Informació general

Consens

Consens

Consens trimestral del Grup CaixaBank pel 3T20e

En MM€ 3T20e
Marge d'interessos 1.235
Comissions netes 628
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 142
Marge brut 2.091
Despeses d'explotació recurrents -1.160
Marge d'explotació 931
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -448
Resultat net atribuït al Grup 314

Dades a 14 d'octubre de 2020
Promitjos calculats amb un mínim de 25 estimacions d'analistes

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2020-22e

En MM€ 2020e 2021e 2022e
Marge d'interessos 4.899 4.854 4.854
Comissions netes 2.545

2.638

2.720
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 575 592 612
Marge brut 8.173 8.209 8.352
Despeses d'explotació recurrents -4.668 -4.741 -4.829
Marge d'explotació 3.505 3.467 3.522
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -2.274 -1.712 -1.183
Resultat net atribuït al Grup 1.053 1.143 1.585

Dades a 14 d'octubre de 2020
Promitjos calculats amb un mínim de 18 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Algunes d’aquestes estimacions no son públiques, raó per la qual aquest consens d’analistes pot no coincidir amb el consens publicat per alguns proveïdors de informació financera. CaixaBank no garanteix de mode implícit o explícit la seva exactitud o plenitud, ni el compliment de les esmentades estimacions o previsions.

2. Aquestes estimacions estan fora de l’àmbit de la informació requerida amb caràcter obligatori per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es faciliten per cortesia de CaixaBank, per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No és intenció de CaixaBank recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.

3. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.

4. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.