Govern corporatiu i política de remuneracions

 Delegació del dret de vot i vot a distància

Delegació del dret de vot i vot a distància

Delegació del dret a vot 

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General s’hi poden fer representar per mitjà d’una altra persona, complint amb els requisits i les formalitats exigits pel Reglament de la Junta General d’Accionistes, pels Estatuts socials i per la Llei de societats de capital.

Qualsevol accionista que es vulgui fer representar a la Junta General per una altra persona ha de tenir inscrita la titularitat de les seves accions en el registre d’anotacions en compte corresponent, amb almenys cinc dies d’antelació al dia de celebració de la Junta.

Per assistir a la Junta General en persona, el representant ha de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d’un nombre mínim de mil (1.000) accions. La delegació la presentarà el representant el dia i en el lloc de celebració de la Junta, el qual s’haurà d’identificar amb el DNI o qualsevol altre document oficial generalment acceptat per a aquest efecte.

La representació sempre és revocable. L’assistència personal a la Junta General del representant té valor de revocació.
La delegació l’ha d’emplenar l’accionista i signar-la, i subscriure la targeta corresponent. Si per qualsevol causa no pogués disposar de les targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com) trobarà per a cada Junta el model de targeta de delegació, que es pot imprimir, completar, signar i lliurar o enviar a la Societat, en funció del que correspongui. La delegació de l’exercici del dret a vot es pot conferir a través dels mitjans de comunicació a distància que s’indiquen més endavant. 

Exercici del dret de vot a distància

Els accionistes poden emetre el vot per correspondència postal o per comunicació electrònica, de la manera que s’indica a l’apartat següent.
Mitjans per a la delegació i l’exercici del dret de vot a distància.

Els mitjans admesos per conferir la representació o l’emissió del vot a distància són:

Correspondència postal
Per delegar l’exercici o emetre el vot per correspondència postal, els accionistes han d’emplenar i signar la targeta de delegació o la targeta de vot a distància, segons el que correspongui, expedida per la Societat o per l’entitat on tinguin dipositades les accions. No obstant això, si per qualsevol causa no poguessin disposar d’aquestes targetes, a la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com) trobaran per a cada Junta models de targeta que podran imprimir, completar, signar i enviar a la Societat. Després d’emplenar-la i signar-la, l’han d’enviar a la Societat per correspondència postal.

Comunicació electrònica
La delegació del dret de vot o, si és el cas, el vot per mitjà de comunicació electrònica s’ha de fer a través de la pàgina web corporativa de la Societat (www.CaixaBank.com), seguint les instruccions que hi ha, per a aquest efecte, a l’apartat habilitat per a cada Junta. Amb la finalitat de garantir la seva identitat, els accionistes que vulguin votar o delegar la seva representació mitjançant comunicació electrònica han de tenir un document nacional d’identitat electrònic (DNIe) o una signatura electrònica reconeguda o avançada, basada en un certificat electrònic reconegut i vigent, emès per l’Entitat Pública de Certificació Espanyola (CERES), que depèn de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, i en el cas d’usuaris de CaixaBankNow de CaixaBank, han de disposar d’una targeta de claus personalitzada.

El vot o la delegació de la representació a distància pot deixar sense efecte per anul·lació expressa de l’accionista, feta pels mateixos mitjans.

Regles sobre vot i delegació a distància

 1. Els serveis de vot i delegació per mitjans electrònics s’habiliten a partir d’una data determinada, per a cada Junta en concret.
 2. Els vots i les delegacions fets a través de mitjans de comunicació a distància s’han de rebre a la Societat 48 hores abans de l’hora d’inici de la Junta General en primera convocatòria.
 3. El dia i el lloc de celebració de la Junta General, els representants designats s’han d’identificar amb el DNI o qualsevol altre document oficial acceptat per a aquest efecte.
 4. Els accionistes que emetin el vot a distància, tant per correspondència postal com electrònica, es considera que hi són presents a l’efecte de la constitució de la Junta General.
 5. En cas que un accionista faci diverses delegacions sobre les mateixes accions, prevaldrà l’última delegació emesa o, en cas de no tenir constància de la data d’emissió, l’última que hagi rebut la Societat.
 6. Si un accionista emet el vot diverses vegades sobre les mateixes accions, prevaldrà l’últim vot emès o, en cas de no tenir constància de la data d’emissió, l’últim que hagi rebut la Societat.
 7. El vot emès a distància fa ineficaç qualsevol delegació electrònica o escrita, tant si és anterior (que s’entendrà revocada) com posterior (que es tindrà per no efectuada).
 8. L’assistència personal a la Junta de l’accionista que hagi delegat o votat a distància prèviament deixarà sense efecte la delegació o el vot.
 9. Els accionistes persones jurídiques poden consultar la Societat per examinar la possibilitat d’adoptar, si és el cas, amb totes les garanties, els mecanismes de vot i delegació a distància.
 10. És responsabilitat exclusiva de l’accionista la custòdia de la signatura electrònica i, en el cas dels usuaris de CaixaBankNow, la custòdia de la targeta de claus personalitzada.
 11. La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir els mecanismes de vot i delegació per mitjans electrònics per raons tècniques o de seguretat. La Societat no és responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’accionista derivats de la manca de disponibilitat de la pàgina web, ni tampoc d’avaries, caigudes de línia, errors en la connexió, mal funcionament del servei postal de Correus o qualsevol altra eventualitat semblant aliena a la voluntat de la Societat, que dificultin o impedeixin la utilització dels mecanismes de delegació o vot a distància.
 12. En els casos de conflicte d’interès on així ho preveu la Llei de societats de capital, no es pot exercitar el dret de vot, aplicant el que està previst legalment sobre això.