Remuneració a l’accionista

Exercici 2023: distribució d’un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció, que s’abonarà durant el proper mes d’abril. El pagament d’aquest dividend representarà un pay-out del 60%.

Exercici 2024: distribució d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, mitjançant dos pagaments en efectiu en línia a la nova política de dividends:

- Dividend a compte: novembre 2024
- Dividend complementari: abril 2025

Nota: Subjecte a l’aprovació de la Junta General d’ Accionistes.

Recompra d'accions: El 3 de gener de 2024 es va comunicar la finalització del programa de recompra d'accions (amb inici el 18 de setembre de 2023) una vegada assolida la inversió màxima prevista de 500 milions d'euros, amb l'adquisició d'un total de 129.404.256 accions pròpies, que representen el 1,72 % del capital social. A aquest efecte, està previst sotmetre a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2024 la reducció del capital social mitjançant l'amortització de les accions adquirides.

Intenció d’implementar una nova recompra d’accions durant el primer semestre de l’exercici 2024, amb l’objectiu d’apropar la ràtio CET1 a tancament de 2023 al 12%.


Veure Política de dividends a la secció Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Per a més informació sobre Remuneració a l'accionista, consulta la secció Dividends i les comunicacions publicades a les seccions Informació privilegiada i Altra informació rellevant.