Estratègia mediambiental

A CaixaBank considerem essencial accelerar la transició a una economia baixa en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva. En coherència amb això, tenim una Estratègia Mediambiental i treballem de manera sistemàtica amb l'objectiu de contribuir a aquesta transició mitjançant el finançament i la inversió en projectes sostenibles, la gestió del risc climàtic i la reducció de l'impacte directe de les nostres operacions.

Línies d'acció

Estratègia Mediambiental:
Línies d'acció
1
2
3
Impulsar el negoci sostenible
Generar producció verda (climate-friendly)
Integrar els riscos ESG en la gestió del risc
Gestionar els riscos ESG i climàtics
Minimizar l'impacte ambiental
Reduir la petjada de carboni amb iniciatives d'eficiéncia ambiental i compensar les emissions de CO2
4
Compromís públic
Declaració sobre canvi climàtic
5
Transparència
Reporting en els mercats

Governança

El Consell d'Administració constitueix la màxima autoritat en la fixació de les estratègies de negoci de CaixaBank, l'estratègia de riscos i les polítiques de gestió de riscos, inclosos els assumptes mediambientals. En aquest objectiu, també comptem amb les Comissions delegades de Riscos i de Nomenaments.

Disposem de dos comitès supervisats pel Comitè de Direcció i als quals ha delegat la coordinació de la implantació de la nostra estratègia mediambiental: el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental i el Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació, del qual també depèn el Comitè de Medi Ambient.

Compromís

El canvi climàtic és un dels reptes principals als quals s’enfronta el planeta, amb impactes per a l’entorn físic, la societat i l’economia. Es tracta d’una font de riscos físics i de transició, i també d’oportunitats per als països, els negocis i les persones. En aquest context, considerem essencial accelerar la transició a una economia baixa en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva.

Les entitats financeres tenim un paper clau en la consecució dels objectius dels Acords de París i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, tant de manera directa, a través de les nostres pròpies operacions, com de manera indirecta, a través de les relacions amb els clients, les companyies participades, els socis comercials i la cadena de valor.

El nostre objectiu és contribuir a la transició a una economia baixa en carboni i socialment justa, alhora que impulsem el desenvolupament i el creixement econòmic sostenibles.

Accedeix a la Declaració sobre canvi climàtic de CaixaBank