No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Sostenibilitat ambiental

Gestió ambiental

Gestió ambiental

CaixaBank està compromesa amb el respecte a l’entorn natural, un compromís que va més enllà de les seves obligacions legals i que es concreta en un sistema de gestió mediambiental integrat en la seva activitat de negoci, que engloba tots els seus projectes, serveis i productes.

Aquest compromís el fa extensiu als empleats, les filials i les empreses col·laboradores. Així mateix, fomenta la implicació dels clients i de la societat en general en aquest repte universal.

Sistema de gestió

El Comitè de Medi Ambient s’encarrega de dur a terme la gestió ambiental de l’entitat. Les funcions que té són establir, aprovar i mantenir al dia un programa que permeti que els consums i els processos relacionats amb l’activitat financera de CaixaBank siguin respectuosos amb el medi ambient i, alhora, fomentar i promoure la participació de totes les persones que formen part de CaixaBank.

Accés als Principis de Gestió Ambiental i Energètica de CaixaBank

Accés a la Declaració Mediambiental de CaixaBank

2017

2016 

2015 

Accés al Pla ambiental 2016-2018 de CaixaBank 

Aquest sistema de gestió ambiental segueix el reglament europeu EMAS 1221/2009 i la ISO 14.001.
EMAS 1221/2009 
ISO 14001
ISO 50001


Iniciatives

Tot i que l’activitat de CaixaBank no genera un risc significatiu per al medi ambient, creu que ratificar el compromís amb el nostre entorn és imprescindible en una entitat amb la seva dimensió i les seves implicacions socials.

Els principals impactes directes derivats de la seva activitat són:

  • El consum de paper i electricitat
  • La generació de residus
  • Les emissions associades a viatges

Per reduir aquest impacte, i dins d'un procés de millora contínua, cada any s'implanten iniciatives que queden recollides en la Declaració ambiental, on també s'avalua el grau d'assoliment de les mateixes:

  • Reducció del consum de paper mitjançant la promoció del suport digital
  • Ús exclusiu de paper reciclat i impressions a doble cara
  • Recollida selectiva de residus
  • Disseny ecoeficient de les noves edificacions
  • Foment de la videoconferència

Petjada de carboni

Amb l'objectiu de conèixer i mitigar l'impacte ambiental produït per la nostra activitat, durant els últims anys CaixaBank ha calculat la petjada de carboni de les seves activitats i ha elaborat una memòria d'emissions de gasos efecte hivernacle.


Accés a les dades de la Petjada de Carboni(dades reals)


A causa de les operacions de fusió d'altres bancs que han tingut lloc en els darrers anys i amb l'objectiu de conèixer l'evolució de les emissions a nivell corporatiu, s'ha realitzat també un càlcul de la petjada de carboni comparatiu basat en el recàlcul de l'any base que mostra una tendència a la reducció en relació al volum de negoci:

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Emissions per volum de negoci (tCO2eq) 0,128 0,080 0,082 0,072 0,058