Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Desembre Variació 4T20 Variació
trimestral
En milions d'euros / % 2020 2019
RESULTATS
Marge d'interessos 4.900 4.951 (1,0%) 1.253 2,5%
Comissions netes 2.576 2.598 (0,9%) 671 5,1%
Ingressos core 8.310 8.316 (0,1%) 2.152 2,8%
Marge brut 8.409 8.605 (2,3%) 2.149 0,3%
Despeses d'administració i amortització recurrents (4.579) (4.771) (4,0%) (1.095) (3,9%)
Marge d'explotació 3.830 2.855 34,2% 1.055 5,1%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.830 3.834 (0,1)% 1.055 5,1%
Resultat atribuït al Grup 1.381 1.705 (19,0%) 655 25,6%
INDICADORS DE RENDIBILITAT (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 54,5% 66,8% (12,3) 54,5% (1,9)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries 54,5% 55,4% (0,9) 54,5% (1,9)
ROE 5,0% 6,4% (1,4) 5,0% 0,8
ROTE 6,1% 7,7% (1,6) 6,1% 1,1
ROA 0,3% 0,4% (0,1) 0,3% 0,1
RORWA 0,8% 1,1% (0,3) 0,8% 0,1

Desembre 2020 Diciembre
2019
Variació Setembre
2020
Variació trimestral
BALANÇ
Actiu Total 451.520 391.414 15,4% 449.310 0,5%
Patrimoni Net 25.278 25.151 0,5% 24.551 3,0%
Recursos de clients 415.408 384.286 8,1% 404.422 2,7%
Crèdit a la clientela, brut 243.924 227.406 7,3% 241.877 0,8%
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 8.601 8.794 (193) 9.078 (477)
Ràtio de morositat 3,3% 3,6% (0,3) 3,5% (0,2)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,75% 0,15% 0,60 0,67% 0,08
Provisions per a insolvències 5.755 4.863 892 5.883 (128)
Cobertura de la morositat 67% 55% 12 65% 2
Adjudicats nets disponibles per a la venda (1) 930 958 (28) 973 (43)
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 42% 39% 3 40% 2
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 114.451 89.427 25.024 110.729 3.722
Liquidity Coverage Ratio (últims 12 mesos) 248% 186% 62 224% 24
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 145% 129% 16 141% 4
Loan to deposits 97% 100% (3) 98% (1)
SOLVÈNCIA (2)
Common Equity Tier 1 (CET1) 13,6% 12,0% 1,6 12,5% 1,1
Tier 1 15,7% 13,5% 2,2 14,0% 1,7
Capital total 18,1% 15,7% 2,4 16,3% 1,8
MREL 26,3% 21,8% 4,5 23,7% 2,6
Actius ponderats per risc (APRs)  144.059 147.880 (3.821) 145.731 (1.672)
Leverage Ratio 5,6% 5,9% (0,3) 5,1% 0,5
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 2,101 2,798 (0,697) 1,813 0,288
Capitalització borsària 12.558 16.727 (4.169) 10.837 1.721
Valor teòric comptable (€/acció) 4,22 4,20 0,02 4,10 0,12
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,49 3,49 - 3,38 0,11
Benefici net atribuït per acció (€/acció) (12 mesos) 0,21 0,26 (0,05) 0,17 0,04
PER (Preu / Beneficis; vegades) 10,14 10,64 (0,50) 10,49 (0,35)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,60 0,80 (0,20) 0,54 0,06
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 35.434 35.736 (302) 35.617 (183)
Oficines (3) 4.208 4.595 (387) 4.315 (107)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.571 3.918 (347) 3.672 (101)

(1) Exposició a Espanya.
(2) Dades setembre 2020 actualitzades amb COREP.
(3) No inclou sucursals fora d'Espanya i Portugal ni oficines de representació.