No mostrar més aquest missatge

Responsabilitat corporativa

Sostenibilitat ambiental

Finançament sostenible

ESG gestió del risc

CaixaBank, en el marc d’un procés de presa de decisions rigorós, responsable i transparent, té en compte les implicacions socials i mediambientals derivades de la seva política de finançament. De forma coherent, treballa amb el propòsit d’optimitzar la relació entre rendibilitat i risc, i d’evitar, minimitzar, mitigar i remeiar en la mesura del possible els factors que puguin suposar un risc per a l’entorn o la comunitat.

En general, l’activitat de CaixaBank ha de ser coherent amb els seus valors corporatius, codis de conducta i els principis generals del risc. Més concretament, el finançament de projectes requereix d’una anàlisi prèvia dels seus riscos i impactes potencials per a l’entorn i la comunitat.

 

Principis d’Equador

El finançament de projectes es realitza en el marc dels Principis d’Equador, dels quals CaixaBank és signant des de 2007. En conseqüència, es requereix una anàlisi dels possibles riscos ambientals i socials dels projectes, efectuada segons els estàndards establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI), per a:

 • Projectes de finançament amb una inversió global superior a 10 milions de dòlars.
 • Préstecs corporatius lligats a projectes d’inversió i que tinguin un import global superior a 100 milions de dòlars.
 • Préstecs pont i activitats d’assessorament per al finançament de projectes.
 • Voluntàriament, CaixaBank s’aplica aquest procediment als bons de projecte, quan el seu import sigui superior a set milions d’euros.
 • Des de 2011, s’aplica un procediment intern per a les operacions sindicades lligades a projectes amb un import superior a set milions d’euros i, des de 2015, per als préstecs corporatius lligats a projectes d’inversió d’empreses mitjanes-grans, grans o molt grans amb un import superior als 5 milions d’euros.

En línia amb aquests Principis, l’aprovació d’aquestes operacions requereix d’una avaluació positiva que integri factors socials i ambientals a l’anàlisi:

 • Els projectes amb riscos i impactes potencials elevats i irreversibles per als quals no es preveu que es pugui establir un pla d’acció viable, o els que contravenen els valors corporatius, són rebutjats.
 • En la resta de casos, un expert extern independent avalua el sistema i el pla de gestió ambiental i social del client. A continuació, els projectes es qualifiquen en tres categories, A, B i C, en funció dels riscos i impactes potencials detectats en el procés de diligència deguda, en què participen els equips de l’àrea comercial i de riscos i experts
  externs i independents.

Els projectes categoritzats com a A i alguns dels B poden tenir riscos potencials adversos elevats. En aquests casos, s’estableix un pla d’acció que ajudi a prevenir, minimitzar, mitigar i compensar els impactes socials i ambientals adversos.

Què són els Principis d’Equador?

Els Principis d’Equador són un conjunt de deu directrius, en virtut dels quals les entitats financeres adoptants es comprometen, de manera voluntària, a avaluar i prendre en consideració els riscos socials i mediambientals associats a les inversions que financen en el camp del desenvolupament, per tal de garantir la sostenibilitat de les activitats finançades.

Qui els ha signat?

Aquests Principis van ser establerts el 2003 amb el suport de la Corporació Financera Internacional (CFI) del Banc Mundial. Fins a l'agost de 2016, els han adoptat 84 institucions. Totes elles col·laboren per difondre les millores pràctiques i així assegurar la millora dels estàndards i també elaboren un informe anual sobre la seva aplicació.

Quin és el compromís?

Per CaixaBank, l’avaluació dels projectes passa a tenir, segons els Principis d’Equador, diferents fases:

 • En primer lloc, s’avaluen els riscos i els impactes socials i mediambientals potencials dels projectes, que
  posteriorment són classificats en tres categories, A, B o C, segons els estàndards de la Corporació Financera Internacional, CFI, membre del Grup Banc Mundial.
 • A: projectes amb possibles impactes socials o mediambientals adversos i significatius que es consideren
  irreversibles o sense precedents.
 • B: projectes amb possibles impactes socials o mediambientals adversos limitats, que siguin escassos en
  nombre i, en general, localitzats a llocs específics, reversibles i fàcilment abordables mitjançant
  mesures de mitigació.
 • C: projectes amb impactes socials o mediambientals mínims o sense impacte advers, incloent certs projectes d’intermediaris financers amb riscos mínims o sense riscos.
 • Un cop classificats, un expert independent ha de confirmar que els projectes compleixen amb els requeriments dels Principis. Pels projectes amb un major impacte previsible, de categoria A o B, aquests requeriments inclouen una avaluació social i mediambiental i un pla d’acció específic, relacionat amb els riscos i impactes potencials, que haurà de seguir-se.
 • Si el projecte és viable econòmicament i aquests riscos i impactes es consideren acceptables i assumibles, es formalitza
  el préstec. En el cas dels projectes de categoria A, o de categoria B per a països no designats, les condicions del
  préstec requereixen del prestatari que contracti un consultor independent que faci el seguiment del projecte fins a la seva posada en marxa i revisi els informes de supervisió, control i seguiment ambiental i social del projecte, per tal de garantir el compliment de tots els Principis.

En adoptar aquestes directrius, s’ha compromès a aplicar-les a tots els project finance en què participi, i que requereixin un finançament global superior als deu milions de dòlars, amb independència del sector i del lloc del món en què es situïn. D’acord amb aquests principis, l’aprovació dels projectes requereix que tinguin una avaluació positiva que incorpori factors socials i mediambientals en l’anàlisi, segons uns estàndards establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI). Així mateix, s’apliquen, des de l’1 de gener de 2014, a tots els préstecs corporatius lligats a projectes amb un import global superior als cent milions de dòlars, en què CaixaBank tingui una participació de, com a mínim, cinquanta milions de dòlars.
Més informació sobre la CFI

Què són els project finance?

Són sistemes de finançament per a projectes que requereixen una inversió molt elevada, i que compten amb unes expectatives de generació d’ingressos futurs predicibles i sostenibles que han de permetre el retorn del préstec. A més, els propis actius que s’han finançat amb el préstec serveixen com a garantia de pagament. Aquestes característiques permeten que els projectes rebin un finançament específic que, en general, és proporcionat per diferents entitats. Alguns exemples d’aquest tipus de projectes podrien ser autopistes, xarxes de telefonia, etc.

Gestió del risc social i ambiental en finançar projectes

CaixaBank té com a objectiu que aquests projectes es desenvolupin de forma socialment responsable i apliquin les millors pràctiques mediambientals disponibles.

Els projectes que, segons una primera anàlisi, comportin riscos i impactes potencials elevats i irreversibles, i no es prevegi que es pugui establir un pla d’acció viable, així com els que contravinguin els valors corporatius de CaixaBank, no es tindran en consideració i, per tant, no se’n farà una avaluació més profunda. L’entitat rebutja per endavant la seva participació en el finançament d’aquests projectes.

Al llarg de 2017 s’han avaluat 6 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 1.750 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 288 milions d’euros. D'aquests projectes, cinc van ser categoritzats com a B i un com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.

Projectes avaluats segons Principis d’Equador classificats com B:

Número de projectes finançats al 2017

Project Finance A B C
0 5 1
Sector Infraestructures 1
Oil & Gas 1
Gas 1
Energia 4
Eòlica 3
Fotovoltàica 1
Altres
Turisme
Regió Europa, Pròxim Orient i Àfrica 3 1
Europa 3 1
Amèriques 2
Amèrica del Sud
Amèrica del Nord 2
Designació 
de país
Països designats 5 1
Països no designats
Revisió 
independent
5 1
No

 

Volum global per sector i categoria (en euros)

 

Nota: dades actualitzades a maig de 2018

Veure 2016

Al llarg de 2016 s’han avaluat 12 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 4.800 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 721 milions d’euros. Deu van ser categoritzats com a B i els dos restants, com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.


Nombre de projectes finançats el 2016

 

Project Finance A B C
0 10 2
Sector Infraestructures 4 1
Energia 5
Eòlica 4
Transmissió i distrib.electricitat 1
Oil&Gas 1
Gas 1
Altres 1
Turisme 1
Regió Amèriques 8 2
Amèrica del Sud 2 1
Amèrica del Nord 6 1
Europa, Pròxim Orient i Àfrica 2
Europa 2
Designació 
de país
Països designats 7 1
Països no designats 3 1
Revisió 
independent
Si 10 2
No

Volum global per sector i categoria (en euros)


Nota: dades actualitzades l'abril de 2017

Veure 2015

Al llarg de 2015 s’han avaluat 14 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 17.808 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 636 milions d’euros. Dotze van ser categoritzats com a B i els dos restants, com a C. Cap no va ser categoritzat com a A.


Nombre de projectes finançats el 2015

 

Project Finance A B C
14 0 12 2
Sector Infraestructures 3 1
Energia
Solar 1 1
Eòlica 5
Transmissió i distrib.electricitat 1
Oil&Gas
Gas 2
Regió Amèrica 7
Europa, Pròxim Orient i Àfrica
Europa 5 2
Designació 
de país
País designat 12 2
País no designat
Revisió 
independent
Si 12 2
No

Volum global per sector i categoria (en euros)

Nota: dades actualitzades el març de 2016

Veure 2014

Al llarg de 2014 s’han avaluat 9 projectes en base als Principis d’Equador, la inversió total dels quals va ser de 2.506 milions d’euros i en què CaixaBank ha participat amb més de 270 milions d’euros. Un va ser categoritzat com a A, quatre com a B i els quatre restants, com a C.


Nombre de projectes finançats el 2014

 

Project Finance A B C
9 1 4 4
Sector Infraestructures 1 2
Energia
Cogeneració 1
Eòlica 2
Altres
Químic 1
Real Estate i Turisme 2
Regió Amèrica 1
Europa, Pròxim Orient i Àfrica
Europa 1 3 4
Àsia Pacífic
Designació
de país
País designat 3 4
País no designat 1 1
Revisió
independent
Si 1 4 4
No

 

Volum global per sector i categoria (en milers d'euros)


Nota: dades actualitzades el febrer de 2016

Més informació sobre els Principis d’Equador (en anglès)