Responsabilitat corporativa

Model de Banca Socialment Responsable

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

CaixaBank, per la seva dimensió i compromís social contribueix a tots els ODS mitjançant la seva activitat, acció
social i aliances estratègiques.

L'entitat integra els 17 ODS de les Nacions Unides al seu Pla Estratègic i Pla
de Banca Socialment Responsable, a més de contribuir-hi de forma transversal a tots.

Contribució del Grup CaixaBank als ODS

CaixaBank centra el seu perímetre d’acció amb més intensitat en 4 ODS Prioritaris que permeten portar a terme
la missió de l’entitat: Contribuir al benestar financer dels seus clients i al progrés de tota la societat.

Els 4 ODS Prioritaris estan interrelacionats amb els altres ODS i CaixaBank hi contribueix a tots gràcies al seu
caràcter transversal.

 

Contribució al progrés i benestar dels col·lectius més vulnerables mitjançant l’accés als serveis financers, accions socials i una política activa d’habitatge.

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS


Microcrèdits

Capil·laritat

Bo Social

Accions socials

AgroBank

Política activa
d’habitatge
- Microcrèdits a famílies
- Eco-préstecs sector agrari
- Obra Social Descentralitzada
- Cap nen sense bigoti
- SegurCaixa Adeslas
- Microcrèdits salut i benestar
- Col·laboració amb GAVI, the Vaccine Alliance a través de “la Caixa”
- Equip saludable
- Pla de Cultura Financera
- Programa Aula
- Càtedres*
- CaixaBank Research
- CaixaBank Futur
- Microcrèdits
- Obra Social Descentralitzada
- Política activa d’habitatge
- Pla de Cultura Financera

Impuls de l’activitat econòmica promovent la inversió en innovació, l’emprenedoria i el creixement de les microempreses i pimes.

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS


Finançament
a empreses i
autònoms

Microcrèdits a
emprenedors
i negocis

Bo social

Inversió en I+D

Creació d’ocupació
- Pla d’Igualtat
- Programa Wengage
- Adhesió als Women Empowerment Principles de NU
- Premis IWEC
- Aliança Microsoft carreres STEM
- Suport a les principals associacions de dones**
- Suport a Start ups (Day One)
- Finançament a empreses amb impacte social
- Inversió en I+D
- Seguretat de la informació
- Pla de digitalització
- Capil·laritat
- Política activa d’habitatges
- Adhesió a IESE Smart Cities
- Adhesió a UNWTO***

Adopció d’un model de banca socialment responsable basat en una gestió sostenible i eficient dels recursos naturals.

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS


Finançament sota
criteris ASG

Polítiques
responsables

Marc de govern
de l’RSC

Adhesió als
Principis de Banca
Responsable
d’UNEP FI****

Adhesió de
VidaCaixa i
A.M als PRI*****

Reporting verificat
- AgroBank
- Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
- Finançament energies renovables
- Adhesió RE100
- Reducció consum energia
- Consum d’energia d’origen renovable
- Membres del GECV
- Principis d’Equador
- Consum d’energia renovable
- Compensació emissions CO2
generades
- Finançament energies renovables 
- AgroBank
- Marc d’emissió de bons sostenibles, verds i socials
- Codi ètic
- Polítiques responsables
- Seguretat de la informació
- Adhesió a Autocontrol


Contribució a tots els ODS amb programes propis i mitjançant aliances

ODS PRIORITARI ODS INTERRELACIONATS


Aliances
relacionades
directament amb
els ODS******
Primera Obra Social d’Espanya i una de les fundacions més grans del món. Aliança estratègica per a la difusió dels seus projectes i participació activa en programes claus com Incorpora, GAVI, the Vaccine Alliance o l’Associació de Voluntaris de “la Caixa”
Organisme encarregat de promoure els 10 Principis de Nacions Unides. Presidència de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides des de l’any 2012
Iniciativa de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE amb la col·laboració de “la Caixa”

* Càtedra CaixaBank d’RSC d’IESE, Càtedra AgroBank, Càtedra “la Caixa” Economia Societat.
** Igualtat a l’empresa, Xàrter de Diversitat, Més dones millors empreses, Eje&Con.
*** United Nations World Tourism Organisation.
**** United Nations Environment Programme Finance Initiative.
***** UN Principles for Responsable Banking.
****** Per a més detalls, consulteu l’apartat Iniciatives i aliances.