Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió de Retribucions

La Comissió de Retribucions estarà formada per Consellers que no acompleixin funcions executives, en el número que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres. El President de la Comissió serà nomenat, d’entre tots els Consellers independents que formen part de la Comissió.

Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de dos (2) membres de la pròpia Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció d’una proposta.

Entre les seves funcions hi ha:

  • Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d’Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers executius i Alts Directius, així com la retribució individual dels Consellers executius i Alts Directius i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sense perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments pel què fa a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l’aspecte retributiu.
  • Vetllar per l’observança de la política de retribucions de Consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes celebrats amb aquests i en compliment dels mateixos.
  • Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixin a les categories de personal, les activitats professionals dels quals incideixin de forma significativa en el perfil de risc de la Societat, i a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d’interès amb els clients de la Societat.
  • Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.

Per a més informació sobre la Comissió de Retribucions i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.

Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
María Amparo Moraleda Martínez Presidenta Independent 25 de setembre de 2014
Alejandro García Bragado Dalmau Vocal Dominical 1 de febrer de 2018
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017