Estratègia mediambiental i climàtica

Accelerem la transició cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva

Per a CaixaBank és fonamental impulsar la transició sostenible acompanyant les empreses, els particulars i la societat en el seu conjunt cap a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible.


Per això mantenim dos compromisos públics d'alt nivell que estableixen les nostres línies d'actuació en matèria de clima i naturalesa:

 

Aquestes declaracions reflecteixen el nostre compromís com a Grup envers la sostenibilitat ambiental i, més concretament, les nostres línies d'acció prioritàries per contribuir a la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a aquest, així com per preservar i reforçar la biodiversitat i els ecosistemes naturals. Estableixen les directrius per a la integració d'aquestes consideracions en tota la nostra activitat i la relació que mantenim amb els grups d'interès i el reporting, així com el marc de governança per coordinar la implantació i seguir l'efectivitat dels compromisos inclosos, que estan alineats amb la nostra estratègia de sostenibilitat.

La protecció del medi ambient és una de les prioritats estratègiques per a l'entitat i per això comptem amb una Estratègia mediambiental i climàtica que té com a objectiu contribuir a aquesta transició mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles, la gestió del risc mediambiental i climàtic i la reducció de l'impacte directe de les nostres operacions.

Informe Climàtic

Inclou informació sobre la nostra estratègia global i governança pel que fa als riscos i les oportunitats relacionades amb el clima, així com dades sobre les nostres emissions de gasos d'efecte hivernacle, tant operatives com de la cartera de finançament i inversió, i els nostres objectius de descarbonització.

Accedeix a l’Informe Climàtic 2022 - juny 2023  

Línies d'acció

Estratègia Mediambiental:
Línies d'acció
1
2
3
Impulsar el negoci sostenible
Generar producció verda (climate-friendly)
Integrar els riscos ESG en la gestió del risc
Gestionar els riscos ESG i climàtics
Minimitzar l'impacte ambiental
Reduir la petjada de carboni amb iniciatives d'eficiència ambiental i compensar les emissions de CO2
4
Compromís públic
Declaració sobre canvi climàtic
5
Transparència
Reporting en els mercats

Com membre fundador de l'Aliança de la Banca per les emissions Netes Zero (Net Zero Banking Alliance, NZBA), promoguda per Nacions Unides, a CaixaBank estem compromesos a ser neutres en emissions de diòxid de carboni el 2050 i treballem per la transició de la cartera cap a un nivell d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle nul1.

Hem fixat objectius intermedis de reducció d'emissions fins al 2030 a les nostres carteres de finançament i inversió, als sectors de més intensitat en emissions de gasos d'efecte hivernacle: elèctric, petroli i gas, automoció, ferro i acer, agropecuari, immobiliari (residencial i comercial), aviació i naval.

Addicionalment, deixarem de finançar companyies relacionades amb el carbó tèrmic2, reduint la nostra exposició a zero fins al 2030 (“phase-out”). D'aquesta manera, en línia amb la ambició de ser referents en sostenibilitat a Europa, continuarem avançant en la fixació d'objectius de descarbonització d'acord amb el nostre compromís com a membre fundador de la Net Zero Banking Alliance, alhora que ens alineem amb la recomanació del Panel Internacional d'Experts en Canvi Climàtic de les Nacions Unides (IPCC per les sigles en anglès) per poder limitar l'augment de la temperatura global a un màxim d'1,5o. A CaixaBank, continuarem finançant la transició energètica cap a una economia neutra en carboni i donant suport a aquells clients que disposin d'una estratègia de sortida del carbó tèrmic fins al 2030.

Sector Abast de les emissions Mètrica Escenari Any base  Mètrica any base Objectiu de reducció (2030) Mètrica objectiu (2030) Risc considerat
Elèctric 1 Intensitat física IEA Net Zero 20503 2020 136 kgCO2e/MWh -30 % 95 kgCO2e/MWh Exposició (límit concedit)
Petroli i gas 1,2,3 Total emissions finançades IEA Net Zero 20503 2020 9,08 MtCO2e -23 % 6,99 MtCO2e Risc disposat
Automoció 34 Intensitat física IEA Net Zero 20503 2022 154 gCO2/vkm -33 % 103 gCO2/vkm Exposició (límit concedit)
Ferro i acer 1+2 Intensitat física IEA Net Zero 20503 2022 1.230 kgCO2e/t acer - [10-20] % 1.107 - 984 kgCO2e/t acer Exposició (límit concedit)
Carbó tèrmic N/A Total exposició N/A 2022 2.845 MM€ (213 MM€
considerant factors
mitigants5)
-100 % 0 MM€ Risc disposat
Immobiliari Comercial 1+2 Intensitat física CRREM6 1.5°C CRE Península Ibèrica 2022 20,5 kgCO2e/m2 -41 % 12,1 kgCO2e/m2 Exposició (límit concedit)
Immobiliari Residencial 1+2 Intensitat física CRREM6
1.5°C RRE Espanya + Portugal
2022 23,57 kgCO2e/m2 -19 % 19,03 kgCO2e/m2 Exposició (límit concedit)
Naval 1 % d'alineament8 IMO7 2018 2022 AD % = 11,9 % -11,9 % AD % = 0 % Risc disposat
Aviació 1 Intensitat física MPPU9 1.5° 2022 102 gCO2/RKP -30 % 71 gCO2/RKP Exposició (límit concedit)
Agropecuari Emissions directes (“on farm”) + alimentació Intensitat física SBTi FLAG Commodity Pathways10 1.5°C 2022

Objectiu qualitatiu enfocat a la millora del coneixement i perfilat dels clients individuals i del sector en general

N/A

No s'han establert objectius de descarbonització per als sectors d'alumini i ciment perquè no es consideren materials a la cartera de finançament del banc.

Informació sobre el disseny de les mètriques 

Veure Emissions de GEI de la cartera de finançament 2021 

(1) Actualment l'NZBA és l'estàndard de referència per a l'establiment d'objectius de descarbonització en el sector bancari, representant el 40 % dels actius bancaris a escala global, i ens compromet a fixar objectius basats en la ciència. No obstant això, sent conscients que l'SBTi (Science Based Targets Initiative) és l'estàndard de referència per als sectors no financers, hi ha iniciatives en curs per avaluar com compatibilitzar ambdós estàndards sense duplicar objectius i esforços. Dins el grup de treball de l'NZBA, dirigit per UNEP FI i del qual CaixaBank forma part, s'està treballant per resoldre aquestes qüestions i determinar els propers passos.

Des del punt de vista d’admissió de riscos, analitzem les estratègies de descarbonització dels clients amb risc mediambiental alt. Tenir objectius publicats i verificats a SBTi reforça la responsabilitat pública dels mateixos, per la qual cosa es valora si els clients han publicat o estan en procés de publicar una estratègia de descarbonització alineada amb els Acords de París segons SBTi. En la mesura que més clients tinguin objectius verificats per SBTi, això contribuirà que la fixació de targets i sendes de descarbonització sectorials resulti al seu torn en un alineament més gran per part nostra.

(2) Clients els ingressos dels quals provinents de la mineria del carbó tèrmic i/o de la generació elèctrica partint de carbó tèrmic representin més del 5 % del total dels seus ingressos.

(3) Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector de maig 2021.

(4) Es contemplen les emissions abast 3 categoria 11: tank-to-wheel.

(5) Es consideran factors mitigants els compromisos de phase-out <=2030 o només finançament de la transició segons criteris tècnics taxonòmics

(6) Carbon Risk Real Estate Monitor

(7) Escenari de l'Organització Marítima Internacional (IMO per les sigles en anglès), d'acord amb els Principis de Posidó.

(8) Alignment Delta d'acord amb els Principis de Posidó, excloent-ne passatgers.

(9) Escenari Mission Possible Partnership “Prudent” Scenari, d'acord amb les Guies Pegasus.

(10) Science Based Targets: Forest, Land and Agriculture

El nostre model

Gestió ambiental

Les entitats financeres tenim un paper clau per assolir els objectius dels Acords de París i elsObjectius de Desenvolupament Sostenible, i per això implementem el nostre compromís de manera directa, a través de les nostres pròpies operacions, i de forma indirecta, a través de les relacions amb clients, companyies participades, socis comercials i tota la cadena de valor.

Som Líders en CDP Climate Change en reconeixement a la nostra contribució en la lluita contra el canvi climàtic a escala global. CaixaBank forma part de la A List des del 2021.

A CaixaBank treballem amb l'objectiu de contribuir a la transició cap a una economia neutra en carboni mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles i el suport a la transició sostenible dels nostres clients.

Més a Negoci sostenible

El nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental es recull en els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat i el Codi Ètic i Principis d'Actuació, i es desenvolupa en la nostra estratègia de Sostenibilitat.

A més, des de CaixaBank hem reforçat el marc de govern de la sostenibilitat adaptant els òrgans de control, supervisió i implantació de l'estratègia amb una robusta governança en matèria de riscos de la sostenibilitat i la gestió del risc climàtic.

Els nostres principis i polítiques d'ètica i integritat

Així vetllem per l'estratègia

Gestió del Risc ASG