Documentació fusió CaixaBank i Banc de València

Informes dels administradors sobre el Projecte de Fusió

Comptes anuals, informes de gestió i informes d'auditoria dels 3 últims exercicis

Balanços de fusió juntament amb informes d'auditoria