Aquestes són les nostres dades principals i magnituds, inclosos a la nostra darrera presentació de resultats:

Gener - Juny Variació 2T23 Variació trimestral
En milions d'euros / % 2023 2022
RESULTATS
Marge d'interessos 4.624 2.979 55,2 % 2.442 11,9 %
Comissions netes 1.846 1.928  (4,2) % 909 (3,1) %
Ingressos core 7.110 5.417 31,3 % 3.661 6,1 %
Marge brut 6.673 5.420 23,1 % 3.572 15,2 %
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.894) (2.773)  4,3 % (1.455) 1,0 %
Marge d'explotació 3.774 2.623 43,9 % 2.115 27,4 %
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.779 2.647 42,8 % 2.118 27,4 %
Resultat atribuït al Grup 2.137 1.573 35,8 % 1.281 49,8 %
PRINCIPALS RATIS (últims 12 mesos)
Ràtio d'eficiència 46,0 % 57,6 % (11,7) 46,0 % (2,6)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
45,7 % 56,1 % (10,4) 45,7 % (2,5)
Cost del risc (últims 12 mesos) 0,27 % 0,23 % 0,03 0,27 % 0,01
ROE
10,2 % 6,8 % 3,4 10,2 % 1,3
ROTE
12,0 % 7,9 % 4,1 12,0 % 1,6
ROA 0,5 % 0,3 % 0,2 0,5 % 0,1
RORWA 1,6 % 1,1 % 0,5 1,6 % 0,2

Juny 2023 Desembre
2022
Variació Març 2023 Variació trimestral
BALANÇ
Actiu Total 625.597 598.850  4,5% 618.708 1,1 %
Patrimoni Net 34.044 33.708  1,0% 33.034 3,1 %
ACTIVITAT
Recursos de clients 627.824 611.300 2,7 % 614.608  2,2 %
Crèdit a la clientela, brut 363.952 361.323 0,7 % 361.077  0,8 %
GESTIÓ DEL RISC
Dubtosos 10.317 10.690 (373) 10.447 (130)
Ràtio de morositat 2,6 % 2,7 % (0,1) 2,7 % (0,1)
Provisions per a insolvències 7.880 7.867 13 7.921 (40)
Cobertura de la morositat 76 % 74 % 3 76 %
Adjudicats nets disponibles per a la venda 1.759 1.893 (134) 1.826 (67)
LIQUIDITAT
Actius líquids totals 146.646 139.010 7.636 132.867 13.779
Liquidity Coverage Ratio  207% 194% (13 192 % (29)
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 138% 142% (4) 139 % (1)
Loan to deposits 91% 91% 0 92 % (1)
SOLVÈNCIA
Common Equity Tier 1 (CET1)  12,5%  12,8% (0,3) 12,6 % (0,1)
Tier 1  14,6% 14,8% (0,2) 15,0 % (0,4)
Capital total  17,5% 17,3% 0,2 17,8 % (0,3)
MREL 25,6% 25,9% (0,3) 26,2 % (0,6)
Actius ponderats per risc (APRs) 217.908 215.103 2.805 215.179 2.729
Leverage Ratio 5,4% 5,6% (0,2) 5,6 % (0,2)
ACCIÓ
Cotització (€/acció) 3.787 3.672 0,115 3,584 0,203
Capitalització borsària 28.384 27.520 864 26.862 1,522
Valor teòric comptable (€/acció) 4,54 4,49 0,05 4,40 0,13
Valor teòric comptable tangible (€/acció) 3,82 3,77 0,05 3,69 0,14
Benefici net atribuït per acció excloent impactes fusió (€/acció) (12 mesos) 0,49 0,40 0,09 0,43 0,06
PER excloent impactes fusió (Preu / Beneficis; vegades) 7,76 9,18 (1,42) 8,41 (0,65)
P/ VTC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,99 0,97 0,02 0,97 0,02
ALTRES DADES (nombre)
Empleats 44.683 44.625 58 44.654 29
Oficines 4.228 4.404 (176) 4.263 (35)
de les quals: oficines retail a Espanya 3.649 3.818 (169) 3.684 (35)
Terminals d'autoservei 12.691 12.947 (256) 12.780 (89)