Nota de premsa

CaixaBank guanya 855 milions d'euros fins al març, un 21,1% més, i manté la fortalesa del seu balanç amb la morositat en mínims

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, en la presentació de resultats

• El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha posat en valor que “aquest resultat suposa una bona notícia no només per als nostres accionistes, entre els quals destaquen la Fundació “la Caixa” i el FROB, sinó també per als nostres clients, perquè reflecteix la nostra capacitat per donar suport a les seves necessitats, i per a la societat, perquè comptar amb un sector financer fort i de confiança és clau per dinamitzar l'economia i l'activitat empresarial”.

• Es produeix una evolució positiva interanual de tots els marges, fet que permet que el benefici augmenti un 21,1%, la rendibilitat ROTE assoleixi el 10,5%, i la ràtio d'eficiència millori fins al 48,2%.

• El marge brut creix un 16,7%, impactat per l'impost extraordinari a la banca per un import de 373 milions d'euros.

• Els recursos de clients se situen en 614.608 milions d'euros, amb un creixement del 0,5% en el trimestre, després que l'entitat hagi aconseguit unes subscripcions netes pròximes a 3.800 milions d'euros, amb especial impuls dels fons d'inversió i les assegurances d'estalvi.

• La nova producció de crèdit interanual augmenta en tots els segments: hipoteques (+6%), consum (+4%) i empreses (+21%). El crèdit sa assoleix els 351.215 milions d'euros i es manté estable en l'any, malgrat l'augment de les amortitzacions, principalment en el segment hipotecari.

• La morositat continua en mínims històrics (2,7%), amb una ràtio de cobertura del 76% després de pujar dos punts des del desembre. A més, els saldos dubtosos baixen fins als 10.447 milions d'euros, amb una reducció de 243 milions d'euros en el trimestre.

• L'entitat gaudeix d'una privilegiada posició en liquiditat i solvència, amb més de 132.800 milions d'euros d'actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,6%.

• CaixaBank manté un fort compromís amb l'accés a l'habitatge i compta amb 11.207 pisos en el seu programa de lloguer social. L'entitat ha aportat més de la meitat del total d'immobles que el sector ha cedit al Fons Social d'Habitatges.

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 855 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 21,1% més que en el mateix període de l'exercici anterior, un resultat sòlid, fruit del dinamisme comercial i de la fortalesa del balanç de l'entitat, malgrat el context d'incertesa financera. 

D'aquesta manera, CaixaBank continua amb la millora de la rendibilitat sobre els recursos propis (ROTE), que assoleix el 10,5% al tancament del primer trimestre, encara per sota del cost de capital, però molt superior al 7,6% del mateix període de l'any anterior. A més, la ràtio d'eficiència (12 mesos) millora i baixa fins al 48,2%. 

Així mateix, durant aquest trimestre, l'entitat ha registrat en els seus comptes l'impost extraordinari a la banca per un import de 373 milions d'euros, cosa que ha suposat restar el 30% dels beneficis del Grup. 

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha ressaltat que l'entitat ha iniciat l'any “amb una molt bona dinàmica comercial en un període en què l'economia s'ha mostrat més resilient del que es preveia”. A més, Gortázar també ha destacat “la privilegiada posició en liquiditat i solvència de l'entitat, amb més de 132.000 milions d'euros d'actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,6%”. 

L'executiu ha subratllat que “la millora del resultat atribuït suposa una bona notícia no només per als nostres accionistes, entre els quals destaquen la Fundació “la Caixa” i el FROB, sinó també per als nostres clients, perquè reflecteix la nostra capacitat per donar suport a les seves necessitats, i per a la societat, perquè comptar amb un sector financer fort i de confiança és clau per dinamitzar l'economia i l'activitat empresarial”. 

Evolució interanual positiva del compte de resultats 

En el primer trimestre de l'any, CaixaBank ha registrat una evolució positiva dels ingressos core, fins a assolir els 3.449 milions d'euros, un 30,4% més. En concret, el marge d'interessos millora fins als 2.163 milions d'euros (+48,6%) i les comissions netes es mantenen estables (+0,1%) en 937 milions d'euros. 

En el capítol de comissions, les recurrents mostren una lleugera reducció de l'1%, impactades, entre d'altres, per la supressió de les comissions de custòdia en els dipòsits a grans empreses i per l'extensió dels programes de fidelització de clients particulars, factors que s'han vist compensats parcialment per més activitat en mitjans de pagament. Per part seva, els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació, essencialment procedents de participades de bancassegurances, sumen 79 milions i el resultat del servei d'assegurança (la nova línia del compte de resultats derivada de l'entrada en vigor de la normativa NIIF 17), assoleix els 263 milions d'euros. 

A més, es produeix un increment dels ingressos per dividends (fins a 68 milions) després del registre de la totalitat del dividend de Telefónica durant el primer trimestre de l'any.

En canvi, hi ha una menor generació en ingressos d'operacions financeres, que es redueixen fins als 82 milions d'euros (-42,7%). En l'evolució de l'epígraf d'altres ingressos i despeses d'explotació impacta, de manera especial aquest trimestre, el registre de l'impost extraordinari a la banca per un import de 373 milions d'euros. 

Aquests aspectes expliquen que el marge brut creixi un 16,7%, fins als 3.101 milions d'euros, i l'increment de les despeses d'administració i amortització recurrents (+2,4%) fa que el marge d'explotació augmenti un 33,4%, fins a 1.659 milions d'euros. 

Des de l'1 de gener del 2023, el Grup CaixaBank ha aplicat les normatives NIIF 17 “Contractes d'Assegurança” i NIIF 9 “Instruments Financers” als actius i passius afectes al negoci assegurador, per la qual cosa l'entitat ha reexpressat el compte de resultats de l'exercici 2022 i el balanç de situació, a efectes comparatius. 

Recursos i crèdits es mantenen estables 

Els recursos de clients assoleixen els 614.608 milions d'euros a 31 de març (+0,5% en el trimestre), gràcies a la bona evolució en els productes d'estalvi a llarg termini i a la recuperació dels mercats financers. Dins d’aquests, els actius sota gestió pugen fins als 154.007 milions d'euros (+4,1% en el trimestre) no només per l'evolució favorable dels mercats, sinó també per unes subscripcions netes positives pròximes als 3.800 milions d'euros, amb especial impuls dels fons d'inversió i les assegurances d'estalvi. 

La quota combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini arriba al 26,5%. 

Per la seva banda, el crèdit sa se situa en 351.215 milions d'euros a tancament de març, després de mantenir-se pràcticament estable en el trimestre. Per segments, la cartera per a l'adquisició d'habitatge segueix marcada per l'augment de les amortitzacions en un context de pujada de tipus d'interès, de manera que registra una caiguda de l'1,4%, mentre que el saldo del crèdit al consum puja un 0,4% i el d'empreses ho fa un 1,2%. 

No obstant, la nova producció de crèdit interanual continua fort per la resiliència de l'economia i augmenta en tots els segments de negoci: hipoteques (+6%), consum (+4%) i empreses (+21%). 

Bona gestió del risc: la morositat continua en mínims 

La resistència de l'economia i la bona gestió del risc realitzada per l'entitat també han permès mantenir la ràtio de morositat en nivells mínims històrics, amb un 2,7% al tancament del trimestre. 

Els saldos dubtosos disminueixen fins als 10.447 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat, amb una reducció de 243 milions d'euros en el trimestre. Alhora, els fons per a insolvències se situen a tancament de març en els 7.921 milions d'euros i la ràtio de cobertura continua incrementant-se, fins al 76%, després de pujar dos punts des del desembre (74%). I el cost del risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,26%. 

Liquiditat i capital en nivells òptims 

CaixaBank tanca el primer trimestre de l'any amb uns nivells òptims de liquiditat i capital. Els actius líquids totals se situen en 132.867 milions d'euros i el Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) és del 192%, cosa que mostra una folgada posició, molt per damunt del mínim requerit del 100%. El saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE) a 31 de març arriba als 15.620 milions d'euros corresponents a TLTRO III. 

L'entitat manté també la seva fortalesa en capital, amb  una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) del 12,6% (12,5% sense aplicació dels ajustos transitoris de NIIF 9), després de l'impacte extraordinari de la primera aplicació de la normativa NIIF 17 (-20 punts bàsics). Entre gener i març, CaixaBank ha aconseguit generar de manera orgànica 30 punts bàsics de capital. 

A més, la ràtio MREL total se situa en el 26,2%, ja per damunt del nivell exigit per al 2024. Aquest trimestre s'han realitzat tres emissions d'instruments computables: 750 milions d'euros d'AT1, 500 milions de lliures esterlines de Tier 2 i 1.250 milions de dòlars de deute Senior Non Preferred

CaixaBank i el seu vessant social 

La positiva evolució dels resultats de CaixaBank i la fortalesa financera, permeten a l'entitat continuar donant suport a famílies, empreses i a la societat en el seu conjunt, amb l'objectiu final d'estar a prop de les persones per a tot allò que importa. CaixaBank té un ferm compromís amb la millora social, cosa que forma part de l'ADN de l'entitat i que queda reflectit en la seva aposta per la inclusió financera, el suport als col·lectius més vulnerables, la formació i l'impuls a l'emprenedoria, entre altres aspectes. 

Per fer-ho, CaixaBank compta, per exemple, amb el banc de microcrèdits més gran d'Europa. MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha mobilitzat des de la seva fundació el 2007 més de 8.700 milions d'euros en gairebé 1,3 milions de projectes amb impacte social. D'aquests, més de 7.900 milions d'euros corresponen a microcrèdits, amb especial pes dels destinats a afrontar necessitats puntuals de famílies, i dels concedits per posar en marxa o consolidar negocis d'emprenedors i microempreses. 

CaixaBank també manté un fort compromís amb l'accés a l'habitatge i compta amb 11.207 habitatges en el seu programa de lloguer social, i ha aportat més de la meitat del total d'immobles que el sector ha cedit al Fons Social d'Habitatges. 

Així mateix, està fortament compromesa amb el territori, i per a això té a disposició dels ciutadans la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya, amb presència en totes les províncies. És l'única entitat amb sucursal en 482 poblacions i no n’abandonarà cap. Compta també amb un servei de 17 ofimòbils, que operen en 628 municipis de sis comunitats autònomes. 

D'altra banda, a través de CaixaBank Dualitza, l'entitat fomenta la formació professional dual, i per impulsar l'educació en cultura financera celebra cada any conferències, cursos i tallers que contribueixen a la millora dels coneixements sobre conceptes econòmics i financers. 

A més, els beneficis que genera l'entitat reverteixen directament en la societat a través del dividend, ja que els seus dos principals accionistes són la Fundació ”la Caixa” i l'Estat, a través del FROB. Dels 1.730 milions de dividends abonats el passat 12 abril contra els resultats del 2022, uns 850 milions tenen un destí social, ja que s'han distribuït entre aquestes dues institucions, que són propietàries de pràcticament la meitat del capital del banc.

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos

Vídeonoticia