Responsabilitat corporativa

Governança

Comitè de RC i Reputació

Comitè de RC i Reputació


La responsabilitat corporativa és en el rerefons de la gestió diària de l’entitat i de la seva estratègia global i, atès el seu caràcter transversal, n'afecta totes les àrees. Es fonamenta en els principis de transparència i de bones pràctiques que presideixen el bon govern corporatiu.

Per desenvolupar-la, i com a compromís corporatiu, té el suport i la implicació de l’Alta Direcció i de la resta de membres de l’organització.

A més, com a mostra de la seva significació a l’entitat, hi ha un òrgan amb funcions específiques en la matèria: el Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, que s’encarrega de definir, implementar i supervisar les polítiques de responsabilitat corporativa, entre d'altres.

El Comitè és de primer nivell per ser un òrgan delegat i dependent del Comitè de Direcció i es vincula al Comitè de Direcció a través de la presidència.


Funcions i objectius

El Comitè s’encarrega de:

  • Fer el plantejament de l'estratègia de responsabilitat corporativa de l'entitat i avaluar el seu grau de compliment.
  • Informar el Comitè Global del Risc i elevar al Comitè de Direcció les propostes de polítiques per a la gestió de la responsabilitat corporativa i del risc reputacional.
  • Coordinar i aprovar les diferents iniciatives en la gestió de la reputació i en el desplegament del Pla de Banca Socialment Responsable aprovat pel Consell d'Administració, que concerneixen temes de transparència, integritat, diversitat, governança, medi ambient, inclusió social i acció social/voluntariat.
  • Identificar i fer el seguiment de les oportunitats i els riscos reputacionals existents i futurs.

Membres i reunions

Hi ha dos Comitès de Responsabilitat Corporativa i Reputació:

  • El Comitè de CaixaBank es reuneix mensualment i està format per directius de diferents àmbits de l'entitat, com ara Comunicació, Responsabilitat Corporativa, Relació amb Inversors, Riscos, Negoci, Assessoria Jurídica, Secretaria General, Compliment Normatiu, Recursos Humans, Public Affairs, Intervenció, Control de Gestió i Capital, i Mitjans, entre d'altres.
  • El Comitè del Grup CaixaBank es reuneix trimestralment i està format per les principals empreses del Grup i per alguns àmbits de CaixaBank.

Les decisions i polítiques adoptades pel Comitè s'implementen amb el suport de tots els membres. Tot i això, es poden delegar objectius concrets de gestió a cada membre, en funció de les seves responsabilitats específiques.