Responsabilitat corporativa

Governança

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació

La responsabilitat corporativa està en el rerefons de la gestió diària i de l'estratègia global de l'entitat i, a causa del seu caràcter transversal, afecta totes les àrees de l'entitat. Es fonamenta en els principis de transparència i bones pràctiques que presideixen el bon govern corporatiu.

En el seu desenvolupament, i com a compromís corporatiu, compta amb el suport i la implicació de l'alta direcció i de la resta de membres de l'organització.

A més, com a mostra de la seva importància dins l'entitat, hi ha un òrgan amb funcions específiques en la matèria:

Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació: s'encarrega de definir, implementar i supervisar les polítiques de responsabilitat corporativa, entre altres qüestions. Es tracta d'un comitè de primer nivell per ser un òrgan delegat i dependent del Comitè de Direcció i es vincula al Comitè de Direcció a través de la Presidència. La missió del comitè és contribuir que CaixaBank sigui reconeguda per la seva reputació excel·lent, reforçant el seu posicionament a través del model de banca socialment responsable.


Funcions i objectius del Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació:

  • Fer el plantejament de l'estratègia de responsabilitat corporativa de l'entitat i avaluar el seu grau de compliment.
  • Informar el Comitè Global del Risc i elevar al Comitè de Direcció les propostes de polítiques per a la gestió de la responsabilitat corporativa i del risc reputacional.
  • Vetllar per la coherència entre les polítiques i la seva traducció en normes o protocols per al desenvolupament del dia a dia del banc.
  • Coordinar i aprovar les diferents iniciatives en la gestió de la reputació i en el desplegament del Pla de Banca Socialment Responsable aprovat pel Consell d'Administració, que afecten temes de transparència, integritat, diversitat, governança, medi ambient, inclusió social i acció social/voluntariat.
  • Validar la raonabilitat dels indicadors no financers en matèria ambiental, social i de governança (ASG) que puguin tenir implicació directa en la reputació de l'entitat.
  • Sancionar les excepcions emparades per la Política corporativa de relació amb el sector de defensa.
  • Seguir de manera periòdica els resultats i el pla d'acció de millora de l'Índex Global de Reputació com a mètrica del Pla Estratègic i del marc d'apetit al risc reputacional (RAF).
  • Revisar periòdicament la situació i l'evolució del perfil de risc reputacional de l'entitat i informar el Comitè Global del Risc i la Comissió de Riscos.

Reunions i composició:

  • El Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació de CaixaBank es reuneix mensualment i està format per directius de diferents àmbits de l'entitat:  Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC, Secretaria General i del Consell, Assessoria Jurídica, Oficina Pública de Presidència i Public Affairs, Compliment Normatiu, Acció Social de la Xarxa, Negoci Detallista i Empreses, CIB & International Banking, Solutions and Collections, Gestió del Risc Mediambiental, Riscos No Financers, Relació amb Inversors, Mitjans, RH, Intervenció, Control de Gestió i Capital i Auditoria Interna.
  • El Grup de Coordinació de Filials de CaixaBank es reuneix trimestralment i està format per les empreses principals del Grup i per alguns àmbits de CaixaBank.