Responsabilitat corporativa

Medi Ambient

Gestió mediambiental i energètica

Gestió mediambiental i energètica

CaixaBank està compromès amb el respecte a l'entorn natural, un compromís que va més enllà de les seves obligacions legals i que es concreta en un sistema de gestió mediambiental i energètica. Aquest sistema està integrat en l'activitat de negoci, engloba tots els seus projectes, serveis i productes i permet controlar, gestionar i reduir els impactes ambientals generats per la seva activitat.

Fa extensiu aquest compromís a empleats, filials i empreses col·laboradores. Així mateix, fomenta la implicació dels clients i la societat en general.

Sistemes de gestió

Els Comitès de Medi Ambient i Energia s'encarreguen de dur a terme la gestió ambiental i energètica de l'entitat. Les seves funcions són establir, aprovar i mantenir al dia un programa que permeti que els consums i processos relacionats amb l'activitat financera de CaixaBank siguin respectuosos amb el medi ambient i, al mateix temps, fomentar i promoure la participació de totes les persones que formen part de CaixaBank.

Així mateix, el Comitè de Medi Ambient proposa, aprova i eleva al Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació els Principis de gestió ambiental i energètica i les seves modificacions, i també defineix els projectes de gestió ambiental per acomplir l'estratègia mediambiental de l'entitat. Posteriorment, el Comitè de Direcció és l'òrgan responsable de la seva aprovació final.

Accés als Principis de gestió ambiental i energètica de CaixaBank

Aquest sistema de gestió ambiental i energètica està certificat seguint els criteris marcats pel Reglament EMAS, l'ISO 14001 i l'ISO 50001.

Certificats:


Iniciatives

CaixaBank treballa amb l'objectiu de minimitzar al màxim el seu impacte en l'entorn, de forma coherent amb el seu compromís social. Per fer-ho, té un Pla de Gestión Ambiental 2019-2021 alineat amb l'estratègia mediambiental de l'entitat.

Accés al Pla de Gestió Ambiental 2019-2021

Pla de Gestió Ambiental 2019-2021

En el marc d'aquest pla i d'un procés de millora contínua, cada any s'implanten iniciatives de reducció de l'impacte en l'entorn, que queden recollides en la Declaració ambiental. En aquest document també s'avalua el grau de consecució d'aquestes iniciatives:

Accés a la Declaració ambiental de CaixaBank del 2018

Principals mesures d’eficiència ambiental

Accions per minimitzar l'impacte de l'activitat de Caixabank


Pla Carbon Neutral


El suport i l'impuls a les iniciatives dirigides a prevenir, mitigar, adaptar-se i respondre al canvi climàtic és un dels punts estratègics dels Principis de gestió ambiental i energètica de CaixaBank.

L'entitat té un pla Carbon Neutral que comprèn:

Lluita contra el canvi climàtic

 

L'evolució de les emissions per volum de negoci generades en els últims anys es reflecteix a la taula següent:

  2015 2016 2017 2018
Emissions per volum de negoci (tCO2eq) 0,083 0,072 0,057 0,045

El 2018 es van compensar el 100% de les emissions calculades, assolint així l'objectiu de ser Carbon Neutral.

Evolució emissions generades i compensades