Informació general

Consens

Consens

Consens anual del Grup CaixaBank pel 2019-21e

En MM€ 2019e 2020e 2021e
Marge d'interessos 4.947 4.885 4.926
Comissions netes 2.558 2.635 2.710
Ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança 546 577 605
Marge brut 8.508 8.388 8.556
Despeses d'explotació recurrents -4.783 -4.869 -4.992
Marge d'explotació 2.746 3.505 3.552
Pèrdues per deteriorament d'actius financers -436 -570 -663
Resultat net atribuït al Grup 1.586 2.003 2.002

Dades a 15 d'octubre de 2019
Promig calculat amb un mínim de 19 estimacions d'analistes

1. Consens obtingut a partir de la informació proporcionada pels analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank. Algunes d’aquestes estimacions no son públiques, raó per la qual aquest consens d’analistes pot no coincidir amb el consens publicat per alguns proveïdors de informació financera. CaixaBank no garanteix de mode implícit o explícit la seva exactitud o plenitud, ni el compliment de les esmentades estimacions o previsions.

2. Aquestes estimacions estan fora de l’àmbit de la informació requerida amb caràcter obligatori per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es faciliten per cortesia de CaixaBank, per la seva possible utilitat i amb una finalitat merament informativa. No és intenció de CaixaBank recolzar o facilitar cap mena d’assessorament d’inversió.

3. CaixaBank no tindrà cap responsabilitat per qualsevol tipus de perjudici, dany o pèrdua derivada de l’ús de la informació aquí continguda.

4. Es publicarà el consens d’analistes sempre que el número d’analistes que participen en el mateix superi el 50% del total d’analistes que cobreixen l’acció de CaixaBank.