Documentació fusió CaixaBank i Barclays Bank

Comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió dels tres últims exercicis de Barclays Bank i de CaixaBank, junt amb els corresponents informes d’auditoria

Balanços de fusió juntament amb informes d'auditoria