Gestió mediambiental

Sistema de gestió ambiental i energètica

A CaixaBank, tenim implantat un sistema de gestió ambiental i energètica per reduir els impactes en l'entorn generats per la nostra activitat, garantint un procés de millora contínua.

logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

Planificar

Establir processos i objetius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

RESULTATS PREVISTOS

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

RESULTATS PREVISTOS

Planificar

Establir processos i objetius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Amazonas
logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

Principis

Principis de gestió ambiental y energètica

Declaració sobre canvio climàtic

Certificacions externes

Reglament EMAS

ISO14.001

ISO50.001

Supervisió

Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació

Governança del sistema

El model de gestió es basa en els nostres Principis de gestió ambiental i energètica, en què basem la nostra activitat per protegir l'entorn i aconseguir la màxima eficiència en l'ús dels recursos naturals.

Accés als Principis de gestió ambiental i energètica de CaixaBank 

Fem una gestió ambiental i energètica transversal, amb equips especialitzats per a la gestió diària i grups de treball per a projectes específics, que són supervisats per dos comitès de primer nivell:

  • El Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació
  • El Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Pla de gestió mediambiental 2019-2021

A CaixaBank monitorem de forma regular una sèrie d'indicadors d'actuació ambiental, que mesuren l'eficiència de l'entitat en els seus consums i impactes principals.

A més, comptem amb un Pla de gestió mediambiental que inclou objectius de reducció d'impactes basats en la innovació i l'eficiència, línies de treball prioritàries i iniciatives de difusió i promoció de bones pràctiques.

Focus del Pla de Gestió Ambiental

2019 - 2021

1

Estratègia Carbon Neutral

Minimització i compensació de totes les emissions de CO2 calculades

2

Mesures d'eficiència ambiental i certificacions

Minimització de l'impacte del banc, implantació de noves mesures d'estalvi energètic i renovació de certificacions i compromisos ambientals

3

Extensió del compromís ambiental a la cadena de valor

Plans d'acció perquè els proveidors assumeixin els nostres valors ambientals com a propis i complir amb els compromisos adquirits

4

Impuls de la mobilitat sostenible

Accions de foment de la mobilitat sostenible per minimitzar les emissions de l'empresa, la plantilla i els proveidors

5

Compromís, transparència i engagement

Accions d'engagement amb empleats i reforç del compromís i la informació ambiental pública

Iniciativa Objectiu Indicadors Objectiu 2018 2018 Objectiu 2019 2019 Objectiu 2020 2020 Objectiu 2021
Projecte Carbon Neutral Minimització i compensació de la petjada de carboni % emissions de CO2 reduïdes (Vs 2015) - Global 10% 38% 11,5% 50% 20% 63% 34%
ABAST 1 11,5% 71% 20% 81% 40%
ABAST 2 11,5% 82% 75% 87% 75%
ABAST 3 11,5% 30% 15% 46% 25%
Emissions de CO2 compensades 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% de contractació d'energia renovable Energia d'origen renovable consumida 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Eficiència ambiental i certificacions Implantació de mesures de eficiència energètica Estalvi energia consumida (Vs 2015) 5,5% 9% 7% 13% 10,5% 18,8% 15%
Renovació de certificacions i ampliació del perímetre Certificacions ambientals renovades 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cadena de Valor Pla ambiental de Compres(criteris ambientals en compres i contractació de serveis i extensió del compromís ambiental a la cadena de valor) Categories de compres ambientalzades / Categories de compres ambientalzables totals n / a n / a 50% 50% 75% 75% 100%

Consulta el nostre Pla de gestió ambiental 2019-2021 

Informem sobre el nostre progrés pel que fa als objectius marcats en els informes anuals  i en la Declaració ambiental 

Iniciatives ambientals principals

Petjada de carboni

El nostre principal objectiu és reduir les emissions de CO2 de la nostra activitat, en línia amb els compromisos de la Declaració sobre canvi climàtic, i compensar aquelles que no s'hagin pogut evitar.

Lluita contra el canvi climàtic

01

Càlcul de la petjada de carboni de l'entitat

CaixaBank fa anualment un inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) generades com a conseqüència de la seva activitat corporativa per a calcular la petjada de carboni i establir accions adreçades a reduir-la progressivament

02

Reducció de les emissions de CO2

Mitjançant la implantació de millores tecnològiques i bones pràctiques

03

Consum d'energia 100% renovable

04

Compensació de les emissions no evitades

Tant les procedents dels edificis corporatius com del conjunt de la xarxa comercial (abastos 1, 2 i 3)

Fem la compensació a través de la reforestació de zones boscoses i la compra de crèdits de carboni (reconeguts pel Verified Carbon Standard) de projectes amb impacte social i ambiental positiu.

Evolució emissions generades i percentatge de compensació

*El consum per empleat d'exercicis anteriors s'ha recalculat considerant la plantilla mitjana de cada any (en comptes d'en el moment de tancament de l'exercici).

Emissions (t CO2 eq) 2018 2019 2020
Abast 1 8.576 5.573 3.597
Abast 2 403 459 287
Abast 3 18.355 15.092 12.361
Per empleat 0,93 0,73 0,59