Espai de l'Accionista

Servei d’atenció a l’accionista

Preguntes freqüents

01.

Sobre l’acció...

On puc consultar la cotització de CaixaBank?

A la pàgina inicial del nostre web corporatiu trobarà la cotització actualitzada de CaixaBank. A més, podrà consultar el gràfic i l’històric de cotitzacions a través de la secció “Cotització” (CaixaBank a la borsa).

També es pot subscriure al Servei d’Informació a l’Accionista CaixaBank, a través del qual podrà rebre, entre altres,la Newsletter Accionistes i l’Informe setmanal de CaixaBank amb l’evolució de l’acció i els mercats financers, així com novetats sobre avantatges i iniciatives per l’accionista.

On puc comprar accions de CaixaBank?

Pot comprar accions de CaixaBank a través de la seva entitat bancària o agència de borsa. Si l’entitat bancària és CaixaBank, l’ordre la podrà fer a través de CaixaBankNow (si la té habilitada) o de la seva oficina gestora.

Quines despeses té comprar accions de CaixaBank?

Quan la compra es fa a través de CaixaBank es beneficia de l’exempció de comissió bancària, i només es repercuteix el cànon de borsa.

Vull traspassar les meves accions a CaixaBank, com ho puc fer?

Només ha de lliurar en qualsevol oficina de CaixaBank l’últim extracte dels valors que vol traspassar, el qual ha d’estar signat per cada un dels titulars del contracte. La nostra entitat es farà càrrec de les altres gestions. Quan s’hagin traspassat les accions, podrà beneficiar dels avantatges per accionistes de CaixaBank.


Nota: hi ha una comissió de traspàs que repercuteix l’entitat de la qual surten els títols i pot variar d’una entitat a una altra.

02.

Sobre la remuneració a l’accionista…

Quina és la política de remuneració de CaixaBank?

En el nou Pla Estratègic 2019-2021, l'entitat manté una política de dividend atractiva per als inversors, amb l'objectiu de destinar més del 50% del seu benefici net consolidat a la remuneració en efectiu.

Per a més informació sobre el calendari dels propers dividends, així com d’altres detalls de la remuneració a l’accionista, pot consultar la secció Remuneració a l'accionista.

Com comunica CaixaBank els períodes de remuneració?

Cada remuneració necessita l’aprovació del Consell d’Administració de CaixaBank.

Quan s’ha aprovat, es fan els passos següents:

 • Notificació a la CNMV amb el fet rellevant corresponent.
 • Publicació del fet rellevant a la pàgina web de CaixaBank.
 • Notificació a través d’SMS als accionistes que tinguin accions dipositades a CaixaBank i que hagin facilitat el seu telèfon mòbil, o per correu electrònic als accionistes que no l’hagin facilitat.
 • Al perfil de Twitter Accionistes CaixaBank amb la publicació de missatges en les dates rellevants de remuneració.
 • Article específic a l’informe setmanal per a accionistes durant el període de remuneració. Subscrigui-s’hi i rebrà aquest informe amb informació puntual sobre la companyia.

03.

Sobre fiscalitat…

IRPF per al territori comú

Quina fiscalitat s'aplica als dividends?

Els dividends s'integren pel seu import brut en la base imposable de l'estalvi de la declaració de la renda de l'exercici en què es perceben.

Els tipus impositius que s'apliquen en el territori comú en la base imposable de l'estalvi tributen de conformitat amb l'escala següent durant els anys 2018 i següents (*):

Exercici 2018 i següents (*):
19% sobre els primers 6.000 euros
21% sobre la base liquidable fins a 50.000 euros
23% sobre l'excés de 50.000 euros

El tipus de retenció que s'aplica sobre els dividends és del 19%.
(*): Llevat que es produeixi algun canvi normatiu en aquest sentit.

04.

Sobre la informació a l’accionista...

Com puc estar informat sobre CaixaBank?

L’entitat posa a disposició dels accionistes els recursos d’informació següents:

 • Informe setmanal CaixaBank: amb informació sobre la conjuntura econòmica i la variació de la cotització acumulada de la setmana, i amb informació corporativa d’interès.
 • Informe mensual CaixaBank: amb informació de l'evolució mensual de l'acció, els principals indicadors i el resum de les claus econòmiques del període.
 • Newsletter Accionistes CaixaBank: amb l’evolució mensual de l’acció i els mercats financers, informació corporativa de l’entitat i novetats sobre avantatges i iniciatives per a l’accionista.
 • Revista Accionistes CaixaBank: de periodicitat anual, ofereix informació sobre els resultats de CaixaBank, la remuneració a l’accionista, les iniciatives adreçades a aquest col·lectiu i articles sobre el Grup ”la Caixa”.
 • La Guia de l’Accionista: hi trobarà informació sobre l’activitat de CaixaBank, l’estratègia que segueix, els òrgans de govern, els resultats principals, la política de dividends de la companyia i un apartat d’àmbit general que explica el significat de ser accionista. 
 • Alertes per correu electrònic i SMS sobre assumptes d’interès: remuneració a l’accionista, Junta General d’Accionistes, etc.

Els accionistes que tinguin accions dipositades a l’entitat i que ens hagin facilitat el correu electrònic i el número de telèfon mòbil reben el newsletter Accionistes CaixaBank i les alertes corporatives per correu electrònic i per SMS. L'informe setmanal es rep només per subscripció. La revista Accionistes CaixaBank s’envia impresa a accionistes amb un mínim de 1.000 accions de CaixaBank dipositades a l’entitat.

Si no rep alguns dels serveis esmentats, es pot subscriure als que li interessin a través del servei d’Informació a l’accionista.

On he de comunicar el canvi de les meves dades personals?

Accionistes i clients de CaixaBank

Les dades que es facin servir per enviar informació a l’accionista són les que ha facilitat com a client a CaixaBank a través del servei CaixaBankNow o de la xarxa d’oficines. Per modificar aquesta informació totalment o parcialment, l’accionista ho ha de fer a través d’aquests mateixos canals (CaixaBankNow o oficines de CaixaBank), per garantir així la confidencialitat i el correcte tractament de la informació segons el que s’estableix a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Accionistes no clients de CaixaBank

En les comunicacions postals, les dades que faci servir l’entitat per enviar informació a l’accionista són les que ha facilitat a CaixaBank l’entitat en la qual l’accionista té les accions. Per modificar aquesta informació totalment o parcialment a través de correu electrònic o SMS, cal subscriure’s a través del servei d’Informació a l’Accionista.

Com poden contactar els accionistes amb l’entitat?

CaixaBank posa a disposició dels accionistes els canals de contacte següents:

Formulari de contacte

Telèfon: 902 11 05 82 / + 34 935 82 98 03*

D’aquesta manera, els accionistes ens poden fer arribar consultes sobre l’entitat, la cotització, la remuneració a l’accionista, les iniciatives adreçades a aquest col·lectiu o sobre qualsevol altre tema d’interès.

A més, l’entitat posa a la seva disposició l’Oficina de l’Accionista de Barcelona i l’Oficina del’Accionista Itinerant, on poden rebre atenció personalitzada de l’equip de Relació amb Inversors de l’entitat.

Per acudir a l’Oficina de l’Accionista cal demanar prèviament cita al 902 11 05 82 / + 34 935 82 98 03* o a través del formulari següent.

05.

Sobre els avantatges per a l’accionista...

Quins avantatges tenen els accionistes de CaixaBank?

CaixaBank posa a disposició dels accionistes avantatges i beneficis exclusius per agrair-li que confiï en l’entitat:

Avantatges financers:

 • Exempció de comissió bancària i corretatge en la compra d'accions de CaixaBank dipositades a l'entitat. Només es repercutiran els càrrecs dels cànons i aranzels de liquidació i de contractació necessaris per fer l'operació en el mercat.
 • Exempció de comissió bancària per la custòdia d'accions de CaixaBank dipositades a l'entitat.
 • Targeta Accionista CaixaBank amb quota de manteniment gratuïta i descomptes associats. Per demanar la targeta, cal ser titular d’un mínim de 1.000 accions de CaixaBank.
 • Compte Inversió Accions CaixaBank. Compte totalment gratuït i remunerat al 7,50% TAE, en el qual pot fer aportacions trimestrals de fins a 1.000 € i acumular els dividends de les accions de CaixaBank amb la finalitat exclusiva d’adquirir noves accions de l’entitat.
 • 15% de descompte en noves contractacions d'assegurances d'automòbil SegurCaixa Auto per a accionistes amb les seves accions dipositades a CaixaBank. Pot realitzar-se a qualsevol oficina de CaixaBank o a través de CaixaBankNow. El descompte s’aplica automàticament sobre el preu de la prima de l’assegurança.

Informació sobre la companyia:

 • Informes sobre l’evolució de l’acció, la companyia i els mercats per correu electrònic i gratuïtament.
 • Informació a través d’SMS sobre els fets més rellevants de la companyia: Junta General d’Accionistes, remunera­ció a l’accionista, etc.
 • Newsletter Accionistes CaixaBank, publicació digital de caràcter mensual que s’envia per correu electrònic amb la finalitat d’informar sobre l’evolució de l’acció i dels mercats financers, i també de comunicar les notícies més rellevants de l’entitat.
 • Revista Accionistes CaixaBank, publicació anual informativa que posem a disposició dels accionistes.

Formació i esdeveniments culturals:

 • Recursos de Formació, on podrà trobar la Guia de Fiscalitat i el Còmic Aula.
 • Formació interactiva a través del web corporatiu de CaixaBank, on pot trobar materials formatius com cursos d’iniciació a la borsa, manuals de consulta, fitxes temàtiques i enllaços d’interès.
 • Cursos presencials sobre mercats financers, conjuntura económica i fiscalitat en les ciutats espanyoles principals. Cal disposar d’un mínim de 1.000 accions de CaixaBank per assistir-hi.
 • Esdeveniments i activitats culturals organitzats en els diversos CaixaForum del país.
 • Seminaris online (Webinars) relacionats amb el món de les finances i l'economia, de trenta minuts de durada, impartits per professors especialitzats.

Descomptes, ofertes exclusives i concursos:

 • 6% de descompte en la compra o el lloguer d’immobles gestionats per Servihabitat per als accionistes de CaixaBank que tinguin un mínim de 1.000 accions dipositades a l’entitat i antiguitat de 6 mesos.
 • Ofertes exclusives amb descomptes en lleure i viatges.
 • Concursos periòdics amb atractius premis.

Pot trobar tota la informació disponible a l’apartat Avantatges per a Accionistes dins de l’Espai de l’Accionista de la pàgina web corporativa.

06.

Sobre la Junta General d’accionistes...

Per a informació sobre la Junta General d’Accionistes, pot consultar la secció  Junta General d’Accionistes.

Nota: les respostes que es donen a la relació de preguntes són orientatives, sens perjudici del caràcter estrictament aplicable de la normativa vigent (Estatuts socials i Llei de societats anònimes).