Gestió del risc ESG

Governança de la gestió del risc ASG (Ambiental, Social i Govern Corporatiu)

CaixaBank gestiona el negoci i els seus productes i serveis en el marc del seu compromís amb el respecte de l'entorn i les persones. De manera coherent, dona suport a les iniciatives i als projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

CaixaBank té com a objectiu que els procediments i les eines per a la identificació, l'avaluació i el seguiment dels riscos mediambientals derivats de la seva activitat amb clients i transaccions s'apliquin i integrin en els processos estàndard de risc, compliment i operacions.

L'entitat té un equip especialitzat en la gestió del i als projectes inclou les línies d'actuació següents:

 • Definir i gestionar un pla de gestió del risc mediambiental intern d'acord amb l'estratègia del Grup.
 • Definir i gestionar la implantació d'un marc de polítiques sectorials de concessió i de gestió que ens permetin mantenir un perfil de risc conforme a aquesta estratègia.
 • Fer el seguiment de les actuacions i les operacions amb potencial impacte significatiu en el risc climàtic i mediambiental.
 • Incentivar pràctiques de mitigació dels riscos climàtics i mediambientals assumits per les nostres carteres o actuacions en el seu conjunt.
 • Impulsar el desenvolupament de sistemes d'identificació i de mesura de la seva exposició al risc climàtic i mediambiental, d'acord amb l'evolució del marc normatiu, la sensibilitat social a aquests riscos i les millors pràctiques del mercat.

Comitè de Gestió del Risc Mediambiental

És el màxim òrgan executiu especialitzat en la gestió del risc climàtic i mediambiental, la creació del qual va ser aprovada pel Consell d'Administració el febrer de 2019. Depèn del Comitè de Direcció de CaixaBank, està presidit pel Director General de Riscos i està compost per membres de l’alta direcció de l’entitat.

És el responsable d'analitzar i, si escau, d'aprovar les propostes fetes per les diverses àrees funcionals quant a l'estratègia i el posicionament estratègic de l'entitat, a més d'identificar, gestionar i controlar en primera línia els riscos associats a aquest àmbit.

Direcció Corporativa de Gestió del Risc Mediambiental

La Direcció Corporativa de Gestió del Risc Mediambiental (DGRMA), dependent de la Direcció General del Risc, com a responsable de la gestió del risc mediambiental i climàtic. La DGRMA coordina l'execució del full de ruta i supervisa l'anàlisi del risc mediambiental dins els processos de concessió de riscos.

Servei d'atenció al risc reputacional

CaixaBank disposa d'un Servei d’atenció al risc reputacional que atén aquelles consultes relacionades amb:

Consultes resoltes el 2020

279 consultes tractades

37 %
Defensa

63 %
Altres polítiques responsables i operacions amb potencial impacte reputacional

6 Operacions elevades al Comitè de Responsabilitat Corporativa i Reputació per la seva sanció

Procediments d'admissió de riscos ASG (Ambiental, Social i Govern Corporatiu) i climàtics

Política de gestió del risc mediambiental

Política de gestió del risc mediambiental

La política estableix el marc de principis globals per a la gestió del risc mediambiental. La gestió dels riscos mediambientals s'integra en els riscos ASG (ambiental, social i govern corporatiu) i constitueix una de les línies d'actuació principals de l'Estratègia de Gestió del Risc Mediambiental definida per CaixaBank. La política estableix el marc de principis globals per a la gestió del risc mediambiental. La gestió dels riscos mediambientals s'integra en els riscos ASG (ambiental, social i govern corporatiu) i constitueix una de les línies d'actuació principals de l'Estratègia de Gestió del Risc Mediambiental definida per CaixaBank.

Pel que fa als processos d'alta de clients i a l'admissió d'operacions, la Política de Gestió del Risc Mediambiental estableix tota una sèrie d'exclusions generals i sectorials que fan referència a les activitats que podrien tenir un impacte ambiental rellevant i estableix els requisits sota els quals CaixaBank no assumirà risc de crèdit. Les exclusions específiques s’apliquen als següents sectors:

 • Energia
 • Mineria
 • Infraestructures
 • Agricultura, pesca, ramaderia i silvicultura


L'anàlisi del risc mediambiental s'integra en els processos crediticis de clients empresa i corporatius mitjançant un qüestionari d'avaluació i classificació de clients i d'operacions. Les operacions més complexes són avaluades per analistes especialitzats de la Direcció Corporativa de Gestió del Risc Mediambiental. 

Accés a la Política de Gestió del Risc Mediambiental 

Addicionalment, en el marc de l'aplicació dels Principis de l'Equador, als quals CaixaBank es va adherir el 2007, s'estableixen tota una sèrie de processos addicionals amb relació a l'avaluació dels riscos ASG.

630 sol·licituds avaluades entre la DCGRMA, CARs i BPI.

Finançament de projectes: Principis de l'Equador

Abast del marc de gestió

El finançament de projectes es duu a terme en el marc dels Principis de l'Equador, dels quals CaixaBank és signant des del 2007. En conseqüència, es requereix una anàlisi dels riscos i impactes ambientals i socials potencials dels projectes, efectuada segons els estàndards establerts per la Corporació Financera Internacional (CFI) per a:

 • Finançament de projectes i serveis d'assessorament financer de projectes amb una inversió mínima de 10 M €.
 • Préstecs corporatius vinculats a projectes d'inversió l'import global dels quals sigui com a mínim de 100 M € i en els quals el compromís individual de CaixaBank sigui com a mínim de 50 M € i el termini del préstec sigui igual o superior a 2 anys.
 • Bons vinculats a projectes amb import igual o superior a 10 M €.
 • Préstecs pont amb termini inferior a 2 anys que s'hagin de refinançar mitjançant un finançament de projecte o un préstec corporatiu vinculat a un projecte, complint els criteris prèviament indicats en cada cas.


Voluntàriament, CaixaBank aplica des del 2011 aquest procediment a operacions sindicades, amb termini superior o igual a 3 anys i quan el compromís individual de CaixaBank sigui d'entre 7 M € i 35 M €. 

Addicionalment, des del 2015 el procediment s'aplica a altres operacions per finançar projectes d'inversió amb termini mínim de 3 anys i un import mínim de 5 M € quan el titular sigui una persona jurídica mitjana-gran, gran o molt gran.

Des de l’1 d’octubre de 2020 ha entrat en vigor la V.4 de Principis d’Equador. Els canvis més significatius són:

 • Ampliació de l’abast de l’aplicació, reduint l’import per Préstecs corporatius vinculats a projectes a 50 MM US $, s’afegeixen els refinançaments i adquisicions de projectes sempre que compleixin determinats requisits (el projecte original finançat sota els Principis d’Equador, no hi ha canvis materials en l’abast del projecte i encara no ha entrat en explotació).
 • S’afegeixen nous aspectes relacionats amb Drets Humans i Canvi climàtic.


A CaixaBank ja s’estan aplicant aquests nous criteris.

Aplicació per part de CaixaBank

Els projectes amb riscos i impactes potencials elevats i irreversibles perquè no es preveu que es pugui establir un pla d'acció viable, o els que contravenen els valors corporatius, són rebutjats. 

En la resta de casos, un expert extern independent avalua el sistema i el pla de gestió ambiental i social del client. Els projectes es classifiquen en tres categories: A, B i C, depenent dels riscos i dels impactes potencials detectats en el procés de "due diligence", en què participen els equips de l'àrea comercial i de riscos i experts externs. 

Els projectes categoritzats com a A i alguns dels B poden tenir riscos potencials adversos elevats. En aquests casos, s'estableix un pla d'acció que ajudi a prevenir, minimitzar, mitigar i compensar els impactes socials i ambientals adversos.

Com s'analitzen els riscos socials i ambientals en el finançament de projectes?

Gestió del Risc Climàtic i Mediambiental

D'acord amb les millors pràctiques sectorials i les recomanacions del TCFD i les Directrius sobre la presentació d'informes no financers de la Comissió Europea (Guidelines on non-financial reporting), CaixaBank està avançant en la gestió i l'anàlisi dels riscos mediambientals i dels riscos derivats del canvi climàtic, que es classifiquen en riscos físics i riscos de transició. Els primers sorgeixen a conseqüència d'esdeveniments climàtics, geològics i de canvis en l'equilibri dels ecosistemes i poden ser graduals o abruptes. Poden comportar danys físics als actius (infraestructures, immobles), disrupcions en les cadenes de producció o de subministraments i canvis en la productivitat d'activitats econòmiques (agricultura, producció d'energia). D'altra banda, els riscos de transició s'associen a la lluita contra el canvi climàtic i a la transició cap a una economia baixa en carboni. Inclouen factors com ara els canvis en regulacions i normatives, el desenvolupament de tecnologies alternatives energèticament eficients, canvis en les preferències del mercat o factors reputacionals associats a les activitats amb més impacte. A partir de la seva participació des del 2019 en la segona fase del projecte d'UNEP FI per implementar les recomanacions del TCFD en el sector bancari (TCFD Banking Pilot Phase II), CaixaBank està impulsant el desenvolupament de l'anàlisi d'escenaris de canvi climàtic.

CaixaBank gestiona activament els riscos mediambientals i els associats al canvi climàtic a través de les diverses línies d'actuació del seu full de ruta.

La gestió de la cartera creditícia pretén alinear l'impacte indirecte en el canvi climàtic amb l'apetit al risc i amb el compromís amb els objectius de sostenibilitat. Per fer-ho, des del 2018 es mesura l'exposició creditícia a activitats econòmiques considerades intensives en emissions de CO2. La mètrica principal es basa en la definició suggerida pel TCFD per facilitar la seva comparabilitat i inclou l'exposició en actius lligats als sectors d'energia i subministraments, excloent-ne aigua i energies renovables (carbon related assets, segons es defineix a "Implementing the Recommendations of the TCFD"). 

D'altra banda, es fa un seguiment de l'exposició de la cartera verda. La taxonomia UE que s'està desenvolupant és l'estàndard europeu per determinar si una activitat econòmica contribueix significativament a la mitigació del canvi climàtic sense danyar els altres objectius mediambientals de la UE. CaixaBank ambiciona aplicar aquest estàndard un cop s'aprovi i sigui aplicable. En aquest sentit, el 2019 CaixaBank es va adherir al grup de treball d'UNEP FI per definir una guia d'adaptació per a la banca de la taxonomia UE (High Level Recommendations for Banks on the application of the UE Taxonomy). A l'espera que s'aprovi la taxonomia de la Unió Europea d'activitats mediambientalment sostenibles, CaixaBank alinea la seva definició al Marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de CaixaBank, alineat als Sustainable Bond Principles, Green Bond Principles i Social Bond Principles, aprovat pel Consell d'Administració de CaixaBank. 

En el 2020 el risc climàtic s'ha incorporat al Catàleg Corporatiu de Riscos com un risc de nivell 2 del risc de crèdit. Així mateix, des 2018 el risc mediambiental es manté com un risc de nivell 2 del risc reputacional.

D'altra banda, CaixaBank és signant dels Principis dels Bons Verds des del 2015 (Green Bond Principles) establerts per la International Capital Markets Association (ICMA). Des de llavors, l'Entitat ha participat en la col·locació de bons verds l'import dels quals s'ha destinat a projectes amb un impacte climàtic positiu.

Accés al Marc ODS 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Logo de Task Force on Climate-related Financial Disclosures

CaixaBank està compromesa amb el compliment de les recomanacions de transparència del TCFD, un grup de treball del Financial Stability Board que té com a objectiu incrementar la rellevància dels riscos i de les oportunitats climàtiques a través del de la notificació amb la finalitat de fomentar la seva consideració per part dels participants en mercats financers.

El resum d'avenços de la iniciativa es recull anualment en l'Informe de Gestió de CaixaBank. 

Durant 2019 i 2020, a CaixaBank hem participat activament en el segon projecte pilot de UNEP FI per implementar les recomanacions de l'TCFD en el sector bancari (TCFD Banking Pilot Phase II). El cas d'estudi elaborat per CaixaBank en el marc del pilot s'ha inclòs a l'informe "Pathways to Paris. A practical guide to transition scenarios for financial professionals ", a la pàgina web de UNEP FI.

Hem confirmat la nostra participació en la fase 3 del programa de TCFD de UNEP FI que està planificat en 2021.

Accés a l'Informe de Gestió de CaixaBank

Principis de Banca responsable (PRB)

El 22 de setembre de 2019 CaixaBank va ratificar la seva adhesió als Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides, promoguts per UNEP FI. La firma i el compliment dels Principis estan alineats amb el compromís de «Ser referents en gestió responsable i tenir compromís amb la societat», línia estratègica establerta en el Pla Estratègic de l'Entitat 2019-2021. Els objectius dels Principis de Banca Responsable són:

 • Establir un marc per a les finances sostenibles del s. XXI
 • Alinear la indústria bancària amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París
 • Permetre als bancs demostrar i comunicar la seva contribució a la societat
 • Promoure la vinculació amb clients, l'establiment d'objectius concrets i la transparència a través de report públic 


Signar els Principis implica alinear l'estratègia i la gestió amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París, establir objectius i reportar anualment sobre el grau d'avançament en el seu compliment. 

Compromís Col·lectiu de Nacions Unides per a l'Acció Climàtica (Collective Commitment to Climate Action)

El desembre de 2019, CaixaBank es va sumar al Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica de les Nacions Unides (Collective Commitment to Climate Action), declaració creada en el marc dels Principis de Banca Responsable amb l'objectiu que el sector financer mobilitzi els seus productes, serveis i relacions per facilitar la transició econòmica cap a un model sostenible. El compromís aspira alinear les carteres de les entitats financeres per finançar una economia baixa en carboni, amb l'objectiu que l'escalfament global es mantingui per sota dels dos graus centígrads. 

D'acord amb el text del Compromís, les entitats financeres signants es comprometen a centrar els seus esforços en aquells sectors més intensius en carboni i vulnerables al clima dins les seves carteres, que són clau per a la transició climàtica. A més, involucraran els seus clients en la seva pròpia transició energètica per contribuir de manera més eficaç als canvis necessaris en l'economia real per tal d'aconseguir una economia baixa en carboni. 

Seguint aquest compromís, CaixaBank està impulsant diverses accions encaminades a poder fixar objectius d'alineament amb l'Acord de París.

Accés al Collective Commitment to Climate Action 

Principis d’Inversió Socialment Responsable de les Nacions Unides (UNPRI)

Logo de Principles for Responsible Investment

La gestora dels plans de pensions (VidaCaixa) i la gestora d'institucions d'inversió col·lectiva del Grup (CaixaBank Asset Management) estan adherides als Principis d'Inversió Socialment Responsable de Les Nacions Unides (UNPRI) i gestionen la seva cartera amb aquests principis. Ambdues entitats s'han adherit a la iniciativa Climate Action 100+, abanderada per UNPRI, per impulsar la transició a una energia neta i contribuir a assolir els objectius de l'Acord de París del 2015 (COP21).

Logo de VidaCaixa

Logo de CaixaBank Asset Management

Logo de Principles for Responsible Investment A+

Logo de Climate Action 100+

Nacions Unides ha reconegut VidaCaixa com l'única asseguradora d'Espanya amb la màxima qualificació en sostenibilitat A+.