Governança

Compromesos amb una manera de fer banca sostenible, treballem per contribuir al progrés de la societat en el seu conjunt.

Com a referents en banca sostenible, hem reforçat la gestió responsable del negoci i avançat en la integració dels criteris socials i ambientals en la nostra activitat, assegurant les millors pràctiques en el nostre control intern i un bon govern corporatiu.

Sistema de governança de la sostenibilitat

Òrgans de govern

Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
Supervisa el compliment de les polítiques i regles de l'Entitat en matèria mediambiental i social.
Comissió de Riscos
Proposa al Consell la política de riscos del Grup que inclou els temes ASG.
Comissió d'auditoria i control
Funcions relacionades amb la informació no financera i l'eficàcia dels sistemes de control intern.

Òrgans de Gestió

Comitè de Direcció
Aprova les línies d'acció en l'àmbit de la Sostenibilitat.
Comitè Global del Risc
Gestiona controla i supervisa de manera global els riscos en què pugui incórrer el Grup.
Comitè de Sostenibilitat
Garanteix que s'implanti amb èxit l'estratègia de Sostenibilitat i el seu impuls en l'organització.
Direcció de Sostenibilitat
Defineix i actualitza l'estratègia en matèria de Sostenibilitat, fa el seu seguiment i actualitza la Política Corporativa de Sostenibilitat / Responsabilitat Corporativa de CaixaBank.

Coneix més sobre El nostre Model

Accedeix a l'Informe de Gestió Consolidat 

Accedeix a Comissions del Consell