No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Línies estratègiques

Pla estratègic 2015-2018: “Ser líders en confiança i rendibilitat”

El Grup CaixaBank està desplegant el Pla Estratègic 2015-2018 “Ser líders en confiança i rendibilitat” en un entorn caracteritzat per una recuperació econòmica gradual, per l’arrencada de la unió bancària i per la presència creixent de la tecnologia i de la innovació en les relacions amb els clients. Cal assenyalar també dos impactes de la recessió encara presents en el sistema financer espanyol: la baixa rendibilitat i, més important encara, la minvada reputació de la banca entre el públic.

En aquest context, CaixaBank està progressant de forma molt positiva en les cinc línies estratègiques:

1. Focus en el client: ser el millor banc en qualitat i reputació

CaixaBank aspira a diferenciar-se com l’entitat financera amb un nivell més gran de satisfacció entre els clients, a més de reforçar la seva reputació com a paradigma de banca responsable i compromesa amb la societat. Aquesta línia estratègica també inclou el repte de ser referents en bon govern corporatiu, des de l’atenció a l’inversor minoritari fins a l’enfortiment de la cultura de control en tots els processos.

2. Aconseguir una rendibilitat recurrent per sobre del cost de capital

CaixaBank està apostant per la diversificació d’ingressos en segments de major rendibilitat gràcies a la seva fortalesa comercial i al lideratge destacat en serveis amb una alta capacitat de vinculació. El desplegament del Pla ha de permetre assolir una rendibilitat (ROTE o retorn sobre capital tangible) d’entre el 9% i el 11% el 2018.

3. Gestionar activament el capital

El manteniment d’un nivell de solvència elevat, un dels pilars de la fortalesa financera de l’entitat, s’ha de complementar amb una gestió activa del capital que n’optimitzi la utilització i que permeti distribuir un dividend elevat i estable als accionistes. Durant els anys vinents, ha de disminuir significativament la proporció de capital dedicada al negoci immobiliari així com el pes dels actius improductius.

4. Liderar la digitalització de la banca

CaixaBank està treballant per a ampliar el lideratge en multicanalitat i mobilitat, i també per a aprofitar les oportunitats que presenta la revolució digital a la hora de donar més bon servei i millorar la capacitat de gestió en tots els àmbits de la organització. Això està comportant, per exemple, la implantació total de la signatura digital, la consolidació de modalitats noves d’interacció amb el client o el desenvolupament del Big Data.

5. Disposar de l’equip humà més preparat i dinàmic

Per assegurar les millors capacitats internes, CaixaBank està potenciant la formació en capacitats professionals crítiques i impulsant el model de descentralització en la gestió. A més, s’estan adaptant els sistemes de compensació i promoció als segments de negoci i s’està reforçant la cultura de la meritocràcia i la diversitat.