Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissions del Consell

Comissió de Innovació

La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres.

En formaran part, en tot cas, el president del Consell d'Administració i el conseller delegat. La resta de membres seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en particular els seus coneixements i experiència en l'àmbit de les competències de la Comissió, com ara la tecnologia i innovació, els sistemes d'informació i la ciberseguretat.

La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital serà ostentada pel president del Consell d'Administració.

Així mateix, el secretari del Consell d'Administració exercirà la funció de secretari de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.

La Comissió es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i les reunions seran convocades pel president de la Comissió, sia a iniciativa pròpia o a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i s'hauran de convocar sempre que el Consell sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.

La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'estendrà acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l'acta a tots els membres del Consell.

Sens perjudici d'altres funcions que li pugui atribuir el Consell d'Administració, la Comissió exercirà les funcions principals següents:

  • Assistir el Consell d'Administració en la identificació, el seguiment i l'anàlisi de nous competidors, de nous models de negoci i dels avenços i les tendències i iniciatives principals en l'àmbit de la innovació tecnològica, estudiant els factors que afavoreixen l'èxit de determinades innovacions i la seva capacitat de transformació.
  • Assessorar el Consell d'Administració en la implementació del pla estratègic en els aspectes relacionats amb la transformació digital i la innovació tecnològica (l'estratègia digital), en particular informant sobre els plans i projectes dissenyats per CaixaBank en aquest àmbit i els nous models de negoci, productes, relació amb els clients, etc. que es desenvolupin.
  • Afavorir un marc de reflexió que faciliti al Consell d'Administració la identificació de noves oportunitats de negoci derivades dels avenços tecnològics, així com de possibles amenaces.
  • Assistir el Consell d'Administració en l'anàlisi de l'impacte de les innovacions tecnològiques en l'estructura del mercat, la prestació de serveis financers i el comportament de la clientela. Entre d'altres, la Comissió analitzarà el potencial disruptiu de les noves tecnologies, les possibles implicacions reguladores del seu desenvolupament, els efectes en termes de ciberseguretat i les qüestions relacionades amb la protecció de la privacitat i l'ús de les dades.
  • Promoure la reflexió i el debat sobre les implicacions ètiques i socials que es puguin derivar de l'aplicació de les noves tecnologies en el negoci bancari i assegurador.
  • Assistir la Comissió de Riscos, quan aquesta ho consideri pertinent, en la supervisió dels riscos tecnològics i en els aspectes relatius a la ciberseguretat.Membres:

Nom Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Jordi Gual Solé President Dominical 23 de maig de 2019
Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu 23 de maig de 2019
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 23 de maig de 2019
María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent 23 de maig de 2019
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 23 de maig de 2019
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 de maig de 2019