Informes dels administradors de CaixaBank i de Banca Cívica sobre el Projecte Comú de Fusió

Comptes anuals i informes de gestió dels tres últims exercicis de CaixaBank i de Banca Cívica, juntament amb els corresponents informes d'auditoria

Balanç de fusió de CaixaBank i de Banca Cívica, juntament amb els corresponents informes d'auditoria

Estatuts Socials vigents de CaixaBank i de Banca Cívica incorporats a escriptura pública, i pactes que vagin a constar en document públic

Documentació relativa a l'emissió d'obligacions necessàriament convertibles i/o canviables en accions de Banca Cívica, S.A.