Informació general

Consens

Consens

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2020-21e

En MM€ 2020e 2021e
Marge d'interessos 4.914 4.959
Comissions netes 2.649 2.723
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 581 608
Marge brut 8.440 8.593
Despeses d'explotació recurrents -4.863 -4.981
Marge d'explotació 3.567 3.607
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -577 -685
Resultat net atribuït al Grup 1.992 2.029

Dades a 15 de gener  de 2020
Promitjos calculats amb un mínim de 19 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Algunes d’aquestes estimacions no son públiques, raó per la qual aquest consens d’analistes pot no coincidir amb el consens publicat per alguns proveïdors de informació financera. CaixaBank no garanteix de mode implícit o explícit la seva exactitud o plenitud, ni el compliment de les esmentades estimacions o previsions.

2. Aquestes estimacions estan fora de l’àmbit de la informació requerida amb caràcter obligatori per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es faciliten per cortesia de CaixaBank, per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No és intenció de CaixaBank recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.

3. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.

4. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.