Gestió ambiental

El nostre compromís

A CaixaBank, desenvolupem la nostra activitat protegint l'entorn. Per això, desenvolupem les millors pràctiques ambientals i energètiques d'acord amb els Principis de Gestió Ambiental i Energètica .

Comptem amb un Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 , que inclou objectius de reducció d'impactes basats en la innovació i l'eficiència, estableix eixos d'actuació prioritaris i defineix les iniciatives principals de difusió i promoció de bones pràctiques. 

Pla de Gestió Ambiental

2019 - 2021

icono gestión ambiental

Estratègia Carbon Neutral

Minimització i compensació de totes les emissions de CO2 calculades

Mesures d'eficiència ambiental i certificacions

Minimització de l'impacte del banc, implantació de noves mesures d'estalvi energètic i renovació de certificacions i compromisos ambientals

Extensió del compromís ambiental a la cadena de valor

Plans d'acció perquè els proveidors assumeixin els nostres valors ambientals com a propis i complir amb els compromisos adquirits

Impuls de la mobilitat sostenible

Accions de foment de la mobilitat sostenible per minimitzar les emissions de l'empresa, la plantilla i els proveidors

Compromís, transparència i engagement

Accions d'engagement amb empleats i reforç del compromís i la informació ambiental pública

El seguiment d'aquest Pla es materialitza en la consecució dels objectius següents:

Iniciativa Objectiu Indicadors Objectiu 2018 2018 Objectiu 2019 2019 Objectiu 2020 2020 Objectiu 2021

1

Projecte Carbon Neutral
Minimització i compensació de la petjada de carboni % emissions de CO2 reduïdes (Vs 2015) - Global 10% 38% 11,5% 50% 20% 63% 34%
ABAST 1 11,5% 71% 20% 81% 40%
ABAST 2 11,5% 82% 75% 87% 75%
ABAST 3 11,5% 30% 15% 46% 25%
Emissions de CO2 compensades 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% de contractació d'energia renovable Energia d'origen renovable consumida 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Eficiència ambiental i certificacions
Implantació de mesures de eficiència energètica Estalvi energia consumida (Vs 2015) 5,5% 9% 7% 13% 10,5% 18,8% 15%
Renovació de certificacions i ampliació del perímetre Certificacions ambientals renovades 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Cadena de Valor
Pla ambiental de Compres(criteris ambientals en compres i contractació de serveis i extensió del compromís ambiental a la cadena de valor) Categories de compres ambientalzades / Categories de compres ambientalzables totals n / a n / a 50% 50% 75% 75% 100%

Gestió del canvi climàtic

Les entitats financeres tenim un paper clau en la consecució dels objectius de l'Acord de París i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquest motiu, al febrer del 2019, a CaixaBank vam aprovar la Declaració de Canvi Climàtic, que té com a objectiu contribuir a la transició cap a una economia baixa en carboni i socialment justa, alhora que impulsa el desenvolupament i creixement econòmic sostenibles.

Una de les línies d'actuació de la Declaració de Canvi Climàtic és reduir les emissions de CO2 de la nostra activitat i compensar aquelles que no s'hagin pogut evitar d'acord amb el nostre Pla Carbon Neutral.

Estratègia Carbon Neutral

L'estratègia de l'entitat per assolir la neutralitat d'emissions està basada en la mesura i reducció de les emissions i en la compensació d'aquelles que no podem evitar

01. Càlcul de la petjada de carboni de l'entitat

icono flecha

02. Reducció de les emissions de CO2

icono flecha

03. Compensació de les emissions no evitades01. Càlcul de la petjada de carboni

A CaixaBank fem anualment un inventari de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) que es generen com a conseqüència de la nostra activitat corporativa per calcular la petjada de carboni i establir accions adreçades a reduir-la progressivament.


Evolució de les emissions generades per abastos i per empleat

Emissions per abastos, per fonts i per empleat

Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2020 3.596,79 286,70 12.361,23 16.245 0,59
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2019 5.572,59 458,80 15.092,27 21.124 0,73
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla
mitjana (t CO2e / treballador)
2018 8.575,96 403,81 18.365,44 27.345 0,93
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla mitjana (t CO2e / treballador)
2017 13.873,08 376,89 20.329,77 34.580 1,17
Huella de carbono comparativa CaixaBank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2016 14.336,36 615,73 23.354,72 38.307 1,28
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2015 19.119,54 2.279,07 22.772,09 44.171 1,47
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
2014 14.306,90 2.526,63 23.696,78 40.530 1,38
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
2013 30.276,63 11.981,67 24.433,96 66.692 2,20
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
2012 17.175,07 29.379,51 24.050,93 70.605 2,59
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2011 17.049,67 26.281,34 23.112,01 66.443 2,64
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2010 17.174,03 22.418,89 23.932,16 63.225 2,56
Petjada de carboni comparativa Caixabank 2009 - 2020 (t CO2e)
Anys Abast 1 Abast 2 Abast 3 Total Emisions per plantilla 
mitjana (t CO2e / treballador)
2009 17.206,25 55.326,77 38.215,01 110.748 4,40
Anys Flota de vehicles
propis o de rènting
Calefacció Fugues de gasos
refrigerants
Total Abast 1
2009 1.026 772 15.311 17.206,25
2010 1.066 290 15.718 17.174,03
2011 1.159 474 15.311 17.049,67
2012 1.704 70 15.337 17.175,07
2013 1.702 92 28.412 30.276,63
2014 1.798 96 12.333 14.306,90
2015 2.328 139 16.579 19.119,54
2016 1.635 71 16.579 14.336,36
2017 1.751 184 11.910 13.873,08
2018 1.308 123 7.122 8.575,96
2019 1.241 99 4.212 5.572,59
2020 1.067 167 2.246 3.596,79
Anys Electricitat Total Albast 2
2009 55.326,77 55.326,77
2010 22.418,89 22.418,89
2011 26.281,34 26.281,34
2012 29.379,51 29.379,51
2013 11.981,67 11.981,67
2014 2.526,63 2.526,63
2015 2.279,07 2.279,07
2016 615,73 615,73
2017 376,89 376,89
2018 403,81 403,81
2019 458,80 458,80
2020 286,70 286,70
Anys Compra
de béns i serveis
Béns
de capital
Combustible
i
activitats
relacionades
amb
l'energia

Generació
de residus

Desplaçaments
corporatius
Desplaçaments
in itinere
Total
Abast
3
2009 14.562 73 15.932 151 5.531 1.966 38.215,01
2010 13.652 131

2.515

168 5.555 1.910 23.932,16
2011 13.183 175 1.561 181 6.118 1.894 23.112,01
2012 12.435 910 1.121 173 7.460 1.951 24.050,93
2013 11.213 910 1.733 204 8.352 1.917 24.433,96
2014 11.044 1.149 1.435 142 7.758 2.167 23.696,78
2015 11.430 1.547 1.144 106 6.078 2.465 22.882,09
2016 10.970 2.130 134 208 8.261 1.651 23.354,72
2017 8.440 2.028 92 163 8.035 1.571 20.329,77
2018 5.921 2.090 78 112 9.231 932 18.365,44
2019 4.193 2.447 89 92 7.424 845 15.092,27
2020 4.372 3.111 60 64 4.281 471 12.361,23

ISO 14064 

A CaixaBank hem reduït la nostra petjada de carboni en un 85 % des del 2009.

La petjada de carboni es calcula segons els estàndards ISO UNE-EN 14064:1-2012, basats en "The Green House Gas Protocol" i "Corporate value chain (Scope 3) accounting and reporting standard". Les dades són verificades anualment per una entitat certificadora independent.

02. Reduccions

El càlcul de la petjada de carboni ens permet reduir les emissions aplicant millores en la gestió.

03. Compensacions

Compensem les emissions que no s'han pogut evitar, tant les dels edificis corporatius com les de la xarxa comercial (abast 1, 2 i 3).

  • Som una entitat carbon neutral

El 2018 ens vam convertir en el primer banc d'Espanya i un dels primers d'Europa que compensa les emissions de CO2 derivades del conjunt de la seva activitat. Això suposa que l'objectiu de compensació inclou les emissions associades tant als centres corporatius com al conjunt de la xarxa comercial, la més gran del sector financer a Espanya

  • Compensem les emissions que generem. 

Realitzem la compensació a través de la compra de crèdits de carboni (reconeguts pel Verified Carbon Standard) de projectes amb impacte social i ambiental positiu, i de la reforestació de dos boscos situats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Terol). Els beneficis directes d'aquesta reforestació sobre el territori es comptabilitzaran durant els propers anys.  

  • Adhesions i registres.

Inscrivim la nostra petjada de carboni al Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni  del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i ens hem adherit al Programa d'Acords Voluntaris  per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).
Registre de petjada de carboni (MTE)


Programa d'Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya

Sistema de gestió ambiental i energètica

A CaixaBank, tenim implantat un sistema de gestió ambiental i energètica per reduir els impactes en l'entorn generats per la nostra activitat, garantint un procés de millora contínua.

Al centre corporatiu de Barcelona disposem d'un sistema de gestió ambiental i energètica, segons el reglament europeu EMAS i les normes ISO 14001 i ISO 50001. L'abast de la certificació sota el paraigua de la norma ISO 14001 també inclou els cinc centres corporatius més importants de València i Madrid.  

logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

Planificar

Establir processos i objetius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

RESULTATS PREVISTOS

CONTEXT

  • Context intern i extern
  • Expectatives dels grups d'interès

RESULTATS PREVISTOS

Planificar

Establir processos i objetius

Actuar

Emprendre accions
per a la millora
continua

Amazonas
logo caixa blanco

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA

Fer

Implantar processos

Verificar

Avaluar l'acompliment

Principis

Principis de gestió ambiental y energètica

Declaració sobre canvio climàtic

Certificacions externes

Reglament EMAS

ISO 14001

ISO 50001

Supervisió

Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació