Certificació

CaixaBank disposa d’una rigorosa Política i Objectius de Continuïtat de Negoci, aprovats per la Direcció, que inclou un Pla de Continuïtat de Negoci (PCN). Aquest Pla de Continuïtat abasta als processos, equip humà, sistemes, instal·lacions i proveïdors.

Així mateix CaixaBank ha desenvolupat un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci (SGCN), basat en l’estàndard internacional, i ha obtingut la certificació ISO 22301:2012 del seu SGCN.

Amb tot lo indicat anteriorment CaixaBank garanteix:

  • L’acompliment de les recomanacions dels reguladors, Banc d’Espanya, MIFID, Basilea II, etc.; i
  • La màxima seguretat en les seves operacions, tant en l’operativa diària com en situacions extraordinàries.

Demostrant també als seus clients, inversors i altres grups d’interès:

  • El seu compromís amb la Continuïtat de Negoci; i
  • La implantació i operativitat d’un SGCN segons l’estàndard internacional més reconegut; i
  • La realització de les millors pràctiques respecte a la gestió de la Continuïtat de Negoci; i
  • La existència d’un procés cíclic basat en la millora continua;

La certificació abasta les àrees clau dels Serveis centrals. D’aquestes àrees destaquem Serveis informàtics perquè, per tal d’incloure-la en la certificació, s’ha hagut de demostrar a l’entitat certificadora que CaixaBank disposa d’un Pla de recuperació davant desastres (DRP) o Pla de contingència tecnològic totalment operatius.