Nota de premsa

CaixaBank guanya 4.816 milions d’euros el 2023, un 53,9% més, i distribuirà un dividend de 2.890 milions

icon_font_reducir
icon_font_aumentar
icon_email
Arxius adjunts
El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar.

• El Consell d’Administració proposa a la Junta General d'Accionistes el pagament d'un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció amb càrrec als resultats del 2023, que representa un payout del 60%. A més, la intenció és fer aquest semestre un altre programa de recompra d'accions, cosa que demostra la fortalesa financera.

• El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que “l'any 2023, CaixaBank ha estat molt a prop dels seus clients, empreses i particulars, finançant els seus projectes i gestionant els seus estalvis. Tot això, a més, a través d'un model comercial que aposta per la inclusió financera i dona suport als col·lectius més vulnerables”.

• Gonzalo Gortázar, conseller delegat, ha assenyalat que “en un entorn de normalització dels tipus d'interès, hem capitalitzat l'escala i la posició competitiva que assolim amb la fusió, millorant amb força la nostra eficiència i rendibilitat, així com la retribució als nostres accionistes i, en particular, la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació “la Caixa””.

• El marge brut creix un 28,3% en l'any, fins als 14.231 milions, impulsat pel marge d'interessos (+54,3%), el resultat del servei d'assegurança (+19,6%) i de les participades (+26,4%), que compensen la caiguda de les comissions (-5,1%).

• Volum de negoci en ascens. Els recursos de clients s'incrementen fins als 630.330 milions d'euros (19.030 milions en l'any), i la cartera de crèdit sa se situa per damunt dels 344.000 milions d'euros.

• Bona evolució de l'activitat comercial. Les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions assoleixen els 5.339 milions, un 34% més que l'any anterior. Així mateix, creix la nova producció d'assegurances de protecció amb un augment del 7%, fins als 739 milions d'euros.

• Les ràtios de rendibilitat i eficiència mantenen el rumb de millora. La rendibilitat sobre fons propis (ROE) se situa en el 13,2% i la ràtio d'eficiència baixa fins al 40,9%.

• Contenció de la morositat, que es manté en el 2,7% al tancament de l'exercici, i sòlida ràtio de cobertura, que se situa en el 73%.

• Liquiditat i capital en nivells elevats, amb 160.204 milions d'euros en actius líquids després de la devolució anticipada del TLTRO III i una ràtio de capital CET1 del 12,4%.

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 4.816 milions d'euros el 2023, davant dels 3.129 milions del 2022, fet que suposa un increment del 53,9%. El Grup, que presta servei a 20,1 milions de clients a través d'una xarxa d'aproximadament 4.200 oficines a Espanya i Portugal, supera els 600.000 milions d'euros en actius.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que “l'any 2023, CaixaBank ha estat molt a prop dels seus clients, empreses i particulars, finançant els seus projectes i gestionant els seus estalvis. Tot això, a més, a través d'un model comercial que aposta per la inclusió financera i dona suport als col·lectius més vulnerables”.

Goirigolzarri ha recordat que “aquesta manera única de fer banca permet al Consell d'Administració proposar el pagament d'un dividend de 2.890 milions d'euros, dels quals la meitat revertiran en la societat a través de la Fundació “la Caixa” i del FROB”.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat, ha assenyalat que “en un entorn de normalització dels tipus d'interès, hem capitalitzat l'escala i la posició competitiva que assolim amb la fusió, millorant amb força la nostra eficiència i rendibilitat, així com la retribució als nostres accionistes i, en particular, la nostra contribució a l'Obra Social de la Fundació “la Caixa””.

Gortázar ha subratllat que “en un entorn molt exigent hem completat un any molt positiu en termes de dinamisme comercial: hem concedit 280.000 operacions de finançament a empreses i 80.000 noves hipoteques a famílies i continuem augmentant la nostra base de clients vinculats, que assoleix ja el 71,5%”.

Evolució del compte de resultats

El compte de resultats de CaixaBank del 2023 reflecteix la solidesa financera del Grup, amb importants creixements en tots els marges, en un context de normalització dels tipus d'interès i amb unes dinàmiques comercials molt positives.

En l'exercici 2023, destaca l'augment dels ingressos core (+31,6%, en l'any) fins a assolir els 15.137 milions d'euros, impulsats pel marge d'interessos, que puja a 10.113 milions d'euros (+54,3%) el qual recull l'impacte favorable que el nou entorn de tipus ha tingut sobre el negoci bancari, així com la bona gestió portada a terme per la xarxa comercial. Aquesta adequada evolució compensa el descens de la partida de comissions netes (-5,1%). En concret, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 9,4% en taxa interanual per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i per les bonificacions aplicades en els programes de fidelització de clients.

D'aquesta manera, el marge brut tanca l'any 2023 en 14.231 milions, que representa un augment del 28,3% respecte a l'exercici anterior, gràcies al suport del marge d'interessos, el resultat del servei d'assegurança (+19,6%) i de les participades (+26,4%). Per la seva banda, les despeses de personal i les generals creixen en l'any un 4,7% i un 6,1%, respectivament.

La positiva evolució del compte de resultats permet al Grup arribar a una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 13,2%. A més, la ràtio d'eficiència torna a millorar fins a situar-se en el 40,9%, més de nou punts per sota que un any abans (50,3%).

Volum de negoci en ascens

CaixaBank ha mantingut durant l'any un sòlid nivell d'activitat. Així, els recursos de clients pugen a 630.330 milions d'euros a 31 de desembre, amb un creixement del 3,1% en l'any, fet que suposa un augment de 19.030 milions. En concret, els recursos en balanç pugen a 463.323 milions d'euros i creixen un 1,2% en l'exercici, per l'avenç de les assegurances d'estalvi. L'estalvi a termini supera els 54.700 milions d'euros, amb un creixement del 109,4% en l'any impulsat per la remuneració dels dipòsits.

En el cas dels actius sota gestió, aquests se situen en 160.827 milions d'euros (+8,7% en l'any), gràcies al suport de l'evolució dels mercats i un volum rellevant de subscripcions de productes d'estalvi i inversió. Les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions assoleixen els 5.339 milions d’euros, un 34% més respecte al 2022, i la quota combinada d'estalvis a llarg termini i dipòsits tanca l'any al 26,2%.

CaixaBank també creix en la nova producció d’assegurances de protecció, amb un augment del 7%, i assoleixen els 739 milions d'euros.

Per la banda del crèdit, el saldo de la cartera sana del Grup se situa per damunt dels 344.000 milions d'euros a 31 de desembre, amb creixements en les carteres d'empreses i consum, i contracció en la d'habitatge.

Respecte a la nova producció durant l'exercici, el finançament hipotecari de l'entitat se situa en els 9.382 milions d'euros, i on destaca l'evolució positiva en el quart trimestre. En consum, la nova producció assoleix els 10.325 milions en el conjunt del 2023 i la d'empreses arriba als 37.005 milions, totes dues també amb un millor comportament en la part final de l'any.

Adequada gestió del risc

CaixaBank ha fet durant el 2023 una política activa i prudent de gestió del risc, cosa que li ha permès mantenir la ràtio de morositat estable en l'any (2,7%) i reduir els saldos dubtosos en 175 milions d'euros, fins a situar-se en 10.516 milions. Així mateix, els fons per a insolvències se situen a tancament del 2023 en 7.665 milions d'euros i la ràtio de cobertura es manté pràcticament estable respecte a l'any anterior en el 73%. El cost del risc es manté reduït (0,28%, acumulat dels últims 12 mesos).

Liquiditat i capital en nivells òptims

El Grup tanca el 2023 amb uns òptims nivells de liquiditat i capital, en línia amb la progressió que ha tingut durant l'exercici. Els actius líquids totals se situen en 160.204 milions d'euros a 31 de desembre, fet que suposa un increment de 21.193 milions durant l'any.

I això, després de la devolució anticipada del saldo de la TLTRO III, de manera que ja no hi ha saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE). Al seu torn, el Liquidity Coverage Ratio (LCR) se situa a tancament d'any en el 215%, cosa que mostra una folgada posició de liquiditat.

Pel que fa al capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,4%, amb una generació orgànica en l'any de 201 punts bàsics.

Atractiva remuneració a l'accionista en línia amb el Pla Estratègic

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend en efectiu de 0,3919 euros bruts per acció amb càrrec als beneficis del 2023, que representa un payout del 60%, a abonar durant el mes d'abril, i que suposa repartir entre els accionistes un total de 2.890 milions.

Aquest dividend reverteix directament en la societat, atès que al voltant del 50% de la quantia la ingressaran la Fundació ”la Caixa”, que desenvolupa la seva Obra Social, i l'Estat, a través del FROB. A ells, se sumen els 590.000 petits accionistes, que també es veuran beneficiats.

A més, el Consell ha aprovat el pla de dividends per a l'exercici 2024, que consisteix en una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, que s'abonaria mitjançant dos pagaments en efectiu: un dividend a compte a abonar durant el mes de novembre per import d'entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre del 2024, i un dividend complementari a abonar l'abril del 2025, subjecte a l'aprovació final per part de la Junta General d'Accionistes.

CaixaBank té també la intenció, prèvia obtenció de l'autorització regulatòria, d'implementar una nova recompra d'accions durant el primer semestre de l'exercici 2024, amb l'objectiu d'acostar la ràtio CET1 de desembre 2023 al 12%.

Compromís amb la inclusió financera

CaixaBank, que té la xarxa de sucursals i caixers automàtics més àmplia de tot el país, manté el seu ferm compromís amb la inclusió financera, i té presència mitjançant oficina física en més de 2.200 municipis. Aquesta capil·laritat de la xarxa permet a l'entitat arribar a pràcticament tots els racons del territori i ser l'única entitat financera en 483 municipis amb els que té, a més, el compromís de no abandonar el servei. A més, té més d'11.000 caixers automàtics a Espanya.

En paral·lel a la seva xarxa d'oficines i caixers, CaixaBank disposa d'oficines mòbils, amb les quals dona servei presencial a un total de 783 poblacions rurals. Amb l'inici de l'any 2024, CaixaBank ha ampliat un 23% el servei financer que presta amb els seus ofimòbils respecte a principis del 2023, quan el servei arribava 636 poblacions.

Aquest servei permet als usuaris, siguin o no clients de l'entitat, fer les operacions bancàries més habituals, entre les quals destaquen retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos en localitats sense oficina bancària o amb restriccions que limiten l'accés als serveis financers.

Mesures de suport a la societat

La fortalesa financera permet a CaixaBank oferir una retribució adequada als accionistes de l'entitat i continuar amb el seu compromís de suport a l'economia, les famílies i les empreses, a més de desenvolupar la seva funció social.

En aquesta línia, el 2023, CaixaBank ha concedit més de 280.000 operacions de finançament a empreses i 80.000 hipoteques a famílies. D'altra banda, des que es va iniciar la pujada de tipus d'interès, s'han gestionat més de 30.000 refinançaments, novacions de tipus variable a tipus fix i adhesions al Codi de Bones Pràctiques hipotecari.

L'entitat compta, també, amb més de 10.000 habitatges socials i té al voltant de 360.000 clients amb comptes socials o bàsics.

Videonotícia

Vídeo total del president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri

Vídeo total del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Àudio del CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar

Vídeo compactat de recursos

 

NOTÍCIES RELACIONADES