Responsabilitat corporativa

Medi Ambient

Finançament sostenible

Governança de la gestió del risc ESG (Environmental, Social and Governance)


Principis generals

CaixaBank gestiona el negoci i els seus productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte de l'entorn i les persones. De forma coherent, dona suport a les iniciatives i els projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

CaixaBank té com a objectiu que els procediments i les eines per a la identificació, l'avaluació i el seguiment dels riscos mediambientals derivats de la seva activitat amb clients i transaccions s'apliquin i integrin en els processos estàndard de risc, compliment i operacions.

L'entitat compta amb un equip especialitzat de gestió del risc mediambiental. La gestió del risc mediambiental inclou les línies d'actuació següents:

 • Definir i gestionar un pla de gestió del risc mediambiental intern d'acord amb l'estratègia del Grup.
 • Definir i gestionar la implantació d'un marc de polítiques sectorials de concessió i gestió que ens permetin mantenir un perfil de risc conforme a aquesta estratègia.
 • Fer el seguiment de les actuacions i operacions amb potencial impacte significatiu en el risc mediambiental.
 • Incentivar pràctiques de mitigació dels riscos mediambientals assumits per les seves carteres o actuacions en el seu conjunt (com podria ser, entre d'altres, l'emissió de bons verds).
 • Impulsar el desenvolupament de sistemes d'identificació i mesura de la seva exposició al risc mediambiental, d'acord amb l'evolució del marc normatiu, la sensibilitat social a aquests riscos i les millors pràctiques del mercat.Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

És el màxim òrgan executiu especialitzat en la gestió del risc mediambiental i depèn del Comitè de Direcció de CaixaBank.

És el responsable d'analitzar i, si escau, aprovar les propostes realitzades per les diferents àrees funcionals quant a l'estratègia i el posicionament estratègic de l'entitat, a més d'identificar, gestionar i controlar en primera línia els riscos associats a aquest àmbit.Grup operatiu per a l'avaluació d'operacions

Aquest grup constitueix la unitat operativa especialitzada en risc mediambiental per donar suport a l'entitat en els processos diaris de presa de decisions vinculades a l'activitat ordinària de concessió de riscos, i informa el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental.

El grup està compost per especialistes en risc mediambiental en representació de les àrees de Negoci, Riscos i Responsabilitat Corporativa.

La seva funció principal és emetre diagnòstic, informe o clarificació respecte al nivell potencial de risc mediambiental sempre que li sigui requerit i, particularment, en la concessió de noves operacions d'actiu referents a les activitats i els sectors recollits a la Política de Gestió del Risc Mediambiental.

Accés a la Política de gestió del risc mediambientalServicio de Atención al Riesgo Reputacional

CaixaBank disposa d'un Servei d'Atenció al Risc Reputacional que atén aquelles consultes relacionades amb:Procediments ESG (Environmental, Social and Governance) i climàtics

Finançament de projectes: Principis d'Equador

Què són els project finance?

Els Principis de l'Equador són un conjunt de deu directrius en virtut de les quals les entitats financeres adoptants es comprometen, de forma voluntària, a avaluar i prendre en consideració els riscos socials i mediambientals associats amb les inversions que financen en el camp del desenvolupament, per tal de garantir la sostenibilitat de les activitats finançades.Qui els ha signat?

Aquests Principis es van establir el 2003 amb el suport de la Corporació Financera Internacional (CFI) del Banc Mundial. Fins a l'agost del 2016 han estat adoptats per 84 institucions. Totes elles col·laboren en la difusió de les millors pràctiques, per tal d'assegurar la millora dels estàndards, i també elaboren un informe anual sobre la seva aplicació.

Quin és el compromís?

Per a CaixaBank, l'avaluació dels projectes passa a tenir, segons els Principis de l'Equador, diferents fases:


1. S'avaluen els riscos i impactes socials i mediambientals potencials dels projectes, que posteriorment són classificats en tres categories: A, B o C, segons els estàndards de la Corporació Financera Internacional, CFI, membre del Grup Banc Mundial.

A: projectes amb possibles impactes socials o mediambientals adversos i significatius que esconsideren irreversibles o sense precedents.

B: projectes amb possibles impactes socials o mediambientals adversos limitats, que siguin escassos en nombre i, en general, localitzats a llocs específics, reversibles i fàcilment abordables mitjançant mesures de mitigació.

C: projectes amb impactes socials o mediambientals mínims o sense impacte advers, incloent-hi certs projectes d'intermediaris financers amb riscos mínims o sense riscos.


2. Una vegada classificats, un expert independent ha de confirmar que els projectes compleixen els requisits dels Principis. Per als projectes amb un major impacte previsible, de categoria A o B, aquests requeriments inclouen una avaluació social i mediambiental i un pla d'acció específic, relacionat amb els riscos i impactes potencials, que s'haurà de seguir.


3. Si el projecte és viable econòmicament i aquests riscos i impactes es consideren acceptables i assumibles, es formalitza el préstec. En el cas dels projectes de categoria A, o de categoria B per a països no designats, les condicions del préstec requereixen que el prestatari contracti un consultor independent que faci el seguiment del projecte fins a la seva posada en marxa i revisi els informes de supervisió, control i seguiment ambiental i social del projecte, per tal de garantir el compliment de tots els Principis.


En adoptar aquestes directrius, s'ha compromès a aplicar-les a tots els project finance en què participi i que requereixin un finançament global superior als deu milions de dòlars, independentment del sector i del lloc del món on se situïn. Així mateix, s'apliquen des de l'1 de gener del 2014 a tots els préstecs corporatius vinculats a projectes amb un import global superior a 100 milions de dòlars en què CaixaBank tingui una participació mínima de 50 milions de dòlars.

D'acord amb aquests Principis, l'aprovació dels projectes requereix que tinguin una avaluació positiva, que incorpori factors socials i mediambientals en l'anàlisi, segons uns estàndards establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI).

Més informació sobre la CFI

Més informació sobre la CFI?

Són sistemes de finançament per a projectes que requereixen una inversió molt elevada i que tenen unes expectatives de generació d'ingressos futurs predictibles i sostenibles que han de permetre el retorn del préstec. A més, els mateixos actius que s'han finançat amb el préstec serveixen com a garantia de pagament. Aquestes característiques permeten que els projectes rebin un finançament específic que, en general, és proporcionat per diferents entitats. Alguns exemples d'aquest tipus de projectes podrien ser autopistes, xarxes de telefonia, etc.

 

Gestió del risc social i ambiental en el finançament de projectes sota els Principis de l'Equador

L'activitat de CaixaBank ha de ser coherent amb els seus valors corporatius, els seus codis de conducta i els principis generals del risc. Si es té en compte que alguns sectors en què s'opera podrien tenir un impacte mediambiental significatiu, i en el marc d'un procés de presa de decisions rigorós i responsable, CaixaBank considera essencial identificar, avaluar i gestionar el risc mediambiental associat a la seva activitat.

Abast del marc de gestió

El finançament de projectes es duu a terme en el marc dels Principis de l'Equador, dels quals CaixaBank és signant des del 2007. En conseqüència, es requereix una anàlisi dels riscos i impactes ambientals i socials potencials dels projectes, efectuada segons els estàndards establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI) per a:

 • Finançament de projectes i serveis d'assessorament financer de projectes amb una inversió mínima de 7 MM €.
 • Préstecs corporatius vinculats a projectes d'inversió l'import global dels quals sigui com a mínim de 70 MM € i en els quals el compromís individual de CaixaBank sigui com a mínim de 35 MM € i el termini del préstec sigui igual o superior a 2 anys.
 • Bons vinculats a projectes amb import igual o superior a 7 MM €.
 • Préstecs pont amb termini inferior a 2 anys que s'hagin de refinançar mitjançant un finançament de projecte o un préstec corporatiu vinculat a un projecte, complint els criteris prèviament indicats en cada cas.
 • Voluntàriament, CaixaBank aplica des del 2011 aquest procediment a operacions sindicades, amb termini superior o igual a 3 anys i quan el compromís individual de CaixaBank sigui d'entre 7 MM € i 35 MM €.
 • Addicionalment, des del 2015 el procediment s'aplica a altres operacions per finançar projectes d'inversió amb termini mínim de 3 anys i import mínim de 5 MM € quan el titular sigui una persona jurídica mitjana-gran, gran o molt gran.

Aplicació per part de CaixaBank

 • Els projectes amb riscos i impactes potencials elevats i irreversibles perquè no es preveu que es pugui establir un pla d'acció viable, o els que contravenen els valors corporatius, són rebutjats.
 • En la resta de casos, un expert extern independent avalua el sistema i el pla de gestió ambiental i social del client. Els projectes es classifiquen en tres categories, A, B i C, en funció dels riscos i impactes potencials detectats en el procés de due diligence, en què participen els equips de l'àrea comercial i de riscos i experts externs.
 • Els projectes categoritzats com a i alguns dels B poden tenir riscos potencials adversos elevats. En aquests casos, s'estableix un pla d'acció que ajudi a prevenir, minimitzar, mitigar i compensar els impactes socials i ambientals adversos.

Com s’analitzen els riscos socials i ambientals en el finançament de projectes?

Veure 2019


Número de projectes finançats al 2019

 

Operacions finançades (uds) Operacions finançades (MM)1
Categoria A (projectes amb potencials impactes/socials significatius) 2 313
Categoria B (projectes amb potencial impacte ESG limitat i fàcilment mitigable) 13 1.099
Categoria C (projectes amb potencial impacte ESG mínim o sense impactes adversos) 0 0
TOTAL 15 1.412

1. El valor dels imports reflectits pot variar degut el canvi de condicions ens els préstecs concedits a les dates properes al reporting.

Al llarg de 2019 s’han avaluat 15 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 16.190 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 1.412 milions d’euros. D'aquests projectes, dos va ser categoritzats com a A i tretze com a B. Aquestes avaluacions s'han dut a terme amb l'ajuda d'un expert independent.

Project Finance A B C
2 12
Sector Infraestructures 2
Oil&Gas 1
Gas 1
Energía 1 9
Eòlica 1 6
Fotovoltaica 3
Altres 1
Regió Europe, Middle East & Africa
Europa 7
Amèriques 2 3
Àsia Pacífic 2
Designació de país Països designats 2 10
Països no designats 2
Revisió independient Si 2 12
No

Project-related corporate loans A B C
1
Sector Altres 1
Regió Amèriques 1
Designació de país Països no designats 1
Revisió independent Si 1
Volum global per sector i categoria (en milions d'euros)


Anys anteriors de finançament de projectes: Principis d'Equador

Veure 2018


Projectes Avaluats el 2018 Segons els Principis de l'Equador

Número de projectes finançats al 2018

 

Operacions finançades (uds) Operacions finançades (MM)1
Categoría A (proyectos con potencial impacto ESG significativo y difícilmente mitigables) 1 99
Categoria B (projectes amb potencial impacte ESG limitat i fàcilment mitigables) 7 504
Categoria C (projectes amb potencial impacte ESG mínim o sense impactes adversos) 0 0
TOTAL 8 603

1. El valor dels imports reflexats pot variar degut el canvi de condicions ens els préstecs concedits a les dates properes al reporting.

Al llarg de 2018 s’han avaluat 8 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 10.626 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 603 milions d’euros. D'aquests projectes, un va ser categoritzat com a A i set com a B.

Project Finance A B C
1 7
Sector Infraestructures 3
Oil&Gas 1
Gas 1
Energía 4
Eòlica 3
Fotovoltaica 1
Regió Europe, Middle East & Africa 1 7
Europa 1 7
Designació de país Països designats 1 7
Països no designats
Revisió independient Si 1 7
No

Volum global per sector i categoria (en euros)

 

Nota: dades actualitzades a maig de 2019

Veure 2017

Al llarg de 2017 s’han avaluat 7 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 2.793 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 332 milions d’euros. D'aquests projectes, cinc van ser categoritzats com a B i un com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.

Projectes avaluats segons Principis d’Equador classificats com B:

HENVEY - GROUP PATTERN ENERGY

BEATRICE

MAINSTREAM

Número de projectes finançats al 2017

 

Project Finance A B C
0 6 1
Sector Infraestructures 1
Oil&Gas 1
Gas 1
Energía 5
Eòlica 4
Fotovoltaica 1
Altres
Turisme
Regió Europe, Middle East & Africa 4 1
Europa 1 1
Amèriques 2
Amèrica del Sud
Amèrica del Nord 2
Designació 
de país
Països designats 6 1
Països ¨no designats
Revisió 
independient
Si 6 1
No

 

Volum global per sector i categoria (en euros)

 

Nota: dades a desembre de 2017. S'han actualitzat les dades del 2017 amb posterioritat per demora en el circuit de procés de recopilació contractual de les operacions.

Veure 2016

Al llarg de 2016 s’han avaluat 12 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 4.800 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 721 milions d’euros. Deu van ser categoritzats com a B i els dos restants, com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.


Nombre de projectes finançats el 2016

 

Project Finance A B C
0 10 2
Sector Infraestructures 4 1
Energia 5
Eòlica 4
Transmissió i distrib.electricitat 1
Oil&Gas 1
Gas 1
Altres 1
Turisme 1
Regió Amèriques 8 2
Amèrica del Sud 2 1
Amèrica del Nord 6 1
Europa, Pròxim Orient i Àfrica 2
Europa 2
Designació 
de país
Països designats 7 1
Països no designats 3 1
Revisió 
independent
Si 10 2
No

Volum global per sector i categoria (en euros)


Nota: dades actualitzades l'abril de 2017

Veure 2015

Al llarg de 2015 s’han avaluat 14 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 17.808 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 636 milions d’euros. Dotze van ser categoritzats com a B i els dos restants, com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.


Nombre de projectes finançats el 2015

 

Project Finance A B C
0 12 2
Sector Infraestructures 3 1
Energia
Solar 1 1
Eòlica 5
Transmissió i distrib.electricitat 1
Oil&Gas
Gas 2
Regió Amèrica 7
Europa, Pròxim Orient i Àfrica
Europa 5 2
Designació 
de país
País designat 12 2
País no designat
Revisió 
independent
Si 12 2
No

Volum global per sector i categoria (en euros)

Nota: dades actualitzades el març de 2016

Veure 2014

Al llarg de 2014 s’han avaluat 9 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 2.506 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 270 milions d’euros. Un va ser categoritzat com a A, quatre com a B i els quatre restants, com a C.


Nombre de projectes finançats el 2014

 

Project Finance A B C
1 4 4
Sector Infraestructures 1 2
Energia
Cogeneració 1
Eòlica 2
Altres
Químic 1
Real Estate i Turisme 2
Regió Amèrica 1
Europa, Pròxim Orient i Àfrica
Europa 1 3 4
Àsia Pacífic
Designació
de país
País designat 3 4
País no designat 1 1
Revisió
independent
Si 1 4 4
No

 

Volum global per sector i categoria (en milers d'euros)


Nota: dades actualitzades el febrer de 2016


Política de Gestió del Risc Mediambiental

Si es té en compte que alguns sectors en què s'opera podrien tenir un impacte mediambiental significatiu, i en el marc d'un procés de presa de decisions rigorós i responsable, CaixaBank considera essencial identificar, avaluar i gestionar el risc mediambiental associat a la seva activitat.

La gestió dels riscos mediambientals integrant els riscos ESG (Environmental, Social and Governance) constitueix una de les línies d'actuació principals de l'estratègia mediambiental (enllaç a l'apartat) de l'Entitat. A aquest efecte, CaixaBank ha desenvolupat durant el 2018 una Política de Gestió del Risc Mediambiental que regula el finançament de determinades empreses i projectes que representen un risc ESG potencial. Aquesta Política té l'objectiu principal de determinar un marc de principis globals en els quals s'hauran de basar totes les actuacions relacionades o amb impacte sensible identificat en relació amb riscos ESG potencials. Els sectors que s'han tingut en compte en aquesta Política són:

 • Energia
 • Mineria
 • Infraestructures
 • Agricultura, pesca, ramaderia i silvicultura


Accés a la Política de gestió del risc mediambiental


Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Amb l'objectiu d'alinear-se amb les recomanacions de la TCFD, CaixaBank ha identificat l'exposició de la seva cartera a sectors intensius en carboni1, i representa un 0,94% respecte del total dels seus actius. A més, està treballant en la identificació de l'exposició de la seva cartera a sectors verds.

[1] Dades d'exposició creditícia, renda fixa i renda variable intensiva en carboni del Grup CaixaBank (inclou BPI). S'inclou l'exposició als sectors de generació d'energia basada en combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) i d'utilities, amb base en les recomanacions de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures de l'FSB. Algunes de les exposicions poden contenir un mix de generació d'energia que inclogui energies renovables.


United Nations Principles for Responsible InvestmentLa gestora de plans de pensions (VidaCaixa) i la gestora d'institucions d'inversió col·lectiva del Grup (CaixaBank Asset Management) estan adherides als Principis d'Inversió Socialment Responsable de les Nacions Unides (UNPRI) i gestionen la seva cartera sota aquests principis. Ambdues entitats s'han adherit a la iniciativa Climate Action 100+, abanderada per UNPRI, per impulsar la transició a una energia neta i contribuir a assolir els objectius de l'Acord de París del 2015 (COP21).

               

Nacions Unides ha reconegut VidaCaixa com l’única asseguradora d’Espanya amb la màxima qualificació en sostenibilitat A+.