Responsabilitat corporativa

Grups d’interès

Igualtat d'Oportunitats

Igualtat d'Oportunitats

CaixaBank es compromet a la no discriminació per raó de gènere ni de cap altra condició personal en els processos de selecció, en les promocions, en el desenvolupament professional i en la política de compensació amb la qual es retribueix a les persones que hi treballen.

  • Polítiques d’Igualtat i Conciliació

CaixaBank compta amb un Programa d’Igualtat i de Conciliació per tal de fomentar la conciliació de la vida personal, la familiar i la professional.

L'entitat compta amb diversos gestors externs, dedicats a la prevenció, el tractament i la gestió dels casos d'assetjament, i que s'encarreguen de rebre totes les consultes i denúncies relacionades a aquest tema per buscar solucions.

  • L’any 2007 es va signar un Protocol d’Igualtat i de Conciliació.
  • L’any 2011 es va aprovar un Pla d’Igualtat amb l’objectiu de fomentar, divulgar i contribuir a la igualtat efectiva entre homes i dones.
  • L’any 2013, CaixaBank s’ha adherit a la iniciativa de l’ONU Dones i el Pacte Mundial de les Nacions Unides: Women’s Empowerment Principles. Amb aquesta signatura, assumeix el compromís públic d’alinear les seves polítiques per fer avançar la igualtat entre els gèneres.

A més, CaixaBank compta amb una Comissió Paritària d'Igualtat i Conciliació.
 

  • Polítiques contra l’assetjament

CaixaBank compta amb una Comissió d’Igualtat i de Conciliació, encarregada de vetllar per la prevenció de l’assetjament que s’ha encarregat d’aprovar el Protocol per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament sexual i laboral.

L’entitat compta amb diversos gestors i gestores externs, dedicats a la prevenció, el tractament i la gestió dels casos d'assetjament, i que s’encarreguen de rebre totes les consultes i denúncies referides a aquest tema per tal de buscar-ne solucions.

  • Comitè de Diversitat

Defineix, impulsa i garanteix la implantació d'iniciatives per fomentar la diversitat i la inclusió en l'entitat, per tal de desenvolupar el talent assegurant la meritocràcia i la igualtat d'oportunitats.