Informació economicofinancera

Informe anual 2015

L’Informe Corporatiu Integrat ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu. Aquest informe emfatitza la visió de futur del banc, i posa l’accent en les iniciatives i els projectes en marxa per assolir els seus reptes estratègics. Per això, segueix les directrius de la Global Reporting Initiative en la seva versió G4, a un nivell exhaustiu.

L’Informe d’Impacte Socioeconòmic, que complementa l’anterior, quantifica l’impacte positiu del banc en els territoris en què opera. Per això, recull els principals indicadors que avalen aquest impacte en termes de contribució al creixement econòmic, la resolució dels reptes socials més urgents i la promoció de la sostenibilitat ambiental.

La informació no financera inclosa en aquests informes ha estat verificada per Deloitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació independent, que es pot consultar a l’Annex de l’Informe. La informació econòmica i financera s’ha obtingut dels Comptes Anuals 2015 auditats del Grup CaixaBank.