Informació corporativa

Línies estratègiques

Pla Estratègic 2019-2021 “Les persones, en primer lloc”

El Grup CaixaBank està desplegant el Pla Estratègic 2019-2021 “Les persones, en primer lloc” amb l'objectiu de continuar sent el primer banc a Espanya a la vegada que estenem amb BPI el nostre model de negoci a Portugal, on hi ha un clar recorregut de creixement. Per fer-ho, és clau oferir la millor experiència del client, ja que l'entorn es caracteritza per l'elevada competència, els baixos tipus d'interès, la creixent penetració digital i els canvis en les expectatives dels clients.

El Pla es desplega a través de cinc línies estratègiques:

1. Oferir la millor experiència al client

El Pla planteja una acceleració ambiciosa de la transformació digital per aconseguir una major orientació al client i adaptar-nos als seus nous comportaments. L'objectiu és oferir la millor experiència per qualsevol canal, conscients de l'actual preferència majoritària per l'omnicanalitat. Per fer-ho se seguirà transformant la xarxa de distribució i s'intensificarà el model d'atenció, entre altres iniciatives, amb l'objectiu d'oferir un valor més gran al client. 

2. Accelerar la transformació digital per ser més eficients i flexibles

L'entorn actual i les noves tecnologies ofereixen noves oportunitats que ens permetran ser un banc més ràpid, eficient i flexible. Les principals prioritats d'aquesta línia se centren a reduir el time-to-market del llançament de nous productes; potenciar l'eficiència en processos de backoffice; aprofitar el potencial que ofereix el Big Data; i continuar millorant la flexibilitat, l'escalabilitat i l'eficiència de les nostres infraestructures. 

3. Potenciar una cultura centrada en les persones, àgil i col·laborativa

El principal objectiu d'aquesta línia estratègica és reforçar la cultura corporativa i mantenir les persones en el centre de l'organització. Durant el nou pla es continuarà afavorint el talent –assegurant que pugui desenvolupar el seu potencial mitjançant meritocràcia, diversitat i empowerment–, es definirà i desplegarà la millor proposta de valor per als empleats i es promouran els atributs d'agilitat i col·laboració.

4. Generar una rendibilitat atractiva per als accionistes, mantenint la solidesa financera

L'objectiu estratègic és sostenir una rendibilitat elevada (retorn sobre capital tangible superior al 12% el 2021) i mantenir un balanç sòlid, cosa que permetrà sostenir una política de dividends atractiva per als nostres accionistes (>50% de payout en efectiu per a tot el període).

5. Ser referents en gestió responsable i compromís amb la societat

CaixaBank vol ser la referència del sector en banca socialment responsable. El Pla Estratègic 2019-2021 reforçarà la gestió responsable del negoci (amb èmfasi en la transparència amb els clients), assegurarà les millors pràctiques en control intern i govern corporatiu i mantindrà el nostre compromís amb la societat.