectes específics i que són supervisats per dos comitès de primer nivell:

 • El Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació
 • El Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021

CaixaBank monitora de manera regular una sèrie d'indicadors d'actuació ambiental que mesuren l'eficiència del banc en relació amb els consums i impactes principals. Així mateix, disposa d'un Pla de Gestió Mediambiental que, en el marc d'un procés de millora contínua, inclou objectius de reducció d'impactes basats en la innovació i l'eficiència, línies de treball prioritàries i iniciatives de difusió i promoció de bones pràctiques.

Focus del pla de gestió ambiental

Consulta el nostre Pla de Gestió Ambiental 2019-2021

Informem sobre el nostre progrés pel que fa als objectius marcats en els informes anuals i en la Declaració ambiental.


Iniciatives ambientals principals

 • Electricitat 

 • El 99,5% de l'energia que consumeix CaixaBank prové de fonts d'origen renovable (segons certificat de Garanties d'Origen).
 • El projecte de domòtica permet monitorar el consum d'energia als edificis corporatius i la xarxa d'oficines, avaluar l'estalvi energètic de les mesures implantades i definir noves iniciatives d'eficiència.
 • S'han implantat diverses iniciatives de reducció de consums en la xarxa d'oficines en funció del potencial d'estalvi: substitució de la il·luminació fluorescent per il·luminació LED, substitució d'equips de climatització per equips més eficients, sensors de presència i apagada de llums, interruptors únics d'apagada associats a la connexió d'alarmes, interlínies d'hibernació per a perifèrics, substitució d'equips informàtics, etc.
 • Els dos Centres de Processament de Dades (CPD) compten amb la certificació LEED, amb categoria Silver i Gold respectivament.
 • El 2019, el consum d'energia elèctrica es va reduir en un 4,7% respecte del 2018.
*El consum per empleat d'exercicis anteriors s'ha recalculat considerant la plantilla mitjana de cada any (en comptes d'en el moment de tancament de l'exercici).

 • Paper 

 • La implantació del projecte de digitalització permet la signatura digital per al 100% dels processos.
 • Altres iniciatives d'estalvi de paper en la xarxa d'oficines: els caixers permeten ingressos sense sobre i ofereixen l'opció de veure la informació a la pantalla i no imprimir un comprovant, s'han reduït els fulls preimpresos, etc.
 • El projecte de centralització i identificació d'impressions als edificis corporatius i de reducció de les impressores en la xarxa territorial accelera la reducció del consum de paper.
 • La facturació es fa per via electrònica.
 • El paper consumit és d'origen reciclat (>95%).
 • Les publicacions s'elaboren en paper amb certificat FSC i PEFC.
*El consum per empleat d'exercicis anteriors s'ha recalculat considerant la plantilla mitjana de cada any (en comptes d'en el moment del tancament de l'exercici). 

 • Agua 

 • L'aigua consumida en la xarxa d'oficines és per a ús sanitari: malgrat no ser un consum significatiu, se substitueixen les aixetes tradicionals per aixetes amb flux interromput i es canvien les cisternes dels vàters per unes altres amb menor capacitat i doble polsador de descàrrega.
 • En edificis singulars s'han implantat les millors tecnologies per optimitzar el consum d'aigua associat a processos de refrigeració: els Centres de Processament de Dades utilitzen tecnologia free cooling sense aigua i, al centre corporatiu de Barcelona, s'han substituït les torres de refrigeració evaporatives per torres adiabàtiques, amb un consum d'aigua molt menor.
 • Residus i economia circular 

 • La recollida selectiva permet valoritzar els residus i reciclar-los.
  • Als edificis corporatius els residus es comptabilitzen i es gestionen mitjançant gestors autoritzats.
  • En la xarxa d'oficines, es recullen els residus de tòner i de les operacions de manteniment per reciclar-los. Per a la resta de residus s'utilitzen els contenidors de recollida selectiva municipals (per la qual cosa no registren les quantitats generades).
  • CaixaBank llança campanyes periòdiques de sensibilització de la plantilla per reduir el consum i, per tant, també els residus.
 • Des del 2013, el Pla integral de revaloració d'equips tecnològics promou la cessió d'equips electrònics a organitzacions sense ànim de lucre. El 2020 el Pla es va ampliar a mobiliari d'oficina.
 • La cafeteria dels Serveis Corporatius de Barcelona és un centre lliure de plàstics d'un sol ús.
 • Les targetes bancàries caducades o danyades es recullen en la xarxa d'oficines i es porten a gestors per reciclar el PVC i els elements metàl·lics.
 • Mobilitat sostenible 

 • Es fomenta l'ús de la videoconferència.
 • S'han instal·lat punts de recàrrega de vehicles elèctrics i aparcament privat de bicicletes a diversos centres corporatius.
 • Pla de transformació de la flota de cotxes propis a híbrids en marxa.
 • Programa de car-sharing intern en els centres territorials.
 • Programa pilot d'entrega de paquets en última milla mitjançant patinet elèctric.
 • La reserva de viatges incorpora un marcador de les emissions de carboni associades per augmentar la sensibilització.
 • El desplegament de l'opció de treball en remot redueix els desplaçaments de la plantilla.


Petjada de carboni

L'objectiu principal de l'entitat és reduir en la mesura que pugui les emissions de CO2, en línia amb els compromisos de la Declaració sobre canvi climàtic, i compensar aquelles que no s'hagin pogut evitar.


La compensació es fa a través de la reforestació de zones boscoses i la compra de crèdits de carboni (reconeguts pel Verified Carbon Standard) de projectes amb impacte social i ambiental positiu.

 

Evolució emissions generades i percentatge de compensació

*El consum per empleat d'exercicis anteriors s'ha recalculat considerant la plantilla mitjana de cada any (en comptes d'en el moment de tancament de l'exercici).

 Emissions (t CO2 eq) 2017 2018 2019
Abast 1 13.873 8.576 5.511
Abast 2 377 403 414
Abast 3 20.320 18.355 15.947
Per empleat 1,17 0,93 0,77
Informes d'activitat i certificacions

Declaració medioambiental

Accés a la Declaració ambiental de CaixaBank del 2019

Declaració Ambiental 2019

Qüestionari CDP (document en versió anglesa)

Accés al qüestionari CDP 2019

Certificats