Informació economicofinancera

Informe anual 2013

L'Informe Corporatiu Integrat 2013 ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

Aquest informe emfatitza la visió de futur del banc, tot posant l'accent en les iniciatives i els projectes en marxa per tal d'assolir els seus reptes estratègics. A més, suposa un important avenç a l'hora de quantificar l'aportació de CaixaBank a l'economia dels territoris en què opera i de donar resposta a les matèries rellevants per als seus grups d'interès.

Consulti les versions disponibles:

Microsite

Versió pdf